Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

У ході написання дипломної роботи був викладений матеріал, що описує сутність, структуру, інформаційну базу фінансового аналізу, а також представлена методика розрахунку показників аналізу з використанням реальних даних ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "Захід - ЛТД". На основі дослідження діяльності фірми за 3 роки розроблена реальна картина фінансового стану підприємства і її зміна з 1999по 2002 роки.

На основі теоретичного матеріалу роботи можна зробити наступні висновки.

Однієї з найбільш важливих задач аналізу фінансового стану є визначення стійкості співвідношення структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є “Баланс підприємства” (Форма №1) і “Звіт про фінансові результати підприємства” (Форма №2). Баланс являє собою фіксований “знімок” фінансового стану на кінець звітних періодів і дозволяє аналізувати розмір, структуру і динаміку засобів підприємства і їхніх джерел. Звіт про фінансові результати подає інформацію для аналізу рівня і структури абсолютних показників фінансових результатів, аналізу рентабельності і ділової активності. Висновки зовнішнього фінансового аналізу не є абсолютно об'єктивними і достатніми, тому працівниками підприємства може проводитися внутрішній аналіз фінансового стану на основі даних бухгалтерського обліку.

Слід зазначити, що проведення фінансового аналізу необхідно не тільки самому підприємству, але і зацікавленим контрагентам - кредиторам, постачальникам, покупцям і іншим особам. Використання фінансової звітності в ході зовнішнього аналізу дозволяє коректно оцінити фінансовий стан партнера без необхідності втручання в його комерційну таємницю.

У практичній частині дипломної роботи була докладно викладена методика проведення кожного з етапів фінансового аналізу з застосуванням практичних розрахунків за даними діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД". Результати аналізу розкрили цікаву картину діяльності підприємства малого типу в нелегких економічних умовах, що склалися в Україні.

До негативних впливів з боку сформованої економічної ситуації можна віднести:

- висока питома вага податків у торгівлі, що, або відбиває стимул до здійснення якої-небудь діяльності взагалі, або змушує переводити в “тінь” частина обороту;

- ризик неплатежів з боку покупців продукції, особливо з боку підприємств і організацій державних форм власності;

- нестабільність національної валюти, що виявляється в періодичних інфляційних процесах;

- відсутність банківського кредиту на вигідних умовах;

- низька купівельна спроможність населення й інші фактори.

У результаті фінансового аналізу були виявлені цікаві шляхи виживання фірми в настільки нелегкій ситуації.

По-перше, для аналізованого підприємства характерна низька питома вага основних фондів, а також власних джерел формування засобів у складі майна, що говорить про перевагу керівництва фірми працювати і ризикувати своїм капіталом, ніж чужим.

По-друге, відсутність можливості залучення довгострокових і короткострокових позикових засобів у банківському секторі привело до використання комерційних (товарних) кредитів, коли постачальник, що має можливість одержати банківські позикові засоби, видає його у формі комерційного кредиту і включає відсоток по ньому в ціну продукції.

По-третє, підприємство повинно прагнути до можливості мінімізувати величину оподатковуваного прибутку, збільшуючи величину витрат. У такий спосіб удається піти від мобілізації оборотних коштів у податки.

По-четверте, політика керівництва повинна спрямовуватись на мінімізацію чисельності персоналу, що досягається шляхом залучення висококваліфікованих працівників і застосуванням комп'ютерної техніки.

Для покращення роботи ВКЦ "Захід - ЛТД" ми рекомендуємо здійснити наступні заходи:

Довести оптовий товарооборот до 1 млн. грн.

Отримати чистий прибуток до 200,000 грн.

Розширити асортимент металопрокату.

Збільшити складські приміщення.

Придбати грузовий автомобіль для перевезення металу.

Покращити культуру обслуговування.

Прискорити швидкість відпуску товару.

Але на сьогоднішній день відчувається нестача обігових коштів. Тому фірма планує отримати овертдрафтовий кредит у ППБ “АВАЛЬ” на суму сто тисяч гривень, терміном на 1 рік.

