Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність та розміщення коштів, реальні та потенційні фінансові можливості підприємства. Тому аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі:

- оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;

- підготувати інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої діяльності підприємства;

- порівняти показники діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі.

Фінансовий аналіз є основою розробки фінансової політики підприємства. Без фінансового аналізу не можливо оцінити стан ресурсів даного підприємства.

Метою переддипломної практики є закріплення, систематизація та поглиблення знань, які отримані під час навчання; оволодіння сучасними методами і формами організації підприємницької діяльності; формування професійних вмінь і навичок у прийняті самостійних рішень під час роботи у реальних ринкових і виробничих умовах.

Вирішальну роль у економічному та соціальному розвитку будь-якої держави відіграє її потенціал, який в значній мірі визначає економічну могутність держави.

За майже десять років ринкових перетворень в країні відбуваються складні соціально-економічні процеси, які також негативно впливають на стан потенціалу.

Процеси формування ринкової системи господарювання на базі різних форм власності виявились нездатними рішуче вплинути на підвищення ефективності національної економіки. Відмова від адміністративних методів управління економікою в умовах відсутності цивілізованих ринкових відносин та елементів ринкової інфраструктури призвели до розбалансування економіки, поступового фізичного та морального старіння основних виробничих фондів, погіршення їх вікової структури, унеможливили динамічний розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Технічний стан та низька ефективність використання наявного організаційно-технічного потенціалу підприємств в умовах реформування економіки свідчать про необхідність здійснення з боку держави рішучих заходів по підвищенню технічного рівня виробничого апарату на основі економічних методів управління. Покращення технічного стану та рівня використання потенціалу розглядається як один з найважливіших напрямків підвищення ефективності виробництва та його стабільного розвитку.


Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

Особливості галузі зв'язку

Народне господарство ділиться на дві великі сфери діяльності - виробничу і невиробничу.

Галузі виробничої сфери або, як прийнято їх називати, галузі матеріального виробництва приймають участь в створенні матеріальних благ, національного доходу, який складається з фонду споживання і фонду накопичення. До цих галузей відноситься і зв'язок..

В сучасних умовах життя суспільства важко переоцінити значення засобів зв'язку, радіомовлення і телебачення.

Зв'язок відноситься до числа галузей народного господарства, розвиток яких здійснюється з використанням найновіших досліджень в багатьох областях науки, електронної техніки і автоматизації, реактивної авіації, мікромініатюризації, квантової фізики і оптики.

Розвиваючись під дією інших галузей народного господарства, зв'язок, в свою чергу, сприяє розвитку і прискорення науково технічного прогресу в народогосподарському масштабі.

Кожній виробничій галузі окрім загальних особливостей, властивих всім галузям матеріального виробництва, притаманні свої, особливості, що відбиваються на характері діяльності її підприємств.

В галузі зв'язку це перш за все особливість предмету праці, яким являються повідомлення, що надаються споживачами продукції (послуг) зв'язку.

Продукція зв'язку виступає не в формі виробу чи предмету. Незважаючи на неречовий характер продукції зв'язку, вона матеріальна, так як являється продуктом просторового розміщення, яке по своїй природі матеріальне. Характер корисного ефекту надає особливого значення якості продукту цієї галузі виробництва. Процес споживання продукції зв'язку невід'ємний від процесу її виробництва. Через це виникають особливі вимоги до швидкості передачі повідомлення. Споживач корисного ефекту зв'язку зацікавлений не лише в тому, щоб йому менше чекати передачі повідомлення, але і в тому, щоб саме повідомлення швидше було отримано особою, якій воно адресоване. І чим швидше відбувається процес виробництва передачі, тим вища якість корисного ефекту, тим повніше забезпечення потреб, тим вища ефективність зв'язку; вповільнення цього процесу часто призводить до великих втрат.

Для підвищення ефективності зв'язку необхідний подальший розвиток засобів зв'язку, збільшення виробничих потужностей підприємств зв'язку, покращення їх використання, удосконалення організації і технології виробництва і наявність резервів виробничих потужностей, потрібних для забезпечення швидкостей передачі повідомлень в умовах нерівномірного навантаження.

Отже, вимога швидкості передачі повідомлень - перша особливість зв'язку.

Далі в процесі передачі інформація не повинна піддаватися ніяким змінам, окрім зміни місця, просторового розміщення. Якщо на етапі відправлення інформації відбувається її перетворення в електронні сигнали, то на етапі отримання інформації повинні зберігатися вимоги точності її відтворення. Порушення цієї вимоги може призвести до перекручення інформації і цим завдати шкоди її отримувачу.

