Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Внутрішнє середовище підприємства - сукупність факторів, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства - це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Воно інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації, й об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: кадри, організацію загального управління, виробництво, маркетинг та фінанси. Кожну з цих сфер можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть бути джерелом, як переваг, так і недоліків підприємства.

Оцінюючи ці критерії необхідно зазначити, що вони є дуже важливими для діяльності будь-якого підприємства. Розглянемо вплив цих елементів на діяльність нашого підприємства.

Виробництво: Рівненська дирекція ВАТ "Укртелеком" надає такі послуги електрозв'язку:

1. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок:

- в межах області;

- в межах України;

- з країнами СНД;

- з іноземними державами;

- передача факсимільної інформації.

2. Міський телефонний зв'язок:

- установлення телефонів;

- перестановлення телефонів;

- переоформлення договору на користування телефоном;

- обслуговування абонентських телефоннних ліній зв'язку;

- обслуговування з'єднувальних ліній відомчих ATC.

3. Сільський телефонний зв'язок:

- установлення телефонів;

- перестановлення телефонів;

- переоформлення договору на користування телефоном;

- обслуговування абонентських телефоннних ліній зв'язку;

- обслуговування з'єднувальних ліній відомчих ATC.

4. Документальний зв'язок:

- телеграми;

- надання каналів в оренду;

- підключення та обслуговування абонентського телеграфу.

5. Проводове мовлення.

6. Надання каналів електрозв'язку в оренду.

7. Нові послуги:

а). Послуги "аудіотес" операторів;

- TOB "Україна" 14

- ПП"Кікс" 13

б). Послуги інтернет;

- постійне IP-з'єднання по окремій лінії

- електронна пошта

- обслуговування обчислювальної техніки користувача

Послуги електрозв'язку надаються різним категоріям споживачів:

- населення - 59%;

- бюджетні установи та організації - 8%;

- господарський сектор:

у т.ч.: підприємства державної власності - 9%;

підприємства недержавної власності, підприємці - 23%;

АПК-1%.

Протягом 2001 року динаміка послуг зв'язку, як видно з таблиці 1.З., змінювалась наступним чином:

Динаміка послуг зв'язку за 2001 рік

Таблиця 1.3.

№ п/п Назва підгалузей Всього 2001р. Перший квартал Другий квартал Третій квартал Четвертий квартал
1 2 3 4 5 6 7
1. Міський зв'язок 20302,4 4750,9 4948,7 5029,2 5573,6
2. Сільський зв'язок 4091,7 992,1 1016,1 1015,0 1068,5
3. Міжміський зв'язок 8027,9 7821,8 8430,2 8958,7
4. Телеграфний зв'язок 370,4 93,4 87,2 96,8 93,0
5. Проводове мовлення 1546,4 442,7 353,1 377,3 373,3
6. Нові послуги 73,7 20,7 14,0 16,7 22,3
Всього 59623,2 14327,7 14240,9 14965,2 16089,4
Питома вага в загальному обсязі року, % 100,0 24,0 23,9 25,1 27,0

Нерівномірність питомої ваги наданих послуг по окремих кварталах 2001 року викликана нерівномірністю послуг міжміського зв'язку через сезонність міжміських та міжнародних розмов (святкові та передсвяткові дні, збільшення розмов в кінці року).

Одним із основних елементів, який входить до складу внутрішнього середовища і характеризує внутрішній стан підприємства є фінанси. Вони відображають процеси формування і використання грошових коштів, фінансування капітальних вкладень і поточних витрат.

У зв'язку з цим фінансова стратегія характеризує розподілений у часі процес формування і використання фінансових ресурсів необхідних для реалізації загальної стратегії підприємства.

Найважливішою складовою цієї стратегії є прийняття рішень про доцільну для підприємства структуру капіталу. Насамперед це стосується співвідношення між капіталом — основним і оборотним, власним і залученим.

Так поганий стан з фінансами на підприємстві не дозволить йому успішно функціонувати на тому чи іншому ринку. Але говорячи про РД ВАТ "Укртелеком" необхідно зазначити, що фінансове становище не погане (якщо не брати до уваги велику дебіторську заборгованість). Це можна проілюструвати на основі фінансового аналізу фірми.

1. Аналіз платоспроможності.

Для аналізу платоспроможності підприємства використовуються показники, які характеризують внутрішньобалансові співвідношення на початок та кінець періоду.

Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань і характеризує кратність покриття короткострокової заборгованості оборотними активами й визначається за формулою:

 (1.1)

Для нормального функціонування підприємства коефіцієнт покриття має бути більше 1,0. Міжнародний досвід показує, що для більшості підприємств коефіцієнт покриття повинен бути на рівні не менше 2,0-2,5.

Якщо значення показника наближається до одиниці, це свідчить про неекономічні методи управління, і, розвиток підприємства має нестабільний характер. Таке підприємство має проблеми з власними оборотними коштами.

З розрахунків видно, що стан підприємства покращується, оскільки коефіцієнт покриття помітно зростає. Значення показника значно більше ніж 2,5 рази і свідчить про те, що підприємство має надлишок товарно-матеріальних запасів, які перевищуютиь поточні потреби або нераціональну кредитну політику.

Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну їх частину виробничі запаси).Товарно-матеріальні цінності при розрахунках цього показника виключаються з оборотних активів у зв'язку з тим, що їх не можна швидко перетворити у грошові кошти. Таким чином, коефіцієнт швидкої ліквідності визначається за формулою:

Коефіцієнт дає змогу зробити висновок, які підприємство має платіжні можливості щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

2. Аналіз рентабельності.

Для оцінки доходності використовуються два види показників рентабель­ності. Зростання рентабельності за періодами звітності вважається позитивною тенденцією.

Показники першого типу оцінюють рентабельність по відношенню до реалізації:

- коефіцієнт валового прибутку характеризує ефективність не лише господарської діяльності, а й процесів ціноутворення. Якщо значення цього коефіцієнту вище ніж середнє по галузі, то це дозволяє вважати господарську діяльність підприємства більш ефективною. Коефіцієнт показує скільки копійок валового прибутку приносить кожна гривня обороту.

 (1.3)

- коефіцієнт рентабельності продажу характеризує ефективність господарської діяльності підприємства:

 (1.4.)

Свідчить про ефективність функціонування підприємства та раціональність використання його коштів, показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство.

Розглянуті вище показники в процесі аналізу дають уявлення про ефективність господарської діяльності підприємства. Якщо коефіцієнт валового прибутку істотно не змінюється протягом декількох періодів, а коефіцієнт рентабельності продажу має тенденцію до зменшення, то це може бути пов'язано або із збільшенням витрат, або з підвищенням ставок податку.

Показник другого типу по відношенню до активів:

- коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства для отримання прибутку:

(1.5)

Показник рентабельності активів відображає загальну прибутковість підприємства, яка залежить від ефективного управління активами, тобто який прибуток приносить кожна гривня вкладена в активи підприємства.

Отже ми бачимо, що рентабельність активів у 2000 році становила 2,5%, а у 2001 - 4,3 %, тобто пройшло збільшення цього показника.

В умовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в новій культурі бізнесу, одним з носіїв якої є маркетинг.

Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки можлива лише на основі впровадження маркетингової концепції управління виробництвом і реалізацією послуг зв'язку, орієнтовану на споживача. Основною метою маркетингової діяльності є розробка виробничої стратегії і тактики, яка відповідає вимогам існуючого і перспективного ринку на послуги зв'язку, а також забезпечує рентабельність і прибутковість самого підприємства.

Для реалізації маркетингової концепції управління перед маркетинговою службою поставлена задача комплексного вивчення ринку послуг зв'язку. На початковому етапі проектування будівництва сучасних ATC або розширення діючих проводиться опитування населення та підприємств з метою виявлення потенційних споживачів послуг електрозв'язку та їх платоспроможності. За результатами цих опитувань складаються плани розвитку мережі Рівненської області як на поточний період так і на перспективу.

Маркетингові дослідження — у сфері послуг зв'язку — це:

- дослідження економічних, науково-технічних, соціальних, політичних факторів, що впливають прямо або непрямо на обсяги, динаміку і ефективність реалізації послуг на конкретному ринку чийого сегменті;

- процес отримання достатньої достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень з розробки маркетингових програм і організації діяльності підприємства шляхом систематичного збору, обробки і аналізу даних.

Середовище, в якому виконуються маркетингові дослідження - це система: "підприємство - ринок послуг зв'язку - економіка в цілому", яка функціонує як єдине ціле.

Маркетингове дослідження складається з дослідження внутрішього середовища підприємства + дослідження ринку послуг зв'язку, як елементу економіки в цілому.

РД ВАТ "Укртелеком" проводить маркетингові дослідження результати яких наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Результати проведення дослідження попиту споживачів на встановлення телефонів у Рівненській області за 2001 рік

Назва населеного пункту Кіль­кість домо-господарств К-сть запов­нених анкет Кількість респондентів
Чи потрібен телефон Готові заплатити за устан. телеф по тарифу Згодні за встан. телеф. за договірн. цінами
так ні так ні так ні
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Березне 3997 336 336 - 210 126 - 336
Володимирець 2500 216 208 8 116 100 - 216
Гоща 1750 270 234 36 180 90 45 225
Дубно 12377 353 353 - 353 - 304 49
Дубровиця 2720 240 186 54 144 96 12 228
Здолбунів 7630 350 343 7 287 63 49 301
Корець 3300 319 254 65 234 85 124 195
Костопіль 8742 352 352 - 334 18 132 220
Млинів 2230 196 160 36 144 52 - 196
Остріг 3300 250 205 45 120 130 105 145
Рівне 68361 380 356 24 346 34 161 219
Рокитне 2294 267 267 - 187 80 53 214
Сарни 5177 200 188 12 116 84 40 160
Радивилів 3242 300 300 - 260 40 100 200
Кузнецовск 12256 350 308 42 280 70 63 287
Демидівка 4598 353 227 126 176 177 50 303
ВСЬОГО: 144471 4732 4277 455 3487 1245 1238 3494

Таким чином виходячи із результатів проведення дослідження попиту споживачів на встановлення телефонів у Рівненській області бачимо, що:

1). загальна кількість домогосподарств (квартир та приватних будинків) в містах та селищах міського типу становить 144471;

2). із загальної кількості опитаних респондентів склалась висока потреба в телефонах - 90%, у т.ч.:

- Березне, Дубно, Костопіль, Рокитне, Радивилові потреба складає - 100%;

Вивчення середовища повинно забезпечити необхідною інформацією про ті фактори, які впливають на господарську діяльність. Вивчення потреб і попиту дає відповідь на питання про реально існуючу ситуацію на ринку, її потенційні можливості і бажані перспективи. Вивчення споживача дає інформацію про особливості його поведінки на ринку, реакцію на дії виробників, що об'єднуються у вигляді моделей поведінки споживача на ринку.

Можливість розвитку ринку телекомунікацій України і просування на ньому нових перспективних видів послуг зв'язку в цілому залежить від факторів, які носять, як загально-економічний так і внутрішньогалузевий характер. Іншими словами, ринкові можливості об'єднання "Укртелеком" з точки зору проведення їм маркетингової політики залежить від оточуючого його макро- і мікросередовища.

Отже, в сучасних умовах, для успішної діяльності на ринку підприємство створює спеціальну службу маркетингу, яка повинна отримати максимально повну інформацію про ринок, сегментувати його, визначити фактори, на які реагують споживачі, створити комплекс маркетингу відповідно до цих факторів (товар(послуга), ціна, розповсюдження, просування) і реалізувати його в життя. Витрати на маркетинг повинні покриватися за рахунок стабілізації і зміцнення становища підприємств на ринку в результаті завоювання і розширення кола споживачів або збільшення долі на ринку.

Що стосується персоналу, то успіх у вирішенні завдань, що стоять перед Укртелекомом, залежить, насамперед, від ефективної роботи керівних кадрів і фахівців, від рівня їх кваліфікації і майстерності, розуміння ними необхідності радикальних змін у виробництві та суспільному житті. Тому забезпечення виробничих підрозділів висококваліфікованими фахівцями є пріорітетним напрямком кадрової політики Укртелекому, де на сьогодні працює переважна більшість спеціалістів. Про рівень їх кваліфікації свідчить той факт, що: 87 % фахівців мають повну чи базову вищу освіту.

В Укртелекомі розроблено Концепцію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, створено власну вертикальну систему навчання кадрів, яка складається з Головного навчального центру в Києві та підпорядкованих йому п'яти регіональних спеціалізованих навчальних центрів.

Не залишається поза увагою і питання соціального захисту співробітників. Медичне обслуговування, надання додаткових порівняно із законодавством соціально-побутових пільг (доплата за безперервний стаж роботи, компенсація на харчування та проїзд, надання безпроцентних позик та матеріальної допомоги, одноразові виплати до ювілейних дат та при виході на пенсію), допомога молодим сім'ям, організація відпочинку співробітників та членів їх сімей під час літніх відпусток, санаторно-курортне лікування, оздоровлення дітей, допомога ветеранам і непрацюючим пенсіонерам - це основний перелік того, що робиться для підвищення добробуту працівників Укртелекому.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 69

Бесплатная работа

Закрыть

Звіт з переддіпломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.