Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"
ФормаБ
Питома вага в оборотних активах
Абсолютні структурні зміни
Статті балансу Код 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 2 до 1 3 до 2 4 до 3 5 до 4
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Грошові кошти в національній валюті 1 4,80 4,80 16,10 5,90 8,60 0,00 11,30 -10,20 2,70
2 Грошові кошти в іноземній валюті 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Поточні фінансові інвестиції 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Дебіторська заборгованість за товари 4 11,80 0,00 0,00 18,40 8,10 -11,80 0,00 18,40 -10,30
5 Інші кошти в розрахунках 5 0,00 0,00 0,00 2,20 0,60 0,00 0,00 2,20 -1,60
6 Векселі одержані 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Товарні запаси 7 8,60 8,70 7,30 6,70 6,10 0,10 -1,40 -0,60 -0,60
8 Виробничі запаси 8 51,00 60,70 90,00 66,60 73,30 9,70 29,30 -23,40 6,70
9 МШП 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Інші матеріальні цінності 10 9,30 5,00 12,90 7,90 2,20 -4,30 7,90 -5,00 -5,70
11 Інші оборотні активи 11 9,00 2,70 4,70 1,10 5,30 -6,30 2,00 -3,60 4,20
Оборотні активи 12 94,50 81,90 131,00 108,80 104,20 -12,60 49,10 -22,20 -4,60
12 Кредиторська заборгованість за товари 13 82,50 82,00 127,90 90,70 96,90 -0,50 45,90 -37,20 6,20
13 Інша кредиторська заборгованість 14 39,00 45,70 67,30 83,20 69,60 6,70 21,60 15,90 -13,60
14 Короткострокові кредити банку 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Інші поточні зобов"язання 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні пасиви 17 121,50 127,70 195,20 173,90 166,50 6,20 67,50 -21,30 -7,40
Власний оборотний капітал 18 -27,00 -45,80 -64,20 -65,10 -62,30 -18,80 -18,40 -0,90 -127,40
Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"
Форма Б
Питома вага в оборотних активах,в %.
Статті балансу Код 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03
А Б 1 2 3 4 5
1 Грошові кошти в національній валюті 1 5,08 5,86 12,29 5,42 8,25
2 Грошові кошти в іноземній валюті 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Поточні фінансові інвестиції 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Дебіторська заборгованість за товари 4 12,49 0,00 0,00 16,91 7,77
5 Інші кошти в розрахунках 5 0,00 0,00 0,00 2,02 0,58
6 Векселі одержані 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Товарні запаси 7 9,10 10,62 5,57 6,16 5,85
8 Виробничі запаси 8 53,97 74,11 68,70 61,21 70,35
9 МШП 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Інші матеріальні цінності 10 9,84 6,11 9,85 7,26 2,11
11 Інші оборотні активи 11 9,52 3,30 3,59 1,01 5,09
Оборотні активи 12 94,50 81,90 131,00 108,80 104,20
12 Кредиторська заборгованість за товари 13 67,90 64,21 65,52 52,16 58,20
13 Інша кредиторська заборгованість 14 32,10 35,79 34,48 47,84 41,80
14 Короткострокові кредити банку 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Інші поточні зобов"язання 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні пасиви 17 121,50 127,70 195,20 173,90 166,50
Власний оборотний капітал 18 -27,00 -45,80 -64,20 -65,10 -62,30

Аналізуючи структуру оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД", можна прослідкувати наступну тенденцію: Найбільшу питому вагу в оборотних активах займають виробничі запаси, яка в 1999р. збільшується до 74,11 % і в 2000р. спадає до 68,70%. Спостерігається протилежна ситуація по статті балансу у 2000р. виробничі запаси по статті збільшуються з 60,7 до 90 тис.грн. У 2000р. спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги грошових коштів за рахунок зменшення питомої ваги товарних запасів, та ж ситуація сплстерігається і по статті балансу. Також збільшується питома вага інших матеріальних цінностей у 2000р. за рахунок збільшення по статті балансу “незавершене виробництво”. У1999 і 2000р. проявляється тенденція до збільшення питомої ваги кредиторської заборгованості, та ж ситуація спостерігається і по статті балансу. В 2001 році вона зменшуєься і в 2002р. знову зростає – так само як і балансі. До 2002 постійно збільшується питома вага статті балансу “інша кредиторська заборгованість”, а в 2002році її питома вага зменшується за рахунок зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості.

Отже, виходячи з аналізу структури оборотних активів можна прослідкувати тенденцію до постійного зростання оборотних активів до 2001року, та постійне зменшення питомої ваги власного оборотного капіталу за той самий період, та деяке зменшення питомої ваги оборотних активів та власного оборотного капіталу. Питома вага поточних пасивів постіно зротає до 2000року, а в 2001р. і 2002 спостерігається постійне зменшення питомої ваги поточних пасивів.

За результатами вертикального аналізу рентабельності можна судити про постійні збитки товариства. Витрати постійно перевищують доходи на 11% і тільки в 2001 році витрати перевищують доходи на 4 %, і в 2002р. на 5%. В 2001році собівартість збільшуєть на 2,4% і в 2002 на 1,6%. Також спостерігається тенденція до постійного зростання витрат на збут з 1999р по 2002рік. Але при цьому зменшуються адміністративні витрати.

Виходячи з проведених розрахунків (таблиця 1) можна сказати, що в цілому доходність операційної діяльності за період з 1999р. до 2001р. збільшилась. Такі зміни відбулись за рахунок збільшення продажу.

Питома вага валового прибутку в обсязі продажу в порівнянні з 2001р зросла . Зміни відбулись за рахунок зменшення питомої ваги повної собівартості продукції в чистому доході від реалізації. Можливо, це стало поштовхом до збільшення адміністративних витрат в тому ж році (в 2001).

Балансовий прибуток в 2000р. збільшується в 3,15 рази, а його питома вага в валових доходах – в 1,7 рази. Причиною було збільшеня валового прибутку та зменшення долі собівартості продукції.

В цілому ж відслідковується негативна тенденція до збільшення за розглянутий період валових витрат та їх долі в валових доходах, особливо за рахунок збільшення собівартості продукції. Лише по цих статтях спостерігається збільшення частки в доході. Завдяки такій тенденції відбувається зниження рентабельності.

Незмінним залишається зростання долі собівартості продукції та зменшення долі адміністративних ви<

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.