ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Спостерігається у 2005 році зростання середньорічної валюти балансу на 484 тис. грн., чиста виручка у 2005 році зросла по відношенню до 2004 року на 596,3 тис. грн., найбільша ресурсовіддача спостерігалася у 2005 році становила 1,43, тобто зросла на 1,237 порівняно з 2004 роком і у 2005 році зменшилася на 0,073. Показник середньорічної валюти балансу у 2005 році збільшився на 512, помітна тенденція до збільшення.

2004 рік: = 284,15*0,192 = 54,6 тис. грн.

2005 рік: = 498*1,43 = 712,14 тис. грн.

2004 рік: = 1,237*1086,3 = 1343,75 тис. грн.

2005 рік: = -0,073*1584,3 = -115,65 тис. грн.

2004 рік: 54,6+1343,75 = 1398,35 тис. грн.

2005 рік: 712,4 – 115,65 = 796,75 тис. грн.

Виручка від реалізації у 2005 році збільшилась на 1400 тис. грн., таким чином внесок екстенсивного чинника становить: 54,6 / 1400*100 = 39 %, інтенсивного – 61 %. У 2005 році виручка зросла на 596 тис. грн., екстенсивний чинник: 712,14 / 596*100 = 119,5 %, інтенсивний: -19,5 %.

На Рисунках 2.1, покажемо графічне значення показників середня валюта балансу, чиста виручка від реалізаці, ресурсовіддачі.

Таблиця 2.17.

Аналіз фінансової стійкості за 2003-2005 роки

Показники 2003 2004 2005
1 Власний капітал -168,3 253,9 238,6
2 Необоротні активи 780,5 826,4 926,2
3 Власні обігові кошти -948,8 -572,5 -687,6
4 Довгострокові зобов’язання
5 Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів -948,8 -572,5 -687,6
6 Короткострокові кредити та позики 9,6 392,1 861,6
7 Загальний розмір основних джерел покриття запасів -939,2 -180,4 174
8 Запаси 20,7 238,2 323,3
9 Надлишок (недостача) власних обігових коштів -969,5 -810,7 -1010,9
10 Надлишок (недостача) власних коштів і довгострокових кредитів і позик -969,5 -810,7 -1010,9
11 Надлишок (недостача) основних джерел покриття запасів -959,9 -418,6 -149,3
12 Тип фінансової стійкості Нестійкий Нестійкий Нестійкий
13 Запас кількості фінансового стану, в днях -2270,46 -97,04 -25,01

Характерно для підприємства тип фінансової стійкості – нестійкий, запас фінансового стану у 2005 році зріс до -25 днів, спостерігається тенденція до зменшення недостачі основних джерел покриття запасів, зростає кількість запасів, короткострокових кредитів та позик, необоротних запасів.Таблиця 2.19.

Основні аналітичні показники аналізу фінансового стану підприємства за 2003-2005 роки

Показники 2003 2004 2005 Напрямок змін
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) -0,203 0,189 0,131 Кавт≥0,5
2 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) -0,169 0,233 0,150 Кфс≥1
3 Коефіцієнт фінансового лівериджу 0,00 0,00 0,00 Фс≤0,25
4 Коефіцієнт фінансової стійкості -0,203 0,189 0,131 Кфс=0,85-0,90
5 Співвідношення короткострокової та кредиторської заборгованості 2,625 0,691 0,622 Кд/к = 1

На рис. 2.2. Покажемо графічне зображення фінансової ситуації, яка склалася на торгівельному підприємстві "УкрДекор"

Показники аналізу фінансового стану є незадовільними для даного підприємства, хоча спостерігається у 2005 році покращення цих показників, а у 2005 році – їх зниження. Коефіцієнт незалежності фінансів підприємства має найбільше значення у 2005 році – 0,189, коефіцієнт стабільності – у 2004 році – найменше значення, щодо коефіцієнту стійкості у 2005 р. спостерігається тенденція до збільшення, у 2005 р. показник різко знижується. Співвідношення заборгованостей зменшується.

