ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю “УкрДекор” засноване згідно з Установчим договором від 01.03.01. року, керуючись законами України, які регулюють створення, реєстрацію та діяльність господарських товариств.

З моменту державної реєстрації Товариство набуває прав юридичної особи, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Майно Товариства належить йому на праві власності та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ТзОВ “УкрДекор” володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності.

Адреса Товариства: Україна, Рівненська обл. Рівненський р-н, с.Колоденка, вул. Л.Українки, 71А.

Місією Товариства є: лідерство на вітчизняному ринку у виготовленні побутових сантехнічних виробів, декоративної кераміки, облицювальної плитки, тощо, партнерські відносини з провідними фірмами світу, розширення асортименту, поліпшення якості.

Метою Товариства є: здійснення підприємницької діяльності широкого профілю, реалізації на основі отриманого прибутку інтересів власників Товариства, а також з метою організації, координації і підвищення ефективності спільної підприємницької діяльності, взаємовигідного співробітництва, залучення інвестицій в економіку України та їх використання.

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо заступнику голови правління з питань зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу та збуту.

В своїй діяльності відділ зовнішньоекономічних зв’язків керується Конституцією України, Законами України та іншими законодавчими актами, наказами та розпорядженнями голови правління.

Організація комплексного вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції.

Забезпечення реалізації продукції на експорт. Забезпечення в повному обсязі виконання завдань та зобов’язань по експортно-імпортних поставках у відповідності із укладеними договорами.

Взаємодія з АТЗТ “Торговий Дім “Укрбудматеріали” у вирішенні питань формування збутової стратегії зарубіжного ринку.

Відділ ЗЕЗ спільно з АТЗТ “ТД “Укрбудматеріали” проводить вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до якості на зарубіжному ринку.

Вживає заходів щодо максимально швидкого й ефективного збуту нової продукції, одержаної за допомогою новітніх технологій.

Бере участь у розробці рекомендацій щодо удосконалення асортименту та якості продукції, обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.

Бере участь в укладенні зовнішньоекономічних договорів підприємства. Забезпечує належне їх виконання.

Координує роботу з проведення експортно-імпортних операцій. Забезпечення безперебійного руху товару від виробника до споживача з метою одержання максимального прибутку.

Пред'явлення через юридичний відділ претензій, штрафних санкцій до замовників продукції за порушення умов укладених договорів, встановленого порядку розміщення замовлень.

Забезпечення одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечення декларування і своєчасного митного оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства. Здійснення контролю за виконанням експортно-імпортних поставок.

Ведення обліку виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів.

Розробка графіків реалізації готової продукції та її відвантаження споживачам у відповідності до укладених договорів.

Бере участь в організації проведення ділових зустрічей і переговорів із зарубіжними партнерами.

Бере участь у внесенні відповідних коректив діяльності підприємства в разі зміни зовнішньоекономічного становища чи зіткнення з певними проблемами в розробленні засобів захисту від конкурентів.

Забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.

Забезпечення складання і подання необхідної статистичної звітності про зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

У взаємовідносинах з АТЗТ “Торговий Дім ”Укрбудматеріали” отримує перелік організацій, яким буде проводитись поставка продукції, підписання специфікацій на поставку продукції. Представляє на затвердження тижневий графік відвантаження продукції, для підписання специфікації на поставку продукції споживачам.

З Торгово-Промисловою палатою України:

Отримує сертифікати про походження товарів. Представляє всі необхідні документи на отримання сертифікатів про походження товарів.

З митними брокерами:

Отримує вантажні митні декларації.

Представляє всі необхідні документи для оформлення вантажної митної декларації.

З залізничною станцією:

Отримує транспортні документи про відправлення (надходження) експортно-імпортних поставок.

Представляє місячний план перевезень; декадні заявки необхідні документи для відправлення (отримання) експортних та імпортних (імпортних) вантажів залізничним транспортом.

З відділом маркетингу та збуту:

Отримує загальний графік відвантажень; вагонні відомості на відвантаження продукції залізничним транспортом. Отримання, звірка та корегування накладних на експортні поставки продукції; звірки даних по відвантаженню готової продукції в асортименті.

