Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

Ліквідність фірми - це спроможність фірми перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Фірма, оборотний капітал якої складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило вважається більш ліквідною, порівняно з фірмою, оборотний капітал якої складається переважно з запасів.

Всі активи фірми в залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, можна умовно підрозділити на такі груп:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

2. Швидкореалізовані активи (А2) - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.

Ліквідність цих активів може бути різною і залежить від суб'єктивних та об’єктивних чинників: кваліфікації фінансових робітників, взаємовідносин із платниками і їхньої платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу.

3. Повільнореалізовані активи (А3) - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаним ценностям.

Бажано, використавши дані аналітичного обліку, зменшити податок на додану вартість на суму відшкодування з прибутку фірми. Товарні запаси не можуть бути продані до тих пір, поки не знайдено покупця. Запаси сировини, матеріалів, незавершеної продукції можуть потребувати попередньої обробки, перед тим, як їх можна буде продати і перетворити на явні кошти.

4. Важкореалізовані активи (А4) - активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті I розділу активу балансу «Позаобігові активи».

Перші три групи активів протягом всього господарського періоду можуть постійно змінюватися і відносяться поточних активів фірми. Поточні активи більш ліквідні, ніж інші активи інше майно фірми.

Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов’язань групуються наступним чином:

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов’язання, а також позички, не погашені в термін (за даними додатків до бухгалтерського балансу).

2. Короткострові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків та інші позчики, які підлягають погашенню на протязі 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (Пз) - довгострокові кредиті та інші довгострокові пасиви - статті ІІ розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання».

4. Постійні пасиви (П4) - статті I розділу балансу «Капітал, фонди і резерви».

Короткострокові і довгострокові зобов'язання, разом узяті, називають зовнішніми зобов'язаннями.

Фірма вважається ліквідною, якщо її поточні активи перевищують її короткострокові зобов'язання. Для оцінки реального ступеня ліквідності фірми необхідно провести аналіз ліквідності балансу.

Показники ліквідності застосовуються для оцінки спроможності фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання. Вони дають уявлення не тільки про платоспроможність фірми на даний момент, але й у випадку надзвичайних подій.

Загальну оцінку платоспроможності дає коефіцієнт покриття, який в економічній літературі також називають коефіцієнтом поточної ліквідності, коефіцієнтом загального покриття.

Коефіцієнт покриття дорівнює відношенню поточних активів до короткострокових зобов'язань і визначається в такий спосіб:

Коефіцієнт покриття вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на 1 грошову одиницю поточних зобов’язань. Якщо співвідношення менше, ніж 1:1, то поточні зобов'язання перевищують поточні активи.

Встановлений норматив цього показника, рівний 2, для оцінки платоспроможності і задовільної структури балансу. Доцільно цей показник порівнювати з середніми значеннями по групах аналогічних підприємств.

Коефіцієнт покриття, проте, є дуже укрупненим показником, внаслідок чого в ньому не відображається ступінь ліквідності окремих елементів оборотного капіталу. Тому у практиці фінансового аналізу на українських підприємствах використовують також інші коефіцієнти ліквідності, два з яких подано нижче.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (суворої ліквідності), який є проміжним коефіцієнтом покриття і показує яка частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, покривається поточними зобов’язаннями. Він розраховується за формулою:

Для підприємств України рекомендована величина цього коефіціена коливається у межах від 0,8 до 1,0, однак вона може бути надзвичайно високою через невиправдане зростання дебіторської заборгованості.

У роздрібній торгівлі цей коефіцієнт може знижуватися до 0,4 - 0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням найбільш ліквідних активів до поточних зобов'язань і розраховується за формулою:

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспрможності і показує, яку частку короткострокової заборгованості фірма може погасити найближчим часом. Загальноприйнята величина цього коефіціена повинна перевищувати 0,2.

Показники ліквідності важливі не тільки для керівників і фінансових працівників підприємства, але становлять інтерес для різних користувачів інформації: коефіцієнт абсолютної ліквідності - для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності - для банків; коефіцієнт покриття - для покупців і власників акцій і облігацій підприємства.

Форма ДО
Оцінка ліквідності і фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"
Найменування показника 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.00.02 01.01.03 2 до 1 3 до 2 4 до 3 5 до 4
Показники ліквідності 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Коефіціент абсолютної платоспроможності 0,114 0,059 0,107 0,040 0,083 0,517 1,814 0,378 2,074
2 Коефіціент швидкої платоспроможності 0,211 0,059 0,107 0,146 0,132 0,279 1,814 1,371 0,905
3 Коефіціент повного покриття 0,778 0,641 0,671 0,626 0,626 0,825 1,046 0,932 1,000
4 Покриття запасів і витрат 0,194 0,241 0,297 0,236 0,266 1,246 1,232 0,793 1,127
5 Співвідношення ліквідних і неліквідних активів 0,307 0,285 0,400 0,350 0,348 0,928 1,405 0,874 0,996
Показники стабільності 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Коефіціент автономії 0,481 0,515 0,452 0,476 0,495 1,070 0,878 1,052 1,040
2 Коефіціент заборгованості 0,772 0,848 0,951 0,932 0,945 1,098 1,122 0,980 1,014
3 Коефіціент фінансування 1,604 1,646 2,101 1,957 1,907 1,026 1,277 0,932 0,974
4 Співвідношення власного робочого капіталу і всіх обігових коштів -0,286 -0,559 -0,490 -0,598 -0,598 1,957 0,876 1,221 0,999
5 Коефіціент маневреності -0,385 -1,046 -3,988 -3,085 -3,776 2,719 3,813 0,774 1,224

Проаналізувавши ліквіднісь і фінансову стабільність ВКЦ "Захід - ЛТД" Слід зазначити, що фінансовий стан по товариству через деякі показники, такі як коефіцієнт абсолютної платоспроможності. З відомих показників і доступних зовнішньому аналізу найбільш точно характеризує платоспроможність і показує яку частину поточної заборгованості можна погасити негайно за рахунок грошових коштів. При розрахунку алгоритму цього показника для вітчизняних підприємств нормальним вважається значення від 0,05 до 0,15. Отже в в 1999 році коефіцієнт абсолютної платоспроможності дорівнює 0,059 , а грошові кошти збільшуються в порівнянні з попереднім періодом, то це свідчить про позитивну тенденцію щодо абсолютної платоспроможності. В 2000 році коефіцієнт абсолютної платоспроможності збільшується до 0,107, грошові кошти також суттєво збільшуються, що свідчить про позитивну тенденцію, на відміну від тенденції у 2001 році – коефіцієнт абсолютної платоспроможності зменшується і грошові кошти зменшуються також, що свідчить про критичну ситуацію на підприємстві. Але в 2002 році ситуація йде на поправку. Розглядаючи коефіцієнт швидкої платоспроможності – показник з 1999р. по 2001р. зростає, а в 2002р. йде на спад і дорівнює 0,132, що є негативною тенденцією. І взагалі, близькість значення до одиниці і його збільшення є позитивною тенденцією, хоча показник і росте, але значно віддалений від одиниці, що характеризує підприємство з негативної сторони. Коефіцієнт повного покриття менший одиниці, отже це свідчить що фінансування поза оборотними активами відбувається за рахунок поточної заборгованості і кризовий стан на підприємсті, а іноді про можливе банкрутство. Але непогана ситуація складається у 2000 році, коли показник повного пориття, хоча і менший за одиницю, збільшується на 0,03 Покриття запасів і витат: цей показник постійно коливається. Взагалі, присутність простроченої дебіторської заборгованості знижує реальну платоспроможність. Коефіцієнт автономії, хоча має невисоке значення, в 2001р. на 0,024 і в 2002р. на 0,019 зростає , що свідчить про позитивну тенденцію, тобто підприємство більш стійке у ці періоди. Аналізуючи коефіцієнт заборгованості можна зробити висновок, що цей показник в 1999 і 2000 році стрімко зростає, що свідчить про негативну тенденцію, хоча в 2001 і 2002 роках цей показник зменшується це не характеризує підприємство з позитивної сторони.Коефіцієнт фінансування в 1999 і 2000 році стрімко зростають , що свдчить про збільшення фінансової залежності, але в 2001 і в 2002 році фінансова залежність йде на спад, що позитивно впливає на підприємство. Хоча в 2000 році спостерігається деяке збільшення показника співвідношення власного робочого і всіх обігових коштів, але ситуація залишається критичною в усіх періодах через негативне значення власного оборотного капіталу. Коефіцієнт маневреності постійно коливається, що свідчить про негативні наслідки для підприємства.

Отже, взагалі, щодо ліквідності і фінансової стабільності можна зробити висновок, що підприємство знаходиться не в кращому стані майже по всім показникам, за якими проводився аналіз. Прослідковується деяке покращення загальної фінансової стабільності і ліквідності у 2000 році, але це не має великого впливу на загальну картину по підприємству.

Всі показники, що характеризують прибутковість підприємства ВКЦ "Захід - ЛТД" знаходяться у дапазоні нижче нуля , що ні про яку прибутковість не може йти й мови. Тобто можна зробити висновок, що підприємство збиткове . І тільки показники прибутковості обігових активів мають не від`ємне значення. Хоча і , починаючи з 2001року показники прибутковості збільшують свої значення, але це не дає підстави вважати, що суттєво змінюється фінансовий стан піприємства.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.