Таблиця 2.20.

Показники ліквідності та платоспроможності

Період Абсол. відхилення Відн. відхилення
2004 2004 2005 2003-2004 2004-2005 2003/2004 2004/2005
1 Загальний коефіцієнт покриття 0,050 0,474 0,567 0,424 0,093 950,472 119,604
2 Проміжний коефіцієнт покриття 0,029 0,255 0,343 0,226 0,088 866,626 134,364
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,000 0,031 0,001 0,031 -0,030 - 4,637

Рисунок 2.3. Спочатку покажемо абсолютне значення показників

Найвищі показники ліквідності і платоспроможності спостерігалися у 2005 році, тенденція до зростання. Загальний коефіцієнт покриття збільшився у 2004 році на 0,424 і склав 0,474. У 2005 році збільшився на 0,093 і становив 0,567. Найвищим проміжний коефіцієнт покриття був у 2005 році – 0,343. коефіцієнт абсолютної ліквідності має негативну тенденцію у 2005 році – зниження показника на 0,03. Щоб уявити дана ситуацію скористаймося графічним способом.

На рис. 2.4. покажемо абсолютне відхилення, та його зміни, що відбулися на підприємстві 2004 - 2005 роках.

Таблиця 2.21.

Чистий прибуток за 2003-2005 роки, тис. грн.

% Показники Період Абсол. відхилення
2003 2004 2005 2003-2004 2004-2005
1 Валовий прибуток (збиток) від реалізації 57,6 567,1 776,7 509,5 209,6
2 Операційні доходи та витрати 0 0,4 0,9 0,4 0,5
3 Фінансові результати від операційної діяльності 57,6 567,5 777,6 509,9 210,1
4 Фінансові результати від інвестиційної діяльності - - - - -
5 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 57,6 567,5 777,6 509,9 210,1
6 Податок на прибуток - 1,6 14 - 12,4
7 Фінансові результати від звичайної діяльності 57,6 565,9 763,6 508,3 197,7
8 Надзвичайні доходи і витрати - - 19,7 - -
9 Чистий прибуток 57,6 565,9 783,3 508,3 217,4

Спостерігається зростання чистого прибутку з кожним аналізованим роком, у 2005 році цей показник становив 783,3 тис. грн., зріс на 217,4 тис. грн. Зріс показник операційних доходів та витрат, фінансові результати від звичайної та інвестиційної діяльності. На рис. 2.5. покажемо фінансові зміни на підприємстві "УкрДекор."

Таблиця 2.22.

Показники рентабельності за 2003-2005 роки

% Показники Період Абсол. відхилення
2003 2004 2005 2003-2004 2004-2005
1 Рентабельність діяльності (активів, пасивів) -7,38 -9,10 0,84 -1,72 9,94
2 Рентабельність власного капіталу -36,42 -48,13 6,41 -11,71 54,54
3 Рентабельність виробничих фондів -7,42 -15,66 1,65 -8,24 17,31
4 Рентабельність продажів 0,38 0,37 0,36 -0,01 0,00
5 Рентабельність реалізованої продукції 0,61 0,58 0,57 -0,03 -0,01

У 2005 році зростають усі вище вказані показники рентабельності, крім рентабельності продаж і реалізованої продукції – спостерігається зменшення.Рентабельність діяльності зросла у 2005 році за рахунок встановлення нового обладнання. Рентабельність власного капіталу найбільша у 2005 році – 6,41 %, рентабельність виробничих фондів найбільша у 2005 р. – 1,65 %. На рис. 2.6. покажемо зміни рентабельності, які відбулися на підприємстві за 2003 - 2005 роки.

Таблиця 2.23.

