Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

Перш ніж почати аналіз системи мотивації персоналу, а саме аналіз забезпечення трудовими ресурсами та аналіз продуктивності праці Рівненської дирекції ВАТ "Укртелеком", потрібно розглянути основні техніко-економічні показники діяльності даного підприємства (табл. 1.1.).

Таблиця 1.1. Основні техніко-економічні показники РД ВАТ "Укртелеком'

№ п/п Назва показника Один, виміру РОКИ
1999 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7
1 Тарифні доходи тис. грн. 38461,4 49866,5 59616,1 67971,6
2 Експлуатаційні вит­рати тис. грн. 24754,6 35850,8 38135,9 41132,6
3 Собівартість наданих послуг тис.грн. 24597,1 28640,1 31762,6 34610,4
4 Витрати на 1 грн. та­рифних доходів грн. 0,77 0,83 0,73 0,73
5 Основні засоби тис.грн. 53143,5 60343,9 63617,1 71976,1
6 Виручка від реалі­зації :
 - в тому числі ПДВ
тис.грн. 39877,0
6646,3
49866,5
8311,1
59616,1
9936,0
67971,6
11328,7
7 Чистий дохід від реалізації послуг тис.грн. 33230,7 41555,4 49680,1 56642,9
9 Валовий прибуток тис.грн. 8633,6 12915,3 17917,5 22032,5
10 Інші операційні дохо­ди тис.грн. 1121,8 1384,1 1910,6 2724,0
11 Інші операційні вит­рати тис.грн. 2145,2 5284,7 3881,5 2460,9
12 Витрати на збут тис.грн. 67,3 138,7 100,3 140,4
13 Фінансові результати від операційної дія­льності тис.грн. 6747,8 7584,6 14898,1 20746,8
14 Інші витрати тис.грн. 376,5 495,8 1326,8 1637,5
15 Чистий прибуток тис.грн. 4156,6 3644,6 13947,9 19277,0
16 ФОП працюючих в тому числі:
- фонд основної ЗП
- фонд додаткової ЗП

- інші заохочува­льні і компенса­ційні виплати

тис.грн. 9129,8
4889,7 3741,5
498,6
10476,6
5524,5
3925,1 1027,0
12644,9
7077,3
3363,1 2204,5
14492,7
9378,4
3756,2 1358,1
17 Середньоспискова чисельність працюю­чих чол. 2866 2757 2692 2658
18 Середньоспискова чисельність працюю­чих в еквіваленті по­вної зайнятості чол. 2866 2757 2692 2658
19 Середньомісячна ЗП одного працюючого грн./чол. 265,0 317,0 381,0 454,0
20 Продуктивність праці грн. 13420,0 18087,0 22148,0 25572,0
21 Рентабельність % 16,9 12,7 43,9 55,7

Отже, як видно з таблиці 1.1. фактичний обсяг наданих послуг (тарифні доходи) з кожним роком зростає, так як і собівартість наданих послуг. Оскільки збільшився обсяг продукції то, звісно, зріс і рівень експлуатаційних витрат. Щоправда в 2000 та 2001 роках їх величина збільшувалася значно меншими темпами порівняно з попереднім роком.

Витрати на одну гривню тарифних доходів у 2001 році порівняно із попередніми роками помітно зменшилися - це говорить про покращення роботи підприємства.

Що стосується основних фондів то в 2000 та 2001 роках за рахунок оновлення фондів підприємства їх вартість у порівнянні з 1999 роком значно зросла.

Середньомісячна заробітна плата зросла по роках, тому що збільшився фонд оплати праці працюючих.

Найбільша рентабельність спостерігається в 2002 році.


1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

В умовах ринкової економіки України головною метою функціонування підприємства є максимальне задоволення потреб ринку, отримання сталого прибутку і як наслідок ріст добробуту його власників і працівників. Для досягнення цієї мети підприємство повинно уміти швидко адаптуватись до постійно-змінного зовнішнього оточення, оскільки в економіці заснованій на приватній власності воно є відкритою системою, тобто підприємство і його оточуюче середовище взаємно впливають один на одного.

Зовнішнє середовище підприємства - це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість підприємства і на які воно не може впливати взагалі, або має незначний вплив.

Функціонування підприємства в ринкових умовах неможливе без комплексного аналізу факторів, зовнішнього середовища, які впливають на його діяльність. До таких факторів, які не є контрольованими підприємством, відносять:

- економічні (вплив інфляції, рівень зайнятості, стабільність національної валюти);

- технологічні (рівень розвитку НТП);

- політичні (законодавство країни ринку, політичні процеси в країні, урядові постанови та укази президента);

- правові (діяльність розвинутої правової системи );

- соціальні (рівень життя населення, демографічна ситуація, відношення до підприємства різних груп населення);

- екологічні (екологічна ситуація );

Вплив цієї групи факторів на підприємство є безпосереднім. Найбільш важливим показником, що може негативно впливати на діяльність підприємства є соціальний та економічний.

Підприємство, як відкрита система залежить від зовнішнього світу у відношенні забезпечення сировиною і матеріалами, енергією, трудовими ресурсами, а також від споживачів виготовлених товарів чи послуг. Крім цих елементів середовище прямого впливу включає:

- конкурентів, які випускають аналогічну продукцію чи товари замінники;

- фінансові організації, які визначають кредитно-фінансову ситуацію;

- державні закони, які регламентують діяльність підприємства;

- джерела трудових ресурсів, їх склад і якість.

Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість підприємства і на які воно може впливати через встановлення ефективних комунікацій називають проміжним середовищем підприємства.

Для підприємств, які діють за межами внутрішнього ринку (на міжнародному рівні) особливого значення набуває група факторів міжнародного оточення. Особливість їхньої дії полягає в тому, що вони включають в себе всі розглянуті фактори загального та операційне зовнішнього середовища, які відображають умови конкретної країни, де власне функціонує підприємство і додатково ще два фактори: міжнародне оточення та міжнародні події.

Розглянемо вплив елементів операційного зовнішнього середовища на діяльність підприємства РД ВАТ "Укртелеком".

Постачальники мають дуже важливе значення для діяльності товариства за рахунок цін, якості, обсягу та умов постачання. Основними постачальниками є: TOB "Агросупутник" (м.Київ), ПП фірма "МБКП", РР "Анкор", TOB "Ватсон-Телеком" (м.Київ), TOB "Алмаз-2", РСЦСП "Британіка", ТзОВ "Кварц-Тел" , приватні підприємці: Штемпель С.А., Тарасюк С.І., Марчук Т.М., Брегін P.M., Демешкін В.О., Сирота О.Г. та ін. В основному йде поставка кабелю, матеріалів та комплектів для монтажу кабелю, кабель VGA, короб, запчастини, дизпаливо, дріт оцинкований, пристрій діодно-блокувальний тощо.

Обсяги постачання кабельної продукції за місяць наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Заказна специфікація на кабельну продукцію за місяць по Рівненській дирекції ВАТ "Укртелеком"

№ п/п Марка кабелю Од. виміру Всього KM. Ціна один., грн. Всього, грн.
1 2 3 4 5 6
1. ТППеп 200x2x0,4 KM 2,34 21219 49652,46
2. ТППеп 100x2x0,5 KM 1,34 10766 14426,44
3. ТППеп 50x2x0,4 KM 5 3857 19285
4. ТППеп 30x2x0,4 KM 2 2448 4896
5. ТППеп 20x2x0,4 KM 4 1742 6968
6. ТППеп 10x2x0,4 KM 13,5 970 13095
7. КСПЗП 1x4x0,9 KM 9 1580 14220
8. ПКСВ-2 KM 8 106 848
9. ПРППМ 1x2x0,9 KM 5 333 1665
Всього 125055,90

Як видно з таблиці 1.2. підприємство в загальному за місяць витрачає на придбання кабельної продукції 125055,90 грн. (ПДВ-25011,18).

Споживачі також мають значний вплив на діяльність підприємства, оскільки вони висувають свої вимоги - - певний рівень цін та якість надання послуг. Споживачами підприємства є населення, заводи, організації, установи тощо. Діяльність підприємства знаходиться залежно від потреб споживачів. У загальному об'ємі в 2000 році спожито населенням послуг зв'язку на 29760 тис.грн. (59,7%), а в 2001 році-35258,7 тис.грн. (59,1%). Я вважаю, що цей фактор чинить саме позитивний вплив на діяльність РД ВАТ "Укртелеком", оскільки виконання вимог споживачів призведе до збільшення обсягів надання послуг, а внаслідок цього до збільшення прибутку. Адже від того, які потреби у споживачів залежить прибутковість підприємства.

Закони основа діяльності галузі. Нормативно-правове середовище повинно створювати умови для стабілізації галузі та нарощування темпів її розвитку, а також відбивати світові тенденції й сучасні економічні умови, в яких цей розвиток відбувається.

Підприємство керується у своїй діяльності такими основними законами: ЗУ "Про зв'язок", проект ЗУ "Про стабілізацію фінансового стану Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення", ЗУ "Про стандартизацію", ЗУ "Про підтвердження відповідності", ЗУ "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" тощо.

Отже, для діяльності РД ВАТ "Укртелеком" вплив державних законів є досить важливим, оскільки у законах чітко визначенні права та обов'язки учасників ринку телекомунікаційних послуг, їх відповідальність за порушення норм законодавства.

Мають важливе значення для функціонування фірми і позитивно впливають на її діяльність фінансові організації. А саме: фінансове управління (компенсації за послуги зв'язку пільговим категоріям населення), державне казначейство (заліки за послуги зв'язку з бюджетними організаціями).


1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

Якість продукції є одним з основних чинників конкурентоспроможності під якою розуміють характеристику продукції, що демонструє її відмінність від товару-конкурента, як по ступеню відповідності конкретній суспільній потребі, так і по витратам на її задоволення.

Оцінка конкурентноздатності продукції базується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати певним параметрам:

- технічним (властивості товару (послуг), сфера його застосування і призначення);

- ергономічним (відповідність послуг потребам людини);

- естетичним (зовнішній вид послуг);

- нормативним (відповідність послуг діючим нормам і стандартам);

- економічним (рівень цін на товар, сервісне його обслуговування, розмір засобів, що є у споживача для задоволення даної потреби).

Послуги, що надаються Рівненською дирекцією ВАТ "Укртелеком" в загальному відповідають вище згаданим параметрам.

До конкурентів підприємства РД ВАТ "Укртелеком" відносяться: УТЕЛ, "УМЗ", "Київстар Дж. Ec. em.". Підприємство залежить від конкурентів, оскільки значну частину прибутку досліджуваного підприємства отримують конкуренти і зменшується рівень наданих послуг. У 2002р. на підприємстві зменшилися тарифні доходи через те, що значна частина телефонних номерів була передана ЗАТ"УТЕЛ".

Отже, продукція підприємства, тобто послуги зв'язку можуть бути охарактеризовані як якісні, оскільки в цілому відповідають названим параметрам, проте на сьогоднішній день споживачі мають можливість задовольнити свої потреби аналогічною продукцією (послугами), які мають вищі якості, послуги даного підприємства можна вважати не конкурентноздатними і такими, що є продуктом застарілої технології.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 69

Бесплатная работа

Закрыть

Звіт з переддіпломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.