Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

1.1. Науково-теоретичні основи управління.

1.2. Торговий менеджмент.

1.2.1. Система управління торговельним підприємством.

1.3. Порядок прийняття матеріальних цінностей у роздрібній торгівлі.

1.4. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Загальна характеристика діяльності товариства з обмеженою відповідальністю „Натурпродукт”

2.2. Аналіз фінансового стану ТзОВ „Натурпродукт”.

2.3. Аналіз торгово-технологічного процесу.

2.4. Товарообіг підприємства.

2.5. Аналіз витрат обігу.

2.6. Управління персоналом підприємства.

РОЗДІЛ III. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Удосконалення структури управління підприємства

3.2. Прогнозування товарообігу підприємства.

3.3. Економічна ефективність намічених міроприємств .

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Виникнення торгового підприємництва відноситься до глибокої давнини.

Розвиток суспільного виробництва перетворив безпосередній обмін товару на товар в товарний обіг, що являється розвинутою фор­мою товарного обміну. В основі обміну лежать потреби та інтереси лю­дини, однак суб'єктом відношень обміну людина стає лише при виникненні ряду матеріально-речових і соціально-економічних умов. Серед яких об'єктивно необхідними є два:

- можливість отримання прибавочного продукту;

- певна ступінь розподілу праці;

Обіг - це економічна форма доведення результатів виробництва до споживачів в умовах товарних відносин.

Ефективний обіг можливий при умові зміни товарної форми на грошову, а також грошової на товарну.

Тому очевидно, що невід'ємним елементом сфери обігу являється ринок.

Сутність ринку в економічній літературі трактується дуже різноманітне. Ф. Котлер відомий економіст в області ринкових відносин рахує що ринок - це сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

Популярний посібник "Економікс": "Ринок - це інструмент або ме­ханізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальники окремих товарів і послуг ).

Згідно сучасної економічної теорії, яка розглядає ринок як еко­номічну категорію - ринок - це сукупність конкретних економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, а також торговими по­середниками з приводу руху товарів і грошей, яка відображає економічні інтереси суб'єктів ринкових відносин і яка забезпечує обмін торгового обігу, обміну грошей на товари і товарів на гроші.

Торгівля - це форма товарного обігу, яка здійснюється за допомо­гою грошей.

Торгівля - особлива діяльність людей, яка пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу і яка являє собою сукупність специфічних техно­логічних і господарських операцій, направлених на обслуговування про­цесу обміну.

Обумовлення торгівлі у окрему галузь економіки пов'язано із суспільним розподілом праці і виділенням торгового капіталу як частини промислового капіталу, що обумовлено прагненням до більш ефек­тивного використання ресурсів які є.

Розрізняють наступні види торгівлі:

Оптова - реалізація товарів, як правило, великими партіями, що перед­бачає їх подальший перепродаж або переробку. Товари в результаті оп­тового обороту в кінцеве споживання не потрапляють.

Роздрібна - реалізація товарів кінцевому споживачеві, що є завер­шуючою ланкою руху товару у сфері обігу.

Для дослідження сфери обігу потрібно виділити первинний елемент цього дослідження. Цим первинним елементом потрібно рахувати тор­гове підприємство.

Вивчення торгового підприємства з приміненням методу наукової абстракції дозволяє обміркувати логіку розвитку всього об'єкту, як складової частини економічної системи. Торгове підприємство - це основна ланка сфери обігу, яка володіє господарською і юридичною са­мостійністю, здійснює просування товарів від виробників до споживачів через купівлю-продаж і реалізує власні інтереси на основі задоволення потреб людей представлених на ринку.

Із позиції загальносистемного підходу принциповою особливістю підприємства торгівлі як відкритої системи являється присутність люди­ни в якості активного елементу системи. Ця обставина зумовлена на­явністю у розглянутої системи особистих властивостей:

- нестаціонарність окремих параметрів і стохастичність її по­ведінки;

- унікальність і невизначеність поведінки системи в конкретних умовах при одночасній наявності у неї граничних можливостей, які виз­начаються наявними ресурсами і структурними зв'язками;

- здібність до самоорганізації, що виражається через: здібність змінювати свою структуру, зберігати цілісність і формувати варіанти по­ведінки; здібність протистояти ентропійним тенденціям і генерувати неентропійні тенденції; здібність адаптуватися у змінюваних умовах; здібність і намагання до формування цілей усередині системи, до цілеспрямованості.

