Совершенствование организации управления внешнеэкономической деятельностью Малого предприятия Общества с ограниченной ответственностью Олисма

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

1.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ

1.4 СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ (ВЗЕЗ) ПІДПРИЄМСТВА

1.5 СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ (ЗТФ) ПІДПРИЄМСТВА

1.6 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ ДО 1-ГО РОЗДІЛУ

2 АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІСМА»

2.1 ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЗОВ «ОЛІСМА»

2.1.1 Загальні відомості про ТзОВ «Олісма»

2.1.2 Мета та види діяльності, характеристика основної продукції

2.1.3 Учасники МП ТзОВ «Олісма», їх права та обов’язки

2.1.4 Юридичний статус ТзОВ «Олісма»

2.1.5 Майно товариства та засоби виробництва

2.1.6 Припинення діяльності ТзОВ «Олісма»

2.1.7 Аналіз матеріально-технічної бази товариства

2.1.8 Забезпечення якості продукції МП ТзОВ «Олісма»

2.2 ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ І РОЗВИТКУ МП ТЗОВ «ОЛІСМА»

2.2.1 Статичний аналіз МП ТзОВ «Олісма»

2.2.2 Динамічний аналіз МП ТзОВ «Олісма»

2.3 АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТЗОВ «ОЛІСМА»

2.4 АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЗОВ «ОЛІСМА»

2.4.1 Показники, що характеризують стабільність управління

2.4.2 Аналіз ефективності управлінських рішень

2.4.3 Наявність та зміст заходів з охорони праці персоналу

2.4.4 Інформаційне забезпечення процесу управління оперативного виробництва і технічні засоби управління

2.4.5 Аналіз методів менеджменту, які використовуються в МП ТзОВ «Олісма»

2.4.6 Аналіз системи комунікацій в товаристві «Олісма»

2.5 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У МП ТЗОВ „ОЛІСМА”

2.5.1 Загальна характеристика трудових ресурсів та основні засади регулювання трудових відносин

2.5.2 План підвищення кваліфікації персоналу і порядок його реалізації

2.6 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МП ТЗОВ «ОЛІСМА»

2.6.1 Загальні засади зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснює МП ТзОВ «Олісма»

2.6.2 Аналіз експортних та імпортних операцій МП ТзОВ «Олісма»

2.6.3 Аналіз виконання зобов’язань по експортним операціям

2.6.4 Аналіз організації управління зовнішньоекономічною діяльністю

2.6.5 Здійснення підготовки ТзОВ «Олісма» до міжнародних виставок як суб’єкта ЗЕД

2.6.6 Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «Олісма»

2.7 АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ТЗОВ «ОЛІСМА» З МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИСНОВКИ ДО 2-ГО РОЗДІЛУ

3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІСМА»

3.1 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗЕД

3.2 РОЗРОБКА КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЗОВ «ОЛІСМА»

3.2.1 Удосконалення організації управління ЗЕД ТзОВ «Олісма»

3.2.2 Розробка системи розподілу завдань, прав та відповідальності в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності в ТзОВ «Олісма»

3.2.3 Розробка заходів по удосконаленню технології ЗЕД ТзОВ «Олісма»

3.2.4 Заходи щодо покращання матеріально-технічної бази процесів управління ЗЕД ТзОВ «Олісма»

3.3 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД СУКУПНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ ЗАХОДІВ

ВИСНОВКИ ДО 3-ГО РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом знаходяться у стані переходу від старої системи організації зовнішньоекономічних зв'язків, орієнтованої, переважно, на експорт сировини, до нової, пов'язаної з пошуком шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, зі встановленням сталих торговельних зв'язків з іншими країнами, з підвищенням ролі міжурядових організацій у досягненні колективної безпеки і, звичайно, з забезпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища.

Якщо раніше зовнішньоекономічні зв'язки здійснювались лише спеціалізованими зовнішньоекономічними організаціями, то тепер кожне підприємство Україні одержало право самостійно виходити на зовнішній рийок. У цих умовах першочерговим завданням стає опанування вітчизняними підприємцями теоретичних аспектів та практичного світового досвіду встановлення економічних зв'язків із зарубіжними партнерами, проникнення з пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних операцій, які дотримують національних інтересів у міжнародній експортно-імпортній та інвестиційній діяльності, ефективної організації управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Разом ізцим слід вирішувати проблеми обмеженості (а в деяких випадках і відсутності) необхідної інформації про можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості її організації та механізми здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно-правові основи її регулювання в Україні та раціонально організовувати усі управлінські процеси по організації ЗЕД підприємства.

