ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ I. Теоретичні аспекти нарахування заробітної плати

1.1. Економічна сутність оплати праці

1.2. Форми і системи заробітної плати

1.3. Формування фонду оплати праці на підприємстві

1.4. Система надбавок, премій та доплат працівникам

1.5. Сучасне регулювання оплати праці

Розділ II. Аналіз та обґрунтування особливостей нарахування заробітної плати на ВАТ „Біоветфарм”

2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ВАТ „Біоветфарм”

2.2. Аналіз трудових ресурсів. Оцінка плинності кадрів

2.3. Аналіз продуктивності праці

2.4. Аналіз фонду заробітної плати

2.5. Контроль за правильністю нарахування заробітної плати на ВАТ «Біоветфарм»

Розділ III. Резерви підвищення заробітної плати на підприємствах

3.1. Передовий досвід стимулювання працівників

3.2. Вітчизняні напрямки підвищення заробітної плати

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Оплата праці має важливе значення як для працівників, для більшості яких вона є основним джерелом доходів, так і для підприємства, оскільки частка заробітної плати в додатковій вартості досить вагома і витрати на оплати праці в сукупних витратах є досить значні. В умовах обмежених ресурсів зростання конкурентоспроможності підприємства обумовлюється, головним чином, ефективністю використання його кадрового потенціалу.

Залишаються низькими, такими, що на відповідають загальносвітовій практиці, показники, що характеризують частку заробітної плати у валовому внутрішньому продукті та собівартості продукції. Так, у ВВП частка заробітної плати останніми роками не перевищувала 45,7 %, тимчасом як у більшості країн Європейського Союзу цей показник становить 60-65 %. У собівартості продукції частка на оплату праці в цілому по економіці України протягом останніх років перебувала в діапазоні 13,-14, %, тимчасом як у багатьох європейських країнах цей показник становить 30-35 %

Низькі показники оплати праці разом з обмеженими можливостями реалізації власного трудового потенціалу в Україні можуть негативно позначитися на динаміці економічного зростання країни в майбутньому. Тому формування адекватних сучасним умовам систем оплати праці та мотивації працівників є на сьогодні не тільки пріоритетним напрямом розробки практичних підприємницьких стратегій, але й однією з найактуальніших наукових проблем.

Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи є аналіз, нарахування та контроль заробітної плати на підприємстві, і на основі цього аналізу розробка організаційно- методичних рекомендацій з удосконалення організації праці та пошук шляхів підвищення заробітної плати.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

розкрити сутність і зміст заробітної плати;

дослідити на прикладі ВАТ «Біоветфарм» правильність нарахування, аналізу та контролю заробітної плати;

виявити шляхи підвищення заробітної плати, що забезпечується ефективною організацією праці.

Об’єкт дослідження: фінансові відносини, що виникають в оплаті праціпрацівників

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико – методологічні і прикладні особливості нарахування, аналізу та контролю заробітної плати на підприємстві.

Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів.

В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи, що регулюють оплату праці на підприємстві: Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України.

Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області організації оплати праці в Україні; матеріали наукових конференцій; періодичної преси, сайти, дані Міністерства фінансів України, Держкомстату і т. д.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угрупувань, спостереження й ін.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена спроба розкрити деякі аспекти аналізу, нарахування та контролю заробітної плати в акціонерних товариствах.

Структура дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дипломної роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій.

В першому розділі ”Теоретичні аспекти нарахування заробітної плати” досліджуються економічна сутність заробітної плати, її зміст, форми та системи.

Другий розділ ”Аналіз та обгрунтування особливостей нарахування заробітної платина підприємстві (на прикладі ВАТ «Біоветфарм»)” присвячено дослідженню фонду оплати праці працівників та основних показників, за якими здійснюється аналіз заробітної плати.

В третьому розділі „Резерви підвищення заробітної плати на підприємствах ”досліджується передовий досвід стимулювання працівників, а також здійснюється пошук шляхів підвищення заробітної плати на підприємстві.

У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дипломного дослідження.

Вагомий внесок у розробку проблем регулювання заробітної плати зробили західні науковці – С.Л.Брю, Дж.М.Кейнс, К.Р.Макконнелл, А.Маршал, А.Пігу, П.Самуельсон та ін. Різні аспекти проблеми мотивації продуктивності праці через регулювання заробітної плати досліджували такі відомі вчені України, як Д.П.Богиня, В.М.Данюк, П.С.Єщенко, Г.Т.Завіновська, Г.Т.Куліков, Н.Д.Лук’янченко, В.М.Петюх, А.А.Чухно та ін.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 87

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности начисления, анализа и контроля заработной платы на предприятии (на примере ОАО "Биоветфарм")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.