ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Таблиця 2.10.

Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “УкрДекор” помісячно у 2005 році податком методом по другій групі основних фондів

№ місяця Місячна норма амортизаційних
відрахувань
Зал. вартість ОФ станом на початок
місяця, грн.
Місячна сума амортизаційних
відрахувань і зносу
Залишкова вартість основних
фондів станом на кінець місяця, грн.
Розрахунок Величина, грн.
1 2 3 4 5 6
01 2,08 280400 (280400 * 2,8)/100% 5832,32 274567,7
02 2,08 274567,7 (274567,7* 2,8)/100% 5711,0 268856,0
03 2,08 268856,0 (268856,0* 2,8)/100% 5592,2 263264,8
04 2,08 263264,8 (263264,8* 2,8)/100% 5475,9 257788,9
05 2,08 257788,9 (257788,9* 2,8)/100% 53,62,0 252426,9
06 2,08 252426,9 (252426,9* 2,8)/100% 52,50,5 247176,4
07 2,08 247176,4 (247176,4* 2,8)/100% 5141,3 242035,1
08 2,08 242035,1 (242035,1* 2,8)/100% 5034,3 237000,8
09 2,08 237000,8 (237000,8* 2,8)/100% 4929,6 232071,2
10 2,08 232071,2 (232071,2* 2,8)/100% 4827,1 227244,1
11 2,08 2272,44,1 (2272,44,1* 2,8)/100% 4726,7 222517,4
12 2,08 222517,4 (222517,4* 2,8)/100% 4628,4 217889
Разом 62511,32 Х

Таблиця 2.11.

Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “УкрДекор” помісячно у 2005 році податком методом по третій групі основних фондів

№ місяця Місячна норма амортизаційних
відрахувань
Зал. вартість ОФ станом на початок
місяця, грн.
Місячна сума амортизаційних відрахувань і зносу Залишкова вартість основних фондів
станом на кінець місяця, грн.
Розрахунок Величина, грн..
1 2 3 4 5 6
01 251600 1,25 (251600 *1,25)/100% 3145 248455
02 248455 1,25 (248455*1,25)/100% 3105,7 245349,3
03 245349,3 1,25 (245349,3*1,25)/100% 3066,7 242282,6
04 242282,6 1,25 (242282,6*1,25)/100% 3028,5 239254,1
05 239254,1 1,25 (239254,1*1,25)/100% 2990,7 236263,4
06 236263,4 1,25 (236263,4*1,25)/100% 2953,3 233310,1
07 233310,1 1,25 (233310,1*1,25)/100% 2916,4 230393,7
08 230393,7 1,25 (230393,7*1,25)/100% 2879,9 227514,0
09 227514,0 1,25 (227514,0*1,25)/100% 2844,0 224670,0
10 224670,0 1,25 (224670,0*1,25)/100% 2808,0 221862,0
11 221862,0 1,25 (221862,0*1,25)/100% 2773,3 219088,7
12 219088,7 1,25 (219088,7*1,25)/100% 2738,6 21630,1
Разом 35250,1 Х
Отже, сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “УкрДекор” за звітний рік по 1-й групі основних фондів – 10638,55 грн, по 2-й групі – 62511,32 грн, по 3-й групі – 35250,1 грн. всього амортизаційні відрахування за звітний рік – 108399,97 грн.Рівень витрат обігу і рентабельності товарообороту визначаємо в табл. 2.12.

Таблиця 2.12.

Взаємозв’язок між рівнем витрат обігу, рівнем валового доходу і рентабельностю товарообороту 2005 року

№ п/п Назва показника Од. виміру Величина Розрахунок
1. Рівень валового доходу % 25,9 1607296,68 / 6197836,68 * 100
2. Рівень витрат обігу % 5,2 (1607296,68 / 2) / 6197836,68 * 100
3. Рентабельність товарообороту % 18,9 1177437,39 / 6197836,68 * 100
Отже рівень валового доходу 25,9% рівень витрат обігу – 5,2%, рентабельність товарообороту 18,9%Таблиця 2.13.