Структура собівартості за економічними елементами за 2003-2005 роки

2003 2004 2005 Відхилення
Абс.зн., тис.грн % Абс.зн. тис.грн % Абс.зн. тис.грн % 2003-2004 2004-2005
1 Матеріальні затрати 7,8 6,56 128,9 29,05 223,6 29,45 121,1 94,7
2 Витрати на оплату праці 10,2 8,58 30,2 6,81 42,8 5,64 20 12,6
3 Відрахування на соціальні заходи 3,9 3,28 11,6 2,61 16,3 2,15 7,7 4,7
4 Амортизація 5,5 4,63 139,3 31,40 198,5 26,15 133,8 59,2
5 Інші витрати 91,5 76,96 133,7 30,13 278 36,62 42,2 144,3
6 Разом виробнича собівартість 118,9 100,00 443,7 100,00 759,2 100,00 324,8 315,5

Протягом аналізуючого періоду спостерігається зростання матеріальних затрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та амортизація, загалом виробнича собівартість зросла у 2005 році порівняно з 2004 роком на 315,5 тис. грн. Амортизація постійно зростає. У 2004 році це зростання було найбільше – 31,4 % собівартості.

Відрахування на соціальні заходи у 2004 році було найбільшим – 139,3 тис. грн., зросло на 7,7 тис. грн. порівняно із попереднім періодом.

На рис. 2.7. графічно покажемо ситуацію яка склалася за звітні роки.

Таблиця 2.24.

Звіт по продукції за 2004-2005 роки

Асортимент 2004 2005 Відхилення
К-сть % К-сть % 2004-2005
1 Оптова торгівля 1553,0 100 1886,2 87,76 333,2
2 Надання інших послуг - - 263,1 12,24 263,1
Всього 1553,0 100 2149,3 100 596,3

У 2005 році спостерігається збільшення виробленої і реалізованої продукції за рахунок зростання обсягів оптової торгівлі на 333,2 тис. грн. та нового виду: надання інших послуг, який становив 12,24 % від обсягу виробленої продукції за рік. Таблиця 2.25.

Наявність та технічний стан основних фондів за 2005 роки

% Показники Період – 2005 рік
1 Наявність на початок року, тис. грн. 931,5
2 Надійшло у звітному році, тис. грн. 324,6
3 Вибуло у звітному році, тис. грн. -
4 Наявність на кінець року, тис. грн. 1256,1
5 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,258
6 Коефіцієнт вибуття -
7 Знос майна:
- на початок року 786,1
- на кінець року 912,2
8 Коефіцієнт зносу
- на початок року 0,844
- на кінець року 0,726

У 2005 році спостерігається надходження основних засобів – 324,6 тис. грн. вибуття не було, отож, основні засобі на кінець року становили 1256,1 тис. грн. Коефіцієнт оновлення – 0,258, коефіцієнт зносу на початок року – 0,844, а на кінець року – 0,726. Таблиця 2.26.

Структурно-динамічний аналіз підприємства за 2004-2005 роки

Склад основних фондів 2004 2005 Відхилення
Наявн. на к. р. % Наявн. на к. р. % 2004 – 2005
1 Машини, обладнання, інструмент, інвентар 118 70,24 181 51,13 63
2 Електронне, електричне устаткування 3 1,79 173 48,87 170
3 Транспортні засоби 47 27,98 - - -27,98
Всього 168 100 354 100 186

Спостерігається у 2004 році зменшення основних фондів за рахунок збільшення машин та обладнання на 63 тис. грн., електронне, електричне устаткування зросло на 170 тис. грн., зменшилися (зникли) витрати на транспортні засоби. Таблиця 2.27.

Динаміка питомих витрат по підприємству за 2004-2005 роки

% Показники Період Абсол. відхилення
2004 2005 2004-2005
1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 1553,0 2149,3 596,3
2 Повна собівартість товарної продукції, тис. грн. 443,7 759,2 315,5
3 Затрати на 1 грн. товарної продукції 0,29 0,35 0,07

У зв’язку із зростанням собівартості товарної продукції на 315,5 тис. грн. та обсягів виробництва товарної продукції 596,3 тис. грн. зросли затрати на 1 грн. продукції на 0,07 грн.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.