Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

В процесі написання дипломної роботи базовим підприємством було обрано Виробничо-комерційний центр "Захід - ЛТД", м. Рівне. Дане підприємство займається оптовою торгівлею виробів із металу (металопрокату) та будівельних матеріалів. Основними товарами що реалізуються підприємством є труби водо-газопровідні, кутники, швелери, дріт, карбід, бітум тощо.

На підприємстві працює колектив з чотирнадцяти чоловік, на чолі з генеральним директором .

Метою діяльності підприємства є розширення сфер послуг та збільшення робочих місць у сфері зайнятості населення, задоволення суспільних потреб в його продукції , товарах роботах та послугах і реалізація на базі одержаного прибутку соціальних і потреб в його продукції, товарах, роботах та послугах і реалізація на базі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників фірми.

Предметом діяльності підприємства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України. Перелік основних видів діяльності підприємства визначається його Статутом.

Юридична адреса: Україна, 33000 м. Рівне, вул. Біла, 12. Виробничо-комерційний центр "Захід - ЛТД" створений відповідно до Закону України „Про підприємства в Україні” „Про господарські товариства” „Про власність” , „Про підприємництво” та інших нормативних актів. Товариство створюється на добровільних засадах для здійснення підприємницької діяльності на території України та за кодоном на підставі Установчого договору між учасниками від 14 квітня 1998 року.

Співзасновники ВКЦ "Захід - ЛТД", керуючись правами учасників спільної часкової власності переслідують мету об”єднання грошових та інших коштів для одержання прибутку від виробничої та комерційної діяльності . Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації порядку, визначеному чинним законодавством, має відокремлене майно, самостійний баланс, діє на принципах самофінансування та самоокупності, може від свого імені набувати майнові і немайнові права і нести обов”язки бути учасником цивілно-правових, має круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інший штампи, фірмовий торговий і товарний знаки. Товариство відкриває в банківських устоновах розрахунковий та поточий рахунки (в тому числі валютні) для зберігання грошових коштів і здійснення кредитно-розрахункових операцій за місцем реєстрації або у будь-якому банку України.

Товариством можуть створюватися дочірні підприємства філії та представництва а також спільні підприємства на території України та за її межами . Товариство може бути учасником іншого товариства, об”єднання асоціяції та інш. Товариство має право використовувати найману працю.

Метою діяльності базового підприємства є розширення сфери послуг та збільшення робочих місць у сфері зайнятості населення, задоволення суспільних потреб в його продукції товарах, роботах та послугах і реалізація на базі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів Учасників Товариства. Учасники можуть передавати майно кошти Товариству на правах повного господарського відання та оперативного управління. Товариство несе відповідальність посвоїх зобов”язаннях тим майном на яке згідно законодавства України може бути спрямовано стягнення. Учасники Товариства несуть майнову відповідальність за борги Товариства в межах своїх вкладів. Свою діяльність Товариство здійснює згідно чинного законодавства України міждержавних Угод, положень Установчого договору та Статуту підприємства.

Органи управління та контролю Товариства

Вищим органом управління Товариства є збори Учасників. Збори складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Кожен Учасник володієкількістю голосів, пропорційно до його частки у Статутному фонді. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у зборах Учасників сповістивши про цс інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження па зборах іншому Учасникуабо представникові іншого Учасника Товариства .У разі введення до складу Учасників нових осіб, у тому числі юридичних, вонивходять до складу вищого органу управіння. Юридичну особу на зборах Учасниківпредставляє його уповноважений.Збори Учасників Товариства обирають голову Товариства. Голова зборів Учасників Товариства готує питання, що підлягають розгляду на зборах, організовує Їх скликання та проведення, фіксує рішення зборів у книзі протоколів. До компетенції зборів Учасників Товариства належать такі питання:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планіві звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

в) обрання і відкликання директора Товариства ( членів виконавчого органу

Товариства) та ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, тазвітів і висновків ревізійної комісії, встановлення порядку розподілу прибутку та покриттязбитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій тапредставництв, затвердження їх Статутів та положень;

е) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осібТовариства;

е) затвердження внутрішніх нормативно-правових документів Товариства,

визначення організаційної структури Товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх

підприємств, філій та представництв;

з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує розмір

Статутного фонду Товариства;

і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення

ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

Ї) встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових

внесків, а також прийняття рішень про придбання Товариством частки Учасників;

й) виключення Учасника з Товариства.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на зборах присутні Учасники(представники Учасників), що володіють у сукупності більше ніж 60 % голосів, а з питань,вимагаючих одностайності, - усі Учасники.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів,які не є Учасниками Товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах,реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелікпідписується головою та секретарем зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими

Товариством правилами допускається прийняття рішення методом питування. В цьомувипадку проект рішення або питання ;иія голосування надсилаються Учасникам, якіповинні в письмовій формі сповістити про них свою думку. Протягом 10 днів з моментуодержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бутипроінформовані головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважаєтьсяприйнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.Голова зборів Товариства організує ведення протоколу.Книга протоколів повинна бути у будь-який час представлена Учасникам. На їхвимогу голова зборів видає посвідчені ним витяги з книг протоколів.

Збори Учасників проводяться не рідше двох разів на рік. Позачергові збори

Учасників скликаються головою Товариства прн наявності обставин, зазначених вустановчих документах, в разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якомуіншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщовиникає загроза значного скорочення Статутного фонду, а також на вимгу виконавчогооргану чи голови ревізійної комісії. Право на позачергове скликання зборів маютьУчасники, що мають у сукупності не менш як 20% голосів. Якщо протягом 25 днів головаТовариства не виконав зазначені вимоги, вони вправі самі скликати збори Учасників.Про проведення загальних зборів Товариства Учасники повідомляються не менш якза 30 днів з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Будь-який зУчасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах Учасників за умови,що воно ним було поставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як засім днів до скликання загальних зборів Учасникам товариства повинна бути наданаможливість ознайомитися з документами, пов"язаними з порядком денним зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодоювсіх Учасників, присутніх на зборах. Виконавчим органом Товариства є директор, що призначається загальнимизборами Учасників Товариства з Учасників Товариства або з осіб, що не є йогоУчасниками.З директором допускається укладання трудового контракту. Директор не може бутиголовою зборів Учасників Товариства.Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім віднесених до винятковоїкомпетенціїзборів Учасників.

Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини прав, що належатьїм, - до компетенції директора. Директор підзвітний зборам Учасників й організує виконання їх рішень.

Директор Товариства має право:

- без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах з фізичними та

юридичними особами, органами державної влади та управління, судовимизакладами;

- відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції за ними;

- укладати угоди від імені Товариства;

- видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх співробітників

Товариства;

- здійснювати приймання на роботу та звільнення працівників, застосовувати доних стягнення та заохочення;

- розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.

Відкликання директора з посади здійсшоється зборами Учасників на підставах, передбачених КЗпП України, цим Статутом і умовами трудового контракту.

Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюється ревізійною комісією у кількості 3-х осіб на чолі з головою комісії, які обираються зборами Учасників. Директор і головний (старший) бухгалтер не можуть бути членами ревізійної комісії. Перевірка діяльності директора Товариства здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу окремих Учасників Товариства. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.

Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок зборам УчасниківТовариства.Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами. Без висновкуревізійної комісії збори Учасників Товариства не мають права затверджувати балансТовариства.

- грошові, матеріальні та інтелектуальні внески Учасників;

- прибутки, отримані від всіх видів діяльності;

- кредити банків;

- безповоротні внески та пожертви юридичних осіб та громадян;

- доходи від цінних паперів;

- іноземні інвестиції;

- інші джерела не заборонені діючим законодавством України.