Бюджет поточних затрат торгівельного підприємства “УкрДекор” за економічними елементами затрат 2005 року

№ п/п Назва показників Величина, грн. Обґрунтування (розрахунок)
1 2 3 4
1 Матеріальні затрати 25716,7 321459,3*0,08
2 Витрати на оплату праці 96437,8 321459,3*0,3
3 Відрахування основних фондів, всього 36646,3 96437,8 * 0,32 96437,8 *0,025 96437,8 *0,025

96437,8 *0,01

4 Амортизація основних фондів 108399,97
В тому числі
4.1 Перша група основних фондів 10638,55 Табл.212
4.2 Друга 62511,32 Табл.213
4.3 Третя 35250,1 Табл.214
5 Інші витрати 54258,5 321459,3-267200,8
Разом витрат обігу 321453,3
Як видно з розрахунків в табл. 2.13. витрати обігу торгівельного підприємства “УкрДекор” в звітному році становили 321453,3 грн. Найбільша питома вага – це амортизація основних фондів (33,7%). Витрати на оплату праці становлять 30%, матеріальні затрати – 8% витрат обігу.Показники прибутку, що передбачені Національними стандартами бухгалтерського обліку, визначаємо в таблицю 2.14.

Таблиця 2.14.

Показники прибутку торгівельного підприємства “УкрДекор”

№ п/п Назва показників Величина, грн. Обґрунтування
1 2 3 4
1 Валовий дохід 1607296,68 Табл.2.1.
2 Витрати обігу 321459,3 Табл.2.16.
3 Прибуток від основної операційної діяльності 1285837,38 1607296,68-321459,3
4 Прибуток від іншої операційної діяльності 18320 15160+3160
5 Прибуток від операційної діяльності 1304157,38 1285837,38+15160+3160
6 Витрати на збут 22502,15 321459,3*7/100
7 Адміністративні витрати валовий прибуток 20894,8 321459,3*6,5/100
8 Валовий прибуток 1260760,43 1304157,38-22502,15-20894,8
9 Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності 25160
10 Прибуток від інших видів звичайної діяльності ------------------------
11 Прибуток від звичайної діяльності 1285920,43 1260760,43+25160
12 Податок на прибуток від звичайної діяльності 385776,13
13 Чистий прибуток діяльності 900144,3
Отже, прибуток від операційної діяльності торгівельного підприємства становить 1304157,38 грн., прибуток від звичайної діяльності – 1285920,43 грн., чистий прибуток – 900144,3 грн.Показники рентабельності визначаємо в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15.

Показники рентабельності на торгівельному підприємстві “УкрДекор” 2005 році

№ п/п Назва показників Од. вимір. Величина Обґрунтування (розрахунок)
1 2 3 4 5
1 Вартість основних фондів станом на початок року Грн 74800 Табл..2.1.
2 Вартість основних фондів станом на кінець року Грн 539600,03 748000-108399,97
3 Вартість оборотних активів станом на початок року Грн 861600 Вихідні дані
4 Вартість оборотних активів станом на початок року Грн 851600 Вихідні дані
5 Вартість активів підприємства станом на початок року Грн 1609600 748000+861600
6 Вартість активів підприємства станом на кінець року Грн 1491280,03 639600,03+851680
7 Середньорічна вартість активів підприємства Грн 1550440 169600+1491280,03
8 Середньорічна вартість активів, що профінансовані за рахунок власних коштів підприємства Грн 1100812,4 1550440*71/100
9 Витрати обігу Грн 321459,3 Табл.2.1.
10 Товарооборот в реалізаційних цінах Грн 6197836,68 Табл...2.1.
11 Торгівельні площі м2 298,8 Табл...2.4.
12 Середньооблікова чисельнітсь персоналу Чол 104 Табл...2.6.
13 Прибуток від основної операційної діяльності (прибуток від реалізації товарів) Грн 1285837,38 Табл...2.13.
14 Чистий прибуток Грн 900144,3 Табл...2.13.
15 Рентабельність активів підприємства % 81,7 900144,3/1100812,4*100
16 Рентабельність власних затрат % 58,0 900144,3/155044,0*100
17 Рентабельність поточних затрат % 280,0 900144,3/321459,3*100
18 Рентабельність товарообороту % 20,7 1285837,38/6197836,68
19 Рентабельністьторгівельних площ Грн/м2 3012,5 900144,3/298,8
20 Рентабельність оборотних активів % 105,3 900144,3/854892,5*100
21 Рентабельність праці Грн/люд 8655,2 900144,3/104
Таблиця 2.16.

Визначення ресурсовіддачі на підприємстві "УкрДекор" за 2003-2005 роки

Показники Періоди Абсолютне відхилення
2003 2004 2005 2003-2004 2004-2005
1 Середньорічна валюта балансу, тис. грн. 792,15 1086,3 1584,3 294,15 498
2 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 152,2 1553 2149,3 1400,8 596,3
3 Ресурсовіддача 0,192 1,430 1,357 1,237 -0,073
Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.