Представляє щотижневий графік відвантаження продукції на експорт та ксерокопії специфікацій для подальшого опрацьовування.

З транспортним цехом:

Представляє щотижневий графік подачі залізничних вагонів для відвантаження продукції на експорт.

З юридичним відділом:

Отримує укладені з покупцями договори на реалізацію продукції, та імпортні поставки; рішення арбітражних органів, прийнятих по суперечних умовах договорів; інформацію про зміну в законодавстві про зовнішньоекономічну діяльність.

Представляє необхідну інформацію для укладання зовнішньоекономічних договорів; обґрунтовані висновки з додатком необхідних документів по протоколах розбіжностей; претензіях і позовах у зв’язку з поставкою продукції; копії договірного листування, необхідного для пред’явлення позовів в судових органах.

З планово-економічним відділом:

Отримує прайс-листи на продукцію, що підлягає реалізації на експорт; план виробництва (реалізації) продукції.

Надає пропозиції про необхідні зміни до плану виробництва.

З виробничо-технічним відділом:

Отримує номенклатурні переліки на продукцію; розміри та вагу пакувального матеріалу; перелік асортименту, гами кольорів.

Представляє копії сертифікацій з відображенням кількості та кольорів кольорової продукції по організаціях для її подальшого виготовлення згідно замовлень, місячним планом перевезень залізничним транспортом.

З відділом технічного контролю:

Отримує паспорти на кожну експортну поставку продукції для супроводження з вантажем; паспорти радіаційної якості.

З відділом матеріально-технічного постачання:

Представляє заявку на комплектуючі продукції, яка відправляється на експорт.

Отримує комплект необхідних документів для розмитнення імпортних вантажів; інформацію про наявність комплектуючих, санітарно-технічних виробів, пакувальних матеріалів.

З центральною бухгалтерією:

Отримує інформацію про суми валютних надходжень, копії платіжних доручень про проплату імпортної сировини.

Представляє звіт по імпорту, вартості митних послуг, валютних коштів, списку покупців готової продукції в грошовому виразі; розрахунок вартості залізничного тарифу; список кредиторів за межами України.

Зі складами готової продукції:

Отримує щоденне погодження відвантаження відповідної продукції у відповідні транспортні засоби та отримання акту завантаження транспортного засобу.

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків має право вимагати від підрозділів підприємства матеріалів (відомостей, планів, цінників і т.д.), необхідних для здійснення роботи, що входить до компетенції відділу.

Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні до керівників підрозділів, які відповідають за порушення строків виготовлення і здачі на склад готової продукції.

Вносити пропозиції керівництву про припинення виробництва продукції, що не має збуту.

Подавати керівництву підприємства пропозиції по преміюванню працівників відділу і затвердження на посадах.

Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.

Загальна кількість працівників ТзОВ "УкрДекор" складає близько 104 одиниць. Куди входять такі підрозділи як:

правління;

відділ організації праці і заробітної плати;

відділ кадрів;

юридичний відділ;

відділ маркетингу і збуту;

відділ зовнішньоекономічних зв’язків;

виробничо-технічний відділ;

відділ матеріально-технічного забезпечення;

відділ інформаційних технологій зв’язку;

відділ головного механіка;

відділ головного енергетика;

відділ головного теплотехніка;

відділ побуту;

відділ технічного контролю;

відділ капітального будівництва;

планово-економічний відділ;

масо-заготівельний цех;

ремонтно-механічний цех;

ремонтно-будівельний цех;

транспортний цех;

електроцех;

паросиловий цех;

газотехнічна служба;

служба охорони праці і техніки безпеки;

лабораторія контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

лабораторія по контролю будівництва;

житлово-комунальне господарство.

Зокрема, штати відділу зовнішньоекономічних зв’язків нараховують 6 (шість) одиниць:

- начальник відділу (1), економіст 1-ї категорії (1) займається плануванням, економісти (4) займаються підготовкою та оформленням документів для здійснення експортно-імпортних операцій.