ВКЦ "Захід - ЛТД" має право продавати, передавати іншим юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування будинки, споруди, сировину та Інші матеріальні цінності, які належать Товариству, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Статутний фонд Товариства, визначений відповідно до Установчого договору і становить 9000 грн. (Дев'ять тисяч грн.) і включає такі внески Учасників Товариства грошовими коштами:

- Симчук Іван Андрійович - 4410,00 гри. - 49 % статутного фонду;

- Зайко Людмила Сергіївна- 4410,00 грн. - 49 % статутного фонду;

- Качик Степан Федорович - 180,00 грн. - 2 % статутного фонду.

До моменту реєстрації Товариства кожен з Учасників вносить 30 % вказаногоустановчих документах вкладу.Учасник зобов"язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов"язання у визначений строк Учасник сплачує за час прострочки 10 відсотків річних з недовнесеної суми.На повний вклад Учаснику Товариства видається свідоцтво, що не є цінним папером. Порядок збільшення статутного фонду, а також правовідносини, пов"язанівідділом частки (внеску) Учасника та правонаступництвом (спадкоємством), регулюються Установчим договором. Вилучення державою у Товариства його основних фондів, оборотних коштів ііншого майна не допускається, крім випадків передбачених законодавством України.

Фінансово-господарська діяльність Товариства

Товариство є Власником :

- майна та грошових коштів, переданих Учасниками;

- продукції, товарів, послуг, вироблених (наданих) вналідок господарської діяльності;

- одержаних доходів, а також іншого майна, набутих на підставах, не забороненихзаконодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або надане йому в користування, несе Товариство. Товариство працює на умовах повного господарського розрахунку, самостійно або за домовленістю з замовниками (покупцями) визначає ціни на послуги, товари що ним виробляються та реалізуються, крім тих, на які встановлено державне регулювання.Головним узагальнюючим показником господарсько-фінансової діяльності Товариства е прибуток, який формується з надходжень від господарської діяльності, з іншої не забороненої законодавством діяльності, після покриття матеріальних приРівнених до них витрат, видатків на оплату праці, процентів по кредитах, податків інших обов"язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначення розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно доустановчих документів визначає напрямки його використання.

Чистий прибуток Товариства, утворений у відповідності із в становлені їм післясплати податків, передбачених законодавством, підлягає розподілу між Учасниками попідсумках роботи за рік пропорційно внескам Учасників в статутному фонді Товариства. Визначена зборами Учасників Товариства частина чистого прибутку можепередаватись у власність трудового коллективу. Розмір цього прибугку та порядок йогорозподілу, визначається зборами Учасників Товариства. Зборами Учасників Товариства визначаються види, розмір, порядок створеннята викорнстгипія фондів Товариства, серед яких обов"язковими, поряд із Статутним, є резервний фонд і фонд дивідендів. Резервний фонд створюється у розмірі 25 % статутного фонду. Відрахування урезервний фонд здійснюються щороку у ріпмірі 5 % чистого прибутку Товариства до повного його формування. Фонд дивідендів створюється шляхом відрахування частини чистого прибуткуу розмірах, що визначаються зборами Учасників залежно від результатів господарської діяльності.Порядок формування та використання фондів Тивариства й здійснюється зборами Учасників Товариства. Планування діяльності Товариства здійснюється зборами Учасників; ареалізацію цих планів здійснює виконавчий орган Товариства - директор. Структура, штати, форми оплати праці та інші внутрішньогосподарські акти,крім віднесених до компетенції зборів Учасників, затверджуються директором. Учаснику, який вибув, виплачуєтьться належна йому частка прибутку одержаного Товариством в даному році до момеоменту- його виходу. Майно, переданеУчасником Товариства тільки в користування, повертається в натуральній формі безвинагороди. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду не вистачає - за рахунок інших фондів, які є вТоваристві, а при нестачі цих коштів за рахунок реалізації майна Тивариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють збори Учасників Товариства, які проводять не рідше одного разу на рік ревізію йогодіяльності, використовуючи для цього послуги аудиторських організацій.

Зовнішньоекономічну діяльність Товариство здійснює у відповідності статутними напрямками діяльності в межах чинного законодавства України на підставі валютної самоокупності і самофінансування. Товариство має право на власний валютний рахунок і на одержання кредитів від своїх зхарубіжних партнсрів, з додсржанням законодавства України про валютне регулювання і контроль.Товариство мас право здійснювати у встановленому Законом порядку будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і укладання будь-які зовнішньоекономічні операції по експорту товарів робіт і послуг. Для укладання угод і виконання договірних обов”язків Товариство відряджає увстановленому порядку за кордон власних працівників та інших осіб, які представляють його інтереси. Товариство несе відповідальність по зовнішньоекономічній діяльнності відповідно до чинного законодавства України.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи: складає статистичну та податкову звітність у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджених на основі стандартів бухгалтерського обліку та податкового законодаства, несе відповідальність за їх достовірність. Форми звітності встановлюються державними органами, де включаються тільки фактичнічні дані. Плани Товаристває комсрційною таємницею. Перевірки фінансової діяльності здійснюються податковими органами, державними податковими інспекціями, різними державними органами в межах їх компетенції, аудиторськими організаціями.

Припинення діяльності Товариства.

Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації чи ліквідації.

Товариство ліквідовується:

- згідно із рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

- згідно з рішенням суду в порядку передбаченому чиннимзаконодавством України;

- за поданням органів, контролюючих його діяльність,

- у порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство”

У разі ліквідації Товариства орган який виніс рішення про ліквідацію,

Створює ліквідаційну комісію, яка діє вмежаx своїx повноважень, передбачениx чинним законодавством.

Товариство вважається ліквідованим з дня внесення запису про ліквідацію в державний реєстр.

Основними напрямками діяльності Товариства є:

- здійснення постачальницько-збутової і торгівельної діяльності;

- здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;

- закупка та продаж макулатури, чорного та кольорового металолому, в тому

числі у населення за готівку;

- виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі;

- виробництво теслярських та столярних виробів;

- переробка деревини, виготовлення меблів, будматеріалів;

- закупка та продаж лісоматеріалів, в тому числі у населення за готівку;

- послуги перукарень та салонів краси;

- надання інформаційних послуг підприємствам і організаціям регіону;

-виконання будівельно-монтажних робіт, пуско-налагоджувальних, ремонтно-

будівельних робіт;

- надання послуг по автоперевезенням вантажів та пасажирських перевезень

по Україні та за ії межами;

- здійснення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не

переходить на посередника ( на підставі договорів комісії, агентських договорівдоговорів доручень та ін.);

- надання маркетингових, лізингових, ремонтно-оздоблювальних, побутових

туристичних послуг, організація готельного господарства;

- здійснення послуг громадського харчування;

- здійснення експортно-імпортних операцій згідно заключених договорів;

- спільна підприємницька діяльність з іншими суб"єктами господарської

діяльності;

- віробницгво продовольчих товарів, товарів народного вжитку та продукції

виробничо-технічного призначення;

- придбання с/г сировини, у тому числі зерна, у підприємств, організацій

об"єднань, фермерів та громадян, на біржах, аукціонах та ін., як в Україні, так за

її межами, для переробки на власних та орендованих підприємствах;

- виробництво та переробка с/г продукції. Реалізація цієї продукції;

- орендні (лізингові) операції;

- ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту;

- прокат засобів виробництва, обчислювальної техніки, автотранспорту;

- проведення науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних

обчислювальних, програмно-інформаційних послуг;

- переробка промислових відходів, вторинної сировини;

- надання поліграфічних послуг;

- оптово-роздрібна реалізація лікарських засобів;

- оптово-роздрібна реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;

- медична, фармацевтична та ветеринарна практика;

- лікувально-оздоровча діяльність.

Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після

одержання спеціального дозволу (ліцензії) згідно з законодавством України.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.