Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні фонди підприємства

1.1. Загальна характеристика основних фондів, оцінка класифікація та їх структура

1.1.1. Загальні характеристики основних фондів

1.1.2. Структура і класифікація основних фондів

1.1.3. Оцінка основних виробничих фондів.

1.2. Показники використання основних фондів

1.2.1. Показники ефективності використання основних фондів

1.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів

1.3.1. Спрацювання і старіння

1.3.2. Амортизація

1.3.3. Строки експлуатації

1.3.4. Розширене відтворення основних фондів

Розділ 2. Аналіз основних фондів підприємствами

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників використання основних фондів підприємства

2.2.1. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства

2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

2.2.5. Аналіз інтенсивності відтворення основних фондів

2.2.6. Аналіз ефективності використання основних фондів

2.3. Визначення ефективності використання основних фондів підприємства

2.3.1 Загальні показники

2.3.2 Амортизація

Розділ 3. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання основних фондів у часі

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного робочого часу

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змін використання основних фондів

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу

3.1.5. Аналіз одержаних результатів

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних фондів на господарську діяльність підприємства

Висновки

Список використаної літератури

2.2.1 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства

Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання. Інформаційною основою аналітичної роботи є матеріали бухгалтерського обліку (обігові відомості з рахунків 01 "Основні засоби", 07 "Обладнання", 055 "Майно в оренді"), форми бухгалтерської звітності: ф. №1 "Баланс", ф. №3 "Звіт про фінансово-майновий стан" (розділ 4 - Наявність та рух основних фондів), форма статистичної звітності №11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)", матеріали оперативного обліку об'єктів основних фондів (технічні паспорти та інша первинна документація), матеріали дослідження ринкових цін відновлення основних фондів (прайс-листи на продаж аналогічного обладнання, вартість будівель-но-монтажних матеріалів та робіт) тощо.

Завданням аналізу стану та ефективності використання основних фондів е: встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; визначення обсягів їх росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх активної частини - машин та устаткування: визначення ступеня використання основних фондів, аналіз повноти використання торговельної та складської площі; встановлення ступеня використан­ня обладнання та його комплектності; визначення впливу використання основних фондів на обсяг товарообороту та інші економічні та фінансові показники діяльності підприємства; виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу товарообороту та прибутку за рахунок покращення використання основних фондів.

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства передбачає проведення наступної аналітичної роботи (рис. 2.1).

Рис.2.1 Етапи аналізу стану та ефективності використання основних фондів


2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

На цьому етапі аналізу визначається загальний обсяг основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами

Якщо протягом аналітичного періоду відбулися переоцінки вартості основних фондів, то вивченню динаміки повинна передувати процедура приведення обсягу фондів у спів ставний вигляд. Для цього проводиться зменшення обсягу переоцінених основних фондів на індекс переоцінки або дооцінка вартості основних фондів в попередніх періодах. Співставлений динамічний ряд дозволяв визначити реальну зміну обсягу основних фондів підприємства.

Темп зростання обсягу основних фондів слід порівняти з темпом зростання обсягу товарообороту підприємства (для визначення ступеня матеріального забезпечення зростання товарообороту) та темпів зростання загального обсягу активів підприємства (для оцінки змін в їх складі поза обігових активів).


2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

На цьому етапі аналізу вивчається склад основних фондів і динаміка окремих видів (об'єктів) та груп основних фондів.

В процесі аналізу основні фонди групують за ознаками класифікації, розглянутими вище.

Спрямування висновків за результатами аналізу складу основних фондів за окремими ознаками класифікації відображено у табл. 2.3

Таблиця 2.3

Напрямки діагностики показників складу основних фондів підприємства

Питома вага в загальному обсязі фондів: Спрямування діагностичного висновку
1.Основних виробничих фондів. Ступінь орієнтації основних фондів на господарську діяльність підприємства
2.Основних невиробничих фондів. Ступінь розвитку соціальної інфраструктури підприємства
2.Активної частини. Ступінь технічного оснащення господарської діяльності підприємства
2.Пасивної частини основних фондів. Ступінь забезпечення матеріальних умов для діяльності підприємства
2.Власних основних фондів. Ступінь господарської незалежності підприємства
6. Орендованих основних фондів Ступінь залежності підприємства від орендарів
7. Фондів, що фактично використовуються в господарській діяльності Ступінь освоєння можливостей наявного матеріального потенціалу підприємства
8. Фондів, що передані в оренду Ступінь відволікання основних фондів для обслуговування виробничих потреб інших суб’єктів господарювання
9. Фондів, що не викори­стовуються (тимчасово або постійно) Ступінь безгосподарності підприємства в використанні основних фондів


2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

Ступінь зносу основних фондів характеризує їх вік та можливість подальшого використання.

Для отримання аналітичного висновку з цього напрямку аналізу розраховують значення наступної системи показників:

Таблиця 2.4.

Показник Алгоритм розрахунку

Економічна характеристика

1.Коефіцієнт зносу основних фондів.

Сума зносу основних фондів ---------------------------------- Первісна (відновна) вартість основних фондів Ступінь зносу основних фондів та відшкодування витрат на формування основних фондів.
2.Коефіцієнт придатності. Залишкова вартість основних фондів --------------------------------------- Первинна вартість основних фондів Можливість подальшого використання, ступінь невідшкодування основних фондів.

Ступінь морального зносу (техніко-економічного старіння) окремих видів активної частини основних фондів можна оцінити за допомогою коефіцієнта морального зносу, який розраховується так:

КМЗ=1-(В1О)(ПО1) (2.1)

де В0, В1 - відповідно, повна вартість нових та задіяних основних фондів (відновлювальна);

П0, П1 - відповідно, продуктивність або витрати на обслуговування тих же основних фондів.

