Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”

2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства

Будь-яке підприємство виробляє продукцію, товари, послуги, виконує роботи, які реалізує споживачу, замовнику або безпосередньо, або через посередників. У вигляді оплати за свою діяльність в результаті продажу