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків на ТзОВ "УкрДекор" забезпечено усіма необхідними для ефективної роботи транспортними засобами та засобами зв’язку. В наявності відділу мається штатний службовий автомобіль з водієм-автомеханіком, що забезпечує вчасне прибуття на місце домовленості, що важливо для подальших плідних стосунків із споживачами, партнерами, тощо.

Робочі місця співробітників відділу зовнішньоекономічних зв’язків обладнані сучасною електронно-обчислювальною технікою, та зв’язком, що забезпечує, при необхідності, цілодобовий контакт із різними країнами світу, що немало важливо.

У відділі ЗЕЗ мається:

- шість комп’ютерів, два з них останнього слова техніки з пласкими екранами;

- два факси, один на випадок – якщо вийде зі строю другий;

- доступ до електронної почти;

- доступ до Інтернету;

- один ксерокс;

- телефони (автовідповідач);

- п’ять принтерів:

- два матричних

- два лазерних

- один струйний.

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків не виняток по оснащенню сучасною технікою та засобами зв’язку на підприємстві. На всі підрозділи рівномірно розподілено електронно-технічне забезпечення.

Керівництво ТзОВ "УкрДекор" створило всі умови для плідної, ефективної, а головне, перспективної праці своїм працівникам.

В таблиці 2.1. визначимо загальну вартість основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства, а також вартість окремих груп основних фондів операційної діяльності станом на початок звітного року.

Таким чином, залишкова вартість основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства на початок звітного року складає 748000 грн. Оскільки протягом звітного року руху основних фондів не відбувалося, залишкова вартість основних фондів операційної діяльності станом на кінець звітного і в середньому за рік також складала 748000 грн.

Таблиця 2.1.

Залишкова вартість основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “Укрдекор” на 2005 року

Група основних засобів Залишкова вартість, грн. Обґрунтування (розрахунок)
Перша 216000 (4*3160)+181600+86160 = = 280400
Друга 280400
Третя 251600
Разом 748000

Таким чином, залишкова вартість основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства станом на початок звітного року складала 74800 грн. Оскільки протягом звітного року руху основних фондів не відбулося, залишкова вартість основних фондів операційної діяльності станом на кінець звітного року і в середньому за рік складала 280400 грн.Таблиця 2.2.

Показники економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства «УкрДекор» за 2005 рік

№ п/п Показники Одиниц. вимір

Величина

Обґрунтування (розрахунок)
1 2 3 4 5
1 Товарооборот в реалізаційних цінах Грн 6197836,68
2 Валовий дохід Грн 1607296,68
3 Торгівельні площі м2 298,8 300+32=332 м2 332*0,90=298,8 м2
4 Фондовіддача виходячи з товарообороту і середньорічної вартості ОФ
Грн/грн
8,28 6197836,68/74800
5 Фондовіддача виходячи з валового доходу і середньорічної вартості ОФ Грн/грн 2,15 1607296,68/74800
6 Фондовіддача виходячи з товарообороту і торгівельних площ Грн/м2 20742,4 6197836,68/298
7 Фондовіддача виходячи з валового доходу і торгівельних площ Грн/м2 5379,2 1607296,68/298,8
8 Темп росту фондовіддачі виходячи з товарообороту і середньорічної вартості ОФ % 110,4 5634396,98/784000=7,5 8,28/7,5*100%
9 Темп приросту фондовіддачі виходячи з товарообороту і середньорічної вартості ОФ % 10,4 110,4-100
10 Темп росту фондовіддачі виходячи з валового доходу і середньорічної вартості ОФ % 110,2 1461178,7/783000=1,95 2,15/1,95*100
11 Темп приросту виходячи з товарообороту і середньорічної вартості ОФ % 10,2 110,2-100
12 Темп росту фондовіддачі виходячи з товарообороту і торгівельних площ % 110 5634396,98/2988=18856,7
13 Темп приросту фондовіддачі виходячи з товарообороту і торгівельних площ % 10 20742,4/18856,7*100%
14 Темп росту фондовіддачі виходячи з валового доходу і торгівельних площ % 109,99 110-100
15 Темп приросту фондовіддачі виходячи з валового доходу і торгівельних площ % 9,99 109,99-100
Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.