В наш час, окрім передачі інформації між людьми постійно зростає обсяг інформації між машинами (ЕОМ). Перекручення однієї цифри в цій інформації може привести до самих неочікуваних наслідків.

Тому, достовірність інформації, що передається являється другою обов'язковою умовою, що пред'являється до продукції зв'язку.

Третьою не менш важливою умовою являється умова надійності (безперебійності) дії зв'язку. Це пояснюється двома причинами. По-перше, перебої дії зв'язку приводять до втрати виробничої потужності (пропускної здатності зв'язку), а отже, до порушення процесу передачі повідомлень. По-друге, продукція зв'язку виступає не лише у формі передачі окремих повідомлень, але і в формі надання каналів зв'язку. Пошкодження дії каналів зв'язку є безпосереднім погіршенням якості продукції.

І, нарешті, четверта особливість. Передача інформації завжди двосторонній процес, в якому приймають участь два споживача: відправник і отримувач інформації, які знаходяться в різних пунктах країни (області, району, міста). Так як відправником і отримувачем інформації може бути кожен мешканець, організація, установа, підприємство, необхідно, щоб мережа зв’язку забезпечувала можливість обміну інформацією кожного з кожним. Така мережа являє собою систему, що складається із взаємопов'язаних між собою пунктів, ліній і підприємств зв'язку. Системний характер побудови мережі вимагає її організаційно-технічної, виробничої, господарської (економічної) єдності в масштабі всієї держави. Через це окремо взяті підприємства зв'язку, як правило, не можуть завершувати всі виробничі цикли передачі повідомлень від відправника до утримувача. Цей виробничий цикл завершується в результаті функціонування всієї мережі зв'язку.

Підприємство виконує лише частину виробничого циклу по передачі кожного повідомлення на етапах обробки вихідної, вхідної і транзитної інформації. Плата за повідомлення, що передаються береться лише на одному підприємстві - на етапі обробки вихідної інформації. Через це тарифні доходи не належать підприємству, в яке вони поступають, а ніби перерозподіляються між всіма підприємствами пропорційно обсягу продукції кожного з них. Лише після цього перерозподілу тарифні доходи стають власними доходами підприємств зв'язку. Ці доходи служать джерелами їх витрат, а також утворення прибутку.

Характеристика Рівненської дирекції ВАТ „Укртелеком"

Рівненська дирекція створена за рішенням Вищого органу ВАТ "Укртелеком" (Товариство) (наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 26.04.200Op. № 68) і діє на підставі положення як філія Товариства.

Повне найменування дирекції: Рівненська дирекція відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", скорочено - РД ВАТ "Укртелеком".

Місцезнаходження: Україна, 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 1.

Метою діяльності дирекції є здійснення виробничої, комерційної, господарської, фінансової та інших видів діяльності для задоволення суспільних потреб в послугах електрозв'язку та отримання прибутку з дотриманням вимог законодавства.

Предметом діяльності підприємства є:

 • надання послуг міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв'язку та інших послуг електрозв'язку на принципах рівного доступу споживачів - як фізичних осіб, так і юридичних осіб усіх форм власності.
 • будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку, супутникового зв'язку, мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування, мереж зв'язку з рухомими об'єктами та інших мереж електрозв'язку, використання радіочастот;
 • експлуатація засобів зв'язку, забезпечення дотримання правил, стандартів, в тому числі міжнародних;
 • розробка планів розвитку мереж електрозв'язку та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції об'єктів зв'язку та житлових, громадських, виробничих і інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протилежного призначення;
 • монтаж і обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж та комунікаційного устаткування;
 • проведення науково-дослідних, науково-конструкторських та впроваджувальних робіт в галузі електрозв'язку, розробка, впровадження нових технологій, в тому числі "ноу-хау";
 • оптова та роздрібна торгівля матеріально-технічною продукцією і товарами народного споживання;
 • діяльність пов'язана з використанням та обігом цінних паперів;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників товариства та надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам усіх форм власності.
 • Для досягнення мети своєї діяльності дирекція може також здійснювати:

  а) виробничо—господарську діяльність:

  -розширення та реконструкцію структурних підрозділів дирекції з метою збільшення конкурентоздатності продукції (послуг) з наступною їх реалізацією;

  -забезпечення в підпорядкованих підрозділах високоефективної системи управління засобами зв'язку на основі єдиного технологічного процесу;

  -здійснення проектно — конструкторських, будівельно - монтажних, ремонтно — будівельних, підрядних та інших робіт з будівництва і реконструкції виробничих будівель;

  -забезпечення технічного захисту, конфіденційності, цілісності та доступності інформації, важливої для держави, суспільства і особи;

  -здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в товариств;

