Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

Порівняльний аналітичний баланс. Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (спаду). Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни розмірів різноманітних статей балансу за визначений період, дати оцінку цим змінам. Для аналізу беруть базисні темпи росту за декілька періодів.

Цінність результатів горизонтального аналізу суттєво знижується в умовах інфляції, коливань цін на ресурси та частих нововведень у податковому законодавстві, які впливають на розподіл доходу. В цій ситуації на деяких підприємствах з високими темпами обіговості коштів (задіяних переважно у секторі роздрібної торгівлі та надання послуг) доцільним було б здійснення горизонтального аналізу з врахуванням не щоквартальних, а щорічних змін показників у статтях бухгалтерського балансу.

Варіантом горизонтального аналізу єаналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз), при якому кожна позиція звітності порівнюється з рядом попередніх періодів, і визначається тренд, тобто основна тенденція динаміки показника, очищена від випадкових впливів і індивідуальних особливостей періодів. Цей аналіз носить перспективний прогнозний характер.

Велике значення для оцінки фінансового стану має також вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, що дає представлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів.

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їхній основі будується порівняльний аналітичний баланс. У порівняльному балансі відображаються лише основні розділи активу і пасиву балансу. Він характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників.

Бухгалтерією ВКЦ "Захід - ЛТД" було надано деяку інформацію по підприємству, а саме: баланси (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2), Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”

На основі цих даних був проаналізований стан фінансової діяльності підприємства, який склався на кінець 2002 року.

Були побудовані аналітичний та згорнутий аналітичний баланси підприємства, проведено аналіз структури оборотних активів, побудовано баланс джерел і напрямів використання грошових коштів, їх аналіз та значущість. За допомогою фінансових коефіцієнтів було проведено оцінку ліквідності і фінансової стабільності підприємства, прибутковості та ділової активності підприємства.

Аналітичний баланс ВКЦ "Захід - ЛТД"
форма А0
Статті балансу код періоди
Актив 1 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03
1 Грошові кошти в нац валюті 1,1 4,8 4,8 16,1 5,9 8,6
2 Грошові кошти в іноземній валюті 1,2 0 0 0 0 0
3 Дебіторська заборгованість за товари 1,3 11,8 0 0 18,4 8,1
4 Інші кошти в розрахунках 1,4 9 2,7 4,7 3,3 5,9
5 Товарні запаси 1,5 8,6 8,7 7,3 6,7 6,1
6 Інші матеріальні цінності 1,6 60,3 65,7 102,9 74,5 75,5
7 Основні засоби 1,7 202,5 203,3 193,7 200,2 192,3
8 Нематеріальні активи 1,8 0,6 1,2 1 0,8 0,6
9 Інші позаоборотні активи 1,9 10,1 1,1 1,6 1,2 1,9
Всього активів 10 307,7 287,5 327,3 311 299
Пасив 2 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03
1Статутний капітал 2,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
2 Резервний капітал 2,2 0 0 0 0 0
3 Цільове фінансування 2,3 0 0 0 0 0
4 Інші власні джерела 2,4 -77,9 -104,3 -132 -127 -131,6
5 Кредиторська заборгованість за товари 2,5 82,5 82 127,9 90,7 96,9
6 Інша кредиторська заборгованість 2,6 39 45,7 67,3 83,2 69,6
7 Короткострокові кредити банків 2,7 0 0 0 0 0
8 Інші поточні зобов"язання 2,8 0 0 0 0 0
9 Довгострокова заборгованість 2,9 116 116 116 116 116
Капітал 20 307,7 287,5 327,3 311 299
Згорнутий аналітичний баланс ВКЦ "Захід - ЛТД" (грн)
Форма А1
Статті балансу код періоди
Актив 1 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03
1 Грошові кошти 1,1 4,8 4,8 16,1 5,9 8,6
2 Кошти в розрахунках 1,2 20,8 2,7 4,7 21,7 14
3 Товарно матеріальні цінності 1,3 68,9 74,4 110,2 81,2 81,6
4 Позаоборотні активи 1,4 213,2 205,6 196,3 202,2 194,8
Всі активи 1,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Пасив 2
1 Власний капітал 2,1 70,2 43,8 16,1 21,1 16,5
2 Кредиторська заборгованість 2,2 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
3 Короткострокові кредити банку 2,3 0 0 0 0 0
4 Довгострокова заборгованість 2,4 116 116 116 116 116
Капітал 2,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Поточні пасиви 3 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
Обігові активи 4 94,5 81,9 131 108,8 104,2
Власний робочий капітал 5 -27 -45,8 -64,2 -65,1 -62,3
Ліквідні активи 6 16,6 4,8 16,1 24,3 16,7

Побудований аналітичний баланс дає змогу прослідкувати тенденцію до збільшення грошових коштів у 2000 році за рахунок зменшення товарних запасів. За рахунок зменшення дебіторської заборгованості в 1999р. були придбані основні засоби. Прослідковується зменшення інших позаоборотних активів в 1999р. через закінчення будівницьва. В 2000 році збільшується кредиторська заборгованість за рахунок придбання виробничих запасів. Також в 2000 році збільшуються інші кошти в розрахунках. Кредиторська заборгованість постійно росте за рахунок заборгованості по оплаті праці і соціальному стахуванню і частково погашається у 2002році . В 2000році спостерігається зменшення основних засобів за рахунок їх списання. За рахунок зменшення товарних запасів у 2000 році збільшуються грошові кошти, також збільшуються інші кошти в розрахунках. За рахунок збільшення об”єму грошових коштів – збільшується і стаття балансу “ інші матеріальні цінності”. Були списані основні засоби, зменшилися нематеріальні активи . Також збільшилися інші позаоборотні активи за рахунок збільшення витрат майбутніх періодів. У 2001році значно зменшилися грошові кошти за рахунок того, що значно зросла дебіторська заборгованість до 18,4 тис.грн. Хоча і зменшилася кредиторська заборгованість, тобто ВКЦ "Захід - ЛТД" частково погасила свою заборгованість, збільшилися основні засоби, але зменшилися інші матеріальні цінності, тобто виробничі запаси. У 2002 році трохи збільшуються грошові кошти за рахунок значного зменшення дебіторської заборгованості, зростають інші кошти в розрахунках. Зменшується кредиторська заборгованість по зарплаті та заборгованість по соціальному страхуванню та інша кредиторська заборгованість. Збільшуються витрати майбутніх періодів.

Отже, можна зробити наступні висновки по аналітичному балансу (форма А0): В 1999 році товариство завершує будівництво, в 2000 році значно зростають інші матеріальні цінності за рахунок придбання виробничих запасів. У 2001 році з”являється суттєва дебіторська заборгованість, яка впливає на іншу кредиторську заборгованість(з бюджетом, з оплати праці, соцстрах), але в 2002р. частково погашається кредиторська заборгованість, збільшуються несуттєво витрати майбутніх періодів. Незмінними залишаються статутний капітал та довгострокові зобов”язання, та постійні збитки.

Таким чином, співставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновки тільки про те, через які джерела, в основному, відбувся притік нових коштів і в які активи ці нові кошти, в основному, вкладені. Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність можливостей для погашення боргів.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.