Чим більше значення цього показника, тим більше його техніко-економічне старіння.

3 метою характеристики ступеня придатності основних фондів для подальшого використання доцільно також проводити групування основних фондів за тривалістю їх експлуатації та порівнювати середню тривалість експлуатації з нормативним значенням.

Чим вищий середній вік окремих труп основних фондів та ступінь відповідності нормативному терміну експлуатації, тим нижчий їх технічний рівень та споживчі якості.


2.2.5. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів

Інтенсивність відновлення основних фондів торговельного підприємства може бути охарактеризована такою системою показників:

Таблиця 2.5

Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика
Коефіцієнт оновлення основних фондів Вартість введених основних фондів за період ----------------------------- Вартість основних фондів на кінець аналітичного періоду Питома вага введених основ­них фондів в їх загальному наявному обсязі; ступінь оновлення основних фондів
Коефіцієнт вибуття основних фондів Вартість основних фондів, що вибули з експлуатації протягом аналітичного періоду --------------------------- Вартість основних фондів на початок аналітичного періоду Питома вага вибуття основних фондів в їх загальному обсязі, ступінь втрати основних фондів
Швидкість оновлення 1 ----------------------------- Коефіцієнт оновлення основних фондів Середній період повного онов­лення усіх основних фондів підприємства (виходячи з тривалості аналітичних періодів -рік, квартал, місяць).

Вказані показники розраховуються за окремими трупами основних фондів та за окремими аналітичними періодами. їх аналіз дозволяв зробити висновок стосовно стану відновлення основних фондів та пріоритетів підприємства в цьому питанні.2.2.6.Аналіз ефективності використання основних фондів

Одним з найважливіших завдань підприємства в сучасних умовах є підвищення ефективності використання основних фондів.

Ступінь вирішення цього завдання оцінюється шляхом вивчення в статиці и динаміці та порівняння з підприємствами-аналогами системи показників ефективності використання основних фондів.

Показниками ефективності використання основних фондів підприємства є:

Таблиця 2.6

Показник

Алгоритм розрахунку

Економічна характеристика

1.Фондовіддача

Обсяг товарообороту ------------------------------------ Середня вартість основних фондів, що використовується в торговельній діяльності підприємства

Обсяг товарообігу на одиницю основних фондів.

2. Доходовіддача Доходи від усіх видів діяльності ------------------------------------- Середня вартість основних фондів підприємства Обсяг доходу, який отримує явних основних фондів, як тих, що є в користуванні, так і переданих в оренду.
3. Фондоємкість 3.1.товарообороту 1 --------------------------- Фондовіддача Середня сума основних фондів, що використовується для реалізації одиниці товарообігу підприємства.
3.2. доходів 1 --------------------------- Доходовіддача Середня сума основних фондів, що припадає на одиницю доходів підприємства.
4.Прибутковість основних фондів Балансовий прибуток ---------------------------------100 Середня вартість основних фондів підприємства Обсяг прибутку на одиницю основних фондів підприємства.
5.Забезпеченість витрат на утримання основних фондів доходами від діяльності підприємства Виплати на утримання основних фондів ----------------------------------100

Доходи від усіх видів діяльності

Частка доходів, що використовується на утримання основних фондів, в їх загальному обсязі

Для розрахунку наведених показників використовується середня первісна вартість основних фондів, розрахована по середній хронологічній, тобто з врахуванням їх надходження та вибуття.

В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтегральної оцінки, який дозволяв надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних фондів підприємства.

Розрахунок значення інтегрального показника зміни ефективності використання основних фондів КЕФ здійснюється за формулою:

КЕФ=ÖІРФ .ІВФ (2.2)

де ІРФ - індекс зміни прибутковості основних фондів за аналітичний період;

ІФВ - індекс зміни фондовіддачі основних фондів (або доходовіддачі) за аналітичний період.

Крім розглянутих вище загальних вартісних показників для оцінки ефективності використання окремих видів та груп основних фондів торговельного підприємства можуть використовуватися окремі натуральні та спеціальні показники:

Таблиця 2.7.

Назва показника Алгоритм розрахунку
1.Товаровіддача торговельної площі. Обсяг товарообороту (доходу), грош. од. ------------------------------------------------------------ Обсяг торговельної площі, м2
2.Віддача складської площі. Обсяг складського обороту, грош. од. ---------------------------------------------------------- Обсяг складської площі, м2
3.Коефіцієнт використання складського об'єму. Середній фактичний обсяг зберігання товарних запасів, м15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Нормативна ємність складу, м3
4.Коефіцієнт змінності роботи обладнання Кількість одиниць обладнання, що працює в першу та другу зміну -------------------------------------------------------- Загальна кількість одиниць обладнання
5.Коефіцієнт ефективного використання обладнання. Кількість годин роботи обладнання в день, год. ------------------------------------------------------ Нормативна тривалість роботи обладнання (з врахуванням графіка роботи підприємства та тривалості планово-запобіжних ремонтів)
6.Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання. Фактична продуктивність роботи обладнання, фіз. од. ---------------------------------------------------------------- Нормативна продуктивність роботи обладнання, фіз. од.
7.Коефіцієнт інтегрального використання обладнання . Коефіцієнт ефективного використання обладнання Х Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

Проведення аналізу стану, руху та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства дозволяє визначити основні недоліки діючої на підприємстві стратегії формування та використання основних фондів, які необхідно враховувати при обґрунтуванні напрямків її удосконалення на плановий період.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 83

Бесплатная работа

Закрыть

Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.