Саме тому тема дипломної роботи – «Організація управління ЗЕД підприємства»є дуже актуальною в наш час.

Метою написання дипломної роботи є вивчення досвіду з проблем організації управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аналіз організації управління ЗЕД ТзОВ «Олісма» та розробка заходів по удосконаленню організації управління ЗЕД об’єкту дослідження дипломної роботи. У відповідності з метою при написанні роботи будуть поставлені наступні завдання:

1.Описати основні теоретичні проблеми і загальні положення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.

2.Охарактеризувати організацію управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.

3.Описати організаційну структуру управління ЗЕД, визначити структуру і функції відділу зовнішньоекономічних зв’язків та зовнішньоторговельної фірми.

4.Здійснити комплексний аналіз об’єкту дослідження та аналіз стану організації управління ЗЕД досліджуваного об’єкту – Товариства з обмеженою відповідальністю «Олісма».

5.Розробити заходи по удосконаленню організації управління ЗЕД об’єкту дослідження.

6.Узагальнити висновки по роботі

Предметом дослідження дипломної роботи виступає організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Олісма» м.Рівне, головним видом діяльності якого є

В роботі будуть використовуватися такі методи дослідження: економіко-математичні методи; статистичні методи; метод аналізу і порівняння; вербально-описовий метод; графічні методи дослідження; метод спостереження; інші.

За структурою дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, переліку посилань та додатків.

Інформаційною базою для написання роботи виступають навчально-методичні матеріали, підручники по менеджменту, зовнішньоекономічній діяльності, нормативно-правові документи, а також дані фінансової звітності та організаційно-управлінської документації об’єкту дослідження.


1 Теоретичні аспекти організації управління зовнішньекономічною діяльністю підприємств в Україні

1.1 Загальні положення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні

Під зовнішньоекономічною діяльністю(ЗЕД) розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб'єктів господарської діяльності (іноземних підприємств), яка заснована на взаємовідносинах і здійснюється або на території України, або за її межами [6,c.90].

Практика здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах відтворюється через зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання, які, в свою чергу, здійснюються за такими напрямками: зовнішня торгівля;спільне підприємництво на території України; спільне підприємництво закордоном; іноземне підприємництво на території України; міжнародні об’єднання та організації; консорціуми; підрядна співпраця; концесії; лізинг;співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між партнерами; переробка давальницької сировини;залучення іноземної робочої сили; виробниче кооперування; науково-технічна співпраця; торгівля ліцензіями й технологією; прибережна та прикордонна торгівлі; Торгівля будівельними послугами; торгівля транспортними послугами; співробітництво в банківській сфері; іноземний туризм;співробітництво у вільних економічних зонах; інші форми - міжнародного економічного співробітництва (біржі, торговельні будинки, асоціації).

Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють передусім, зі здійсненням експортних та імпортних торговельних операцій. Це і зрозуміло, адже на такі операції припадає майже 80% усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій [31,c.67].

Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності регулюється такими нормативними документами:

Законом України від 16.04.1991 року № 959-ХІІ«Про зовнішньоекономічну діяльність», зі змінами і доповненнями [1].

Законом України від 23.09.1994 року №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», зі змінами і доповненнями;

Законом України від 23.12.1998 року № 356 XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

Указом Президента України від 04.10.1994 року № 567/94 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів», зі змінами і доповненнями.

Усі базові поняття, які використовуються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств, викладена в-ст.1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність підприємств».

На зовнішньоекономічну діяльність впливає багато зовнішніх факторів, тому її доцільно характеризувати в комплексі системи господарювання (рисунок 1.1).

Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності включає розгляд і обґрунтування співіснування різних форм та видів зовнішньоекономічних операцій, визначення змісту й особливостей укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також виконання зобов'язань, що виникають з фінансово-кредитних відносин на зовнішньому ринку. Неможливо надати детальну характеристику будь-якій зовнішньоекономічній операції без визначення її ефективності для вітчизняного підприємства, яке її здійснює.

Рисунок 1.1 – Системний підхід до аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Засобами, які допомагають визначитися із оцінкою (чи то позитивною, чи то негативною), є маркетингові важелі та прийоми, впровадження яких для аналізу — неточної ситуації на зовнішньому ринку дає можливість застосовувати ефективні управлінські, рішення й опрацьовувати комплекс заходів, які можуть стати вирішальними при формуванні позитивного іміджу як на внутрішньому (національному), так і на зовнішньому ринку [23,c.201].

Отже, саме при дотриманні такої послідовності при характеристиці зовнішньоекономічної діяльності, знаючи аргументи, що свідчать на користь здійснюваних на підприємстві зовнішньоекономічних операцій, та недоліки івади, з якими підприємству слід боротися, стає можливим звернення саме до тих органів і засобів регулювання, які сприятимуть швидкому та ефективному розв'язанню будь-якої проблеми в зовнішньоекономічній сфері.

Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств ототожнюється передусім зі здійсненням експортно-імпортних операцій, які можуть мати різні прояви і тенденції. У цьому зв'язку слід чітко розрізняти поняття виду та форми зовнішньоекономічних зв'язків, які здійснює підприємство.

Вид зовнішньоекономічних зв'язків — це сукупність зв'язків, об'єднаних однією ознакою, наприклад, напрямком товарного потоку і структурною ознакою. Класифікаційна ознака, пов'язана з напрямком товарного потоку,визначає рух товару (послуги, роботи) з однієї країни в іншу. За цією ознакою зовнішньоекономічні зв'язки поділяються на: експортні; імпортні.

Експорт товарів(export) – це продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою не у грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України [42,c.55].

Імпорт товарів (import) - купівля (у тому числі з оплатою не у грошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із вивезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установам та організаціям України, розташованим за її межами [16,c.97].

Структурна ознака класифікації зовнішньоекономічних зв'язків (рисунок 1.2) визначає їх груповий склад, який відтворює сферу економічних Інтересів і основну мету зовнішньоекономічної діяльності як господарюючих одиниць, так і держави в цілому. За цією ознакою зовнішньоекономічні зв'язки є [5,c.115]:

зовнішньоторговельні;

фінансові;

виробничі;

інвестиційні.

Рисунок 1.2 - Класифікація зовнішньоекономічних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

Форма зв'язку — це засіб існування певного виду зв'язку, зовнішній прояв (оформлення) сутності будь-якого конкретного зв'язку. До форм зовнішньоекономічних зв'язків відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, лізинг, інформаційний обмін, консалтинг тощо.

Вид зв'язку (type of connection)- це сукупність зв'язків, об'єднаних однією ознакою. Форма зв'язку (form of connection)– це засіб існування певного виду зв’язку, зовнішній прояв (оформлення) сутності будь-якого конкретного зв’язку.

Спираючись на запропоновану класифікацію зовнішньоекономічних зв'язків, детально розглянемо особливості здійснення вітчизняними підприємствами кожної з форм зовнішньоекономічних операцій, визначивши їх специфіку в Україні.

Значне місце в зовнішньоекономічній діяльності посідають зовнішньоторговельні операції, які характеризуються великим розмаїттям, оскільки вони здійснюються за трьома абсолютно різними напрямками: товарним, наданням послуг та обміном продуктами Інтелектуальної власності [7,c.106]. Це дає підстави зазначити, що саме цей вид здійснення зовнішньоекономічної діяльності є найбільш перспективним для подальшого розвитку.

Зовнішньоекономічна діяльність багатономенклатурна: вона об'єднує, здавалося б, на перший погляд, несумісні операції, які можна здійснювати і на локальному рівні, не виходячи за межі національних відносин усіх суб'єктів господарювання. Так, консалтингові, туристичні послуги, інжинірингові, реінжишрингові, транспортні операції цілком можливо здійснювати в межах конкретного підприємства (фірми). Але поширення їх і на зовнішньоекономічну сферу дозволяє підвищити загальну ефективність функціонування вітчизняних підприємств в умовах трансформації економіки України в ринкову завдяки особливостям їхньої діяльності.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 134

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование организации управления внешнеэкономической деятельностью Малого предприятия Общества с ограниченной ответственностью Олисма

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.