ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансова діяльність та її результати

1.2. Характеристика податків, зборів та обов’язкових платежів, якими оподатковуються підприємства

1.3. Вплив податків на результати фінансової діяльності підприємств

РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДП «РАДИВИЛІВСЬКИЙ КХП»

2.1. Економіко-господарська характеристика ДП «Радивилівський КХП»

2.2. Особливості аналізу ефективності фінансової діяльності підприємства

2.3. Аналіз податків і зборів сплачених ДП «Радивилівським комбінатом хлібопродуктів» за 2003-2005 рр.

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Оцінка податкового навантаження на підприємство та перспективи його зменшення

3.2. Прогнозування та покращення фінансової діяльності ДП «Радивилівський КХП»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність даної теми дипломної роботи полягає в тому, що велика кількість податків та цільових відрахувань, які мають сплачувати суб’єкти господарювання, а також складність розрахунків окремих податків та відрахувань утворюють надмірний податковий тиск на платників податків, пригнічує виробництво, торгівлю, інвестування і взагалі будь-яку ділову активність, заганяє підприємця в тінь.

Метою дипломної роботи є показати як чинна система оподаткування суб’єктів господарювання підприємців впливає на фінансову діяльність підприємства та на управлінські рішення.

Отже, завданням дипломної роботи є:

-ознайомитись із системою оподаткування, тобто з характеристикою податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачує підприємство, та їх впливом на фінансову діяльність підприємства;

-дати оцінку податкового навантаження на підприємство і знайти шляхи його зменшення.

Об’єктом даної роботи є чинна система оподаткування та прибуток

оскільки прибуток є основним фінансовим показником діяльності.

Суб’єктом виступає Державне підприємство «Радивилівський Комбінат хлібопродуктів», метою якого є задоволення суспільних потреб борошномельною продукцією, комбікормами і реалізації на основі отримання прибутку.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток, що залишається на комбінаті після сплати податків (чистий прибуток) поступає у повне розпорядження комбінату.

Дана дипломна робота складається з трьох основних розділів. У першому розділі «Теоретичний огляд фінансової діяльності та оподаткування підприємства» розглядається суть і зміст фінансової роботи, характеристика основних податків і зборів, які сплачує підприємство до бюджету та їх вплив на фінансову діяльність підприємства.

У другому розділі розглядаються загальні аспекти господарсько-фінансової діяльності ДП «Радивилівський КХП» та аналіз фінансової діяльності і оподаткування підприємства.

У третьому розділі дається оцінка податкового навантаження на підприємство і шляхи його зменшення, а також внесені пропозиції щодо покращення фінансової діяльності підприємства.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансова діяльність та її результати

Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;

мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Тобто, її зміст полягає:

в постійній роботі із споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи послуги;

у своєчасних розрахунках за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками;

в забезпеченні своєчасної сплати податків, інших обов’язкових платежів у бюджет та цільові фонди;

у своєчасному проведенні розрахунків по заробітній платі;

у своєчасному погашенні банківських кредитів та сплаті відсотків.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

фінансове прогнозування та планування;

аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Результати фінансової діяльності та показниками ефективності роботи є: прибуток і рентабельність.

Прибуток – це частина додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Так, прибуток який залишається після сплати податків називається чистим прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Головні принципи розподілу чистого прибутку закріплені статутом підприємства. Фактично розподіл здійснюється відповідно до поточної та стратегічної політики, що визначається підприємством.

Завданням фінансового менеджменту є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Одна частина прибутку використовується на виплату дивідендів, а друга – на створення та поповнення резервного фонду підприємства, розширення та оновлення виробництва, фінансові інвестиції, придбання нерухомості, соціальні програми.

Зокрема сума прибутку спрямовується:

на виплату дивідендів;

поповнення статутного капіталу;

створення резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток є однією з найважливіших частин власного капіталу.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статутного капіталу та використання на інші потреби.

В окремих випадках підприємства в результаті своєї діяльності зазнають збитків. Сума непокритого збитку зменшує власний капітал.

Нерозподілений прибуток поділяється на асигновану та неасигновану частину

асигнована частина має певне цільове призначення (наприклад, для фінансування розвитку підприємства, проведення цільових програм тощо.);

неасигнована частина не має конкретного призначення.

Резервний капітал створюється з метою усунення можливих тимчасових фінансових ускладнень і забезпечення нормальної роботи підприємства. Він створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку передбачених засновницькими документами відсотках, але не менше 5 % чистого прибутку.

Кошти резервного капіталу використовуються на додаткові витрати виробничого і соціального розвитку підприємства, на поповнення його оборотних коштів, покриття збитків, на виплату гарантованих дивідендів за привілейованими акціями (у випадку недостатності прибутку) та інші заходи, передбачені засновницькими документами.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток слід порівняти зі здійсненими витратами.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття як рентабельність.

Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Різні варіанти обчислень прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, що ними користуються для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність великої кількості показників рентабельності.

Рентабельність окремих видів продукції (робіт, послуг) може обчислюватися на підставі показників прибутку від їх випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можна брати в таких варіантах: собівартість продукції, собівартість продукції за винятком матеріальних витрат і т. д.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовувати: загальний прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності. При цьому прибуток зіставляється з авансованої вартості, яку можна визначити в різних варіантах (весь капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 72

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности финансов и налогообложения предприятий на примере ГП "Радивиловский КХП"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.