Ці кошти потрібно використати на закупівлю найбіш ліквідних товарів, і сучасної комп”ютерної техніки для здійснення оперативного обліку в бугалтерії підприємства і в складському господарстві фірми та на придбання автомашини “МАЗ” вантажопідйомністю 20 тн.

Економічний розрахунок по придбанню товару:

Назва товару Ціна закупівельна Ціна реалізації К-сть Закупівельна сума Очікувана сума Дохід
Круг 1230 1650 20 24600 33000 8400,00
Арматура 1050 1450 20 21000 29000 8000,00
Швелер 1250 1700 20 25000 34000 9000,00
Лист 1250 1650 25 30500 41250 10750,00
РАЗОМ 101100 137250 36150

-Транспортні витрати враховані в закупівельній ціні;

-Термін реалізації цієї продукції до 3 місяців;

Економічний розрахунок в потребі автотранспорту :

Середньомісячні транспортні витрати становлять 16 тисяч грн.

Вартість автомашини орієнтовно 100 тис. грн.

Самоокупність машини на протязі 8 місяців.

Такі способи функціонування підприємства в умовах української економіки застосовні лише на локальному рівні і не приводять до поліпшення загальноекономічної ситуації в державі. До того ж, на основі даних фінансової звітності виходить досить безглузда картина. З одного боку, залишають бажати кращого показники фінансової стійкості і ліквідності, а з іншого боку - нереально високими є рівні рентабельності і ділової активності підприємства.

Фінансове благополуччя суб'єктів господарювання, а також благополуччя всієї країни залежить від проведення ефективної державної економічної політики. Не будемо перелічувати численні кроки, що необхідні для поліпшення економіки. Цим повинні займатися уряд і законодавчі органи України.


Список використаних джерел

Нормативні акти Міністерства фінансів України.

1.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємств та Інтсрукції про їх заповнення” №139 від 18.08.95р. // Законодавство України. Информаційно-довідкова система. - 1999. - лютий.

2.Наказ Міністерства фінансів України “Про квартальну бухгалтерську звітність підприємств” №19 від 08.02.97р. // Законодавство Украини. Информаційно-довідкова система. - 1999. - лютий.

3.Інструкція Міністерства фінансів України “Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства” №55 від 9.08.93р. // Законодавство України. Информаційно-довідкова система. - 1999. - лютий.

4.Інструкція по охороні праці.

Спеціальна література

5.Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Финансиі статистика, 1993. - 288 с.

6.Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту: Уч. Посіб. - М.: Финансиі статистика, 1997. - 480 с.

7.Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. - М.: Мир, 1973. - 304 с.

8.Білорус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність. - К.: Т-во “Знання”, 1992. - 40 с.

9.Білорус О., Рогач В. Про концепцію стратегічного менеджменту// Економіка України. - 1992. - № 1. - С. 35 - 42.

10.Білорус О., Рогач В., Чекерда А. Менеджмент підприємства в умовах стратегічних несподіванок // Економіка України. - 1992. - № 2. - С. 42 - 46.

11.Білорус О., Рогач В. Менеджмент: проблеми гнучкості та синергізму в розвитку підприємств // Економіка України. - 1992. - № 9. - С. 33 - 37.

12.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: МП ИТЕМ.-ЛТД. – 1995.- 448 с.

13.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Москва – Лондон.: 1995.

14.Бланк И.А. Торговый менеджмент.- К.:УФИМБ.- 1997.- 405 с.

15.Брэддик У. Менеджмент в организации. – М., 1997.

16.Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс. – М.: Инфра-М.- 1997.- 608 с.

17.Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 799 с.

18.Васильев Ю.П. Управление развитием производства: опыт США. - М.: Экономика, 1989. - 239 с.

19.Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. - М.: Наука, 1980. - 208 с.

20.Веснин В.Р. Основы менеджмента.: М., 1997.- 382 с.