Із одного боку, торгову діяльність підприємства обумовлює су­купність ринків ресурсів. Підприємству необхідні кваліфіковані кадри, технічні ресурси, технології торгового процесу, кредитні лінії, інформація про стан ринку і попиту покупців і багато іншого.

Із іншого боку, торговому підприємству необхідно вийти на ринки збуту, де в конкурентній боротьбі здійснюється реалізація споживачам товарів і послуг.

Завершуючою стадією кругообігу процесу торгової діяльності є сплата податків, повернення кредитів і відсотків по ним, виплата дивідендів і направлення засобів на розвиток підприємства.

До малих відносяться підприємства торгівлі, які знаходяться в при­ватній або в сімейні власності. Підприємства, що функціонують у вигляді господарських товариств як повних так і командитних, а також госпо­дарських товариств із обмеженою відповідальністю. Організаційно-правова форма торгових підприємств торгівлі середнього розміру - це акціонерне товариство. Функції торгового підприємства обумовлені функціями торгівлі як економічної категорії. Основна функція - продаж товарів споживачам, який супроводжується перевтіленням товарної форми власності в грошову, що можна уявити у вигляді формули Г-Т-Г.

Для реалізації основної функції торгове підприємство виконує безліч супутніх функцій: вивчає запит споживачів, заключає договори на постачання товарів, організовує постачання товарів із місць їх вироб­ництва в місця їх споживання, забезпечує зберігання товарів, формує товарний асортимент.

Перехід економіки України на ринкові відносини і пов'язані із цим процеси формування багатоскладового господарства на основі різних форм власності, становлення і розвиток інфраструктури ринку і його господарського механізму корінним напрямом змінили економічне інформаційне і правове середовище функціонування підприємств. Ці зміни зачепили усі сторони діяльності підприємства і відобразилися на самому понятті підприємства як суб'єкта ринку і послуг, його статусу і положення в системі суспільного підприємства. Відмітимо декілька найбільш суттєвих змін:

- цілі і задачі підприємства стали іншими порівнюючи із періодом "командної" економіки;

- перетворення доторкнулися і самого характеру діяльності підприємства, воно все більш набуває форму підприємницького бізнесу;

- появилося безліч видів і організаційно-правових форм підприємств;

- кардинально змінилися зовнішні умови функціонування підприємств, їх зв'язки і взаємовідношення між собою і з другими суб'єктами ринку.

Провідними в діяльності торгових підприємств стали економічні методи і економічні інтереси.

Підприємства отримали самостійність в управлінні і веденні госпо­дарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці і несуть всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії. В таких умовах благополуччя і комерційних успіх підприємства всіляко залежить від того, наскільки ефективна його діяльність. Підприємство повинно бути орієнтовано тільки на прибуткове, рентабельне господарство.

Дана дипломна робота - це дослідження діяльності торгового підприємства в сучасних ринкових умовах, наприклад! середнього тор­гового підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, мета дослідження - це ефективність господарської діяльності торгівельного підприємства від системи управління цим підприємством, можливість її вдосконалення.

Згідно мети дослідження сам процес дослідження проходив по трьом напрямкам:

- теоретичні основи управління та забезпечення управління торговим підприємством;

- дослідження економіко-фінансового стану підприємства у пов'язанні із системою управління підприємством;

- можливості вдосконалення системи управління та ефективність цього вдосконалення.

Ці напрямки дослідження створюють концепцію дослідження, тобто розвиток господарської діяльності підприємства із зміною системи управління.

Об'єктом дослідження є система управління торговим підприємством у сучасних ринкових умовах, її змінність щодо зовнішніх змін.

Результатами дослідження явились існуючі схеми управління та можливі зміни у цій системі, а також ефективність можливої зміни.

Предмет дослідження - це напрямки змін у системі управління для загального поліпшення економіко-фінансового стану підприємства торгівлі.

Згідно визначеної концепції дипломна робота містить і відповідну структуру.

Перший розділ - це теоретичне положення системи управління. Та­кож забезпечення управління торговим підприємством через інвентаризацію та приймання товарно-матеріальних цінностей.

Другий розділ - аналіз системи показників згідно існуючої структу­ри управління.

Завершальний розділ - шляхи удосконалення господарської діяльності та їх забезпечення через відповідність нової структури управління згідно намічених заходів, визначення ефективності цих змін.

Тому дана дипломна робота виявляє загальні закономірності зміни у системі управління торговим підприємством у зв'язку із завданнями, що стоять перед підприємством.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 79

Бесплатная работа

Закрыть

Управление предприятием в условиях рыночной экономики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.