  -здійснення дослідно-конструкторських робіт у галузі електрозв'язку і впровадження її резервів у виробництво;

  -виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, їх реалізація;

  -надання у лізинг (оренду) основних фондів;

  -виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів із електронними компонентами та реалізацію такої продукції;

  -впровадження нових технологій, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища;

  -перевезення пасажирів та вантажів;

  -здійснення пусконалагоджувальних робіт;

  -експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, об'єктів соціально-культурного призначеня, оптової, комісійної, роздрібної торгівлі;

  -торгівельно-закупівельну діяльність, постачально-збутову діяльність;

  б) інформатика та комп'ютеризація:

  -проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

  -розробку, адаптацію, супроводження та експлуатацію програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління зв'язку;

  -проведення робіт з комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;

  -сервісне обслуговування засобів і систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

  -розробку, впровадження та експлуатацію комп'ютерних мереж, баз та банків даних, створення інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі , взаємодії зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних і некомерційних засадах, надання доступу до світових інформаційних фондів та забезпечення інформаційного сервісу широкого спектру;

  -розробку програмно-технічного забезпечення та надання послуг, що пов'язані з його обслуговуванням;

  в) торгівля та послуги:

  -виконання посередницьких, комерційних, агентських, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

  -реалізацію автотранспортних засобів і номерних агрегатів фізичним та юридичним особам;

  -оптову та роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами і електроенергією;

  -оптову і роздрібну торгівлю телефонними картками (металевими, пластиковими, комбінованими), а також жетонами;

  -оптову і роздрібну торгівлю продовольчими товарами, в тому числі лікеро-горілчаними виробами, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами;

  -реалізацію товарів широкого вжитку, сільськогосподарської продукції, медикаментів та препаратів;

  -реалізацію продукції власного виробництва;

  -надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами;

  -організацію і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарок;

  -монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

  -надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;

  -надання юридичним та фізичним особам інформаційних, інформаційно-довідкових, юридичних, транспортних послуг;

  -організація інформаційного обслуговування населення, в тому числі з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;

  -надання оздоровчих, медико-лікувальних, консультативних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів лікування;

  -надання послуг в галузі фізичного виховання та спорту;

  -приймання платежів від юридичних і фізичних осіб за власні послуги та послуги, надані іншими підприємствами, організаціями, державними органами;

  г) рекламну діяльність:

  -проведення рекламних кампаній;

  -матеріально-технічна підтримка теле- і радіопрограм;

  -видання друкованої продукції, в тому числі газет, телефонних довідників, рекламно-інформаційних бюлетенів та інше.

  Рівненська дирекція має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством. Окремі види діяльності, визначені законодавством, дирекція здійснює на підставі ліцензій, виданих товариству.

  Рівненська дирекція є відокремленим підрозділом (філією) ВАТ "Укртелеком", який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених положенням.

  У своїй діяльності дирекція керується чинним законодавством, статутом товариства, положенням, іншими нормативними документами, рішеннями, прийнятих вищим органом та спостережною радою товариства.

  Дирекція має у своєму складі відокремлені безбалансові підрозділи-центри, цехи, дільниці тощо, які діють на підставі положень, що розробляються з урахуванням Типових положень і затверджуються директором.

  Майно дирекції формуються шляхом виділення їй у користування частки майна товариства для досягнення мети діяльності.

  Майно, яке закріплене за дирекцією складається з основних засобів, обігових коштів, цінних паперів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в окремому балансі дирекції. Власником майна, яке закріплене за дирекцією, а також майна, отриманого в результаті її господарської діяльності, є товариство.

  Дирекція здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до планів товариства, затверджених його вищим органом.

  Організаційна структура Рівненської дирекції ВАТ "Укртелеком" складається з дирекції, якій підпорядковуються : центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку, центр технічної експлуатації міжміського телефонно-телеграфного зв'язку, центр технічної експлуатації радіофікації, центри електрозв'язку № 1-5, центр технічної експлуатації сільських з'єднувальних ліній, центр обслуговування споживачів та продажу послуг, центр інформаційних технологій і технічного забезпечення, центр механізації (див. рисунок 1.1.).

  Управління дирекцією здійснює директор, який призначається товариством. Директор керує всіма видами діяльності підприємства, організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів безпосередньо, або через заступників. Повна структура управління Рівненської дирекції ВАТ "Укртелеком" наведена на рисунку 1.2.

  Рис.2.1. Організаційна структура РД ВАТ "Укртелеком"


  Структура управління Рівненської дирекції ВАТ "Укртелеком'

  Характеристики работы

  Диплом

  Количество страниц: 69

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Звіт з переддіпломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.