21.Виноградов Е.А., Маусов Н.К.,Ламскова О.М. Персонал в фирмах индустриально развитых стран.- М., 1992.

22.Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент // Навч. посібник.- К.: 1997.- 92 с.

23.Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словацк. -М:Экономика,1989.- 167 с.

24.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент.- К.: 1998.- 266 с.

25.Волгин А.П. Цели и задачи кадровой политики// Проблемы теории и практики управления.- 1992.- № 4.

26.Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий.- СПб., 1994.

27.Гейк Пол, Джексон Пытер. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика.- Львів.- 1995.- 270 с.

28.Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент: Уч. Пос. – М.: АО «Консалтингбанкир», 1996.- 208 с.

29.Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства.// Уч. пос.- М.: 1996.- 412 с.

30.Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП “Сувенир”, 1993. - 488 с.

31.Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия.//Метод. Пособие.- М.: Инфра-М.- 1997.- 233 с.

32.Грачев М. К новой философии менеджмента // Вопросы экономики. - 1990. - № 12. - С. 102 - 109.

33.Грейсон Дж. К. мл., О”Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века: Пер. с англ. - М.: Єкономика, 1991. - 319 с.

34.Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда.- К.: АСК

35.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, 1994. - 560 с.

36.Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда.- К.: АСК., 1998.- 272 с.

37.Дашков Л.П., Данилов А.И., Тютюкина Е.Б. Предпринимательство и бизнес.// Уч. пособие.- М.: 1996.- 302 с.

38.Дорин А.В. Экономическая социология.- Минск, 1997.

39.Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. Пер. з англ. - К.: Вид-во “Україна”, 1994. - 319 с.

40.Друкер П. Подбор работников в соответствии с их достоинствами.// Кадры.- 1995. - № 1.

41.Дюкенджиев Е.П. Бизнес. Бионические аспекты.- Рига, 1995.

42.Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. - М.: 1992. - 351 с.

43.Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Издательство «Блиц-Информ», 1995 - 832c.

44.Заруба А.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К., 1996.

45.Зегвельд В., Энцинг К. Стратегическая оборонная инициатива: технологический прорыв или экономическая авантюра? Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1989. - 304 с.

46.Инновационный менеджмент. / под ред. Проф. Ильенковой С.Д. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ,- 1997.- 327 с.

47.Израэл М. Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство. //Пер. С англ.- М.: ЮНИТИ.- 2001.- 239 с.

48.Ковалев В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір инвестицій. Аналіз звітності. - 2-е вид., перероб. и доп. - М.: Фінансиі статистика, 1998. - 512 с.

49.Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 60 с.

50.Куписевич Ч. Основизагальної дидактики. - М., - 1986 - 367 с.

51.Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учеб. Пособие. - М.: Высш. шк., 1997. - 192 с.

52.Олейник А.И. Бухгалтерский облік на підприємствах України. - Харків: Прапор, 1995 - 215 с.

53.Патров В.В., Ковалев В.В. Як читати баланс. - М.: Фінансиі статистика, 1993. - 256 с.

54.Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. - 98 с.

55.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах різними формами власності: Учб. Посіб. - 2-е вид., перероб. и доп. - А.С.К., 1997. - 672 с.

56.Фінансовий менеджмент / Під ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 1993. - 268 с.

57.Фінансовий менеджмент: теорія і практика / під ред. Стояновой. Е.С. - М.: Перспектива, 1996 - 405с.

58.Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с.

59.Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Е.В. Методика фінансового аналізу підприємства. - М.: Юни-Глоб, 1992. - 80 с.

Газети і журнали

60.Додукало О. В. Як заповнити баланс підприємства // Свiт бухгалтерського облiку. - 1997 - №5 - с.57-59.

61.Назарбаева Р. Порядок заповненнязвітупро матеріально-фінансовий стан підприємства // Баланс - 1996 - №3 - с.18-25.

62.Турецкий Д. М. Звіт про фінансові результати і їх використання - Форма №2 // Свiт бухгалтерського облiку - 1997 - №5 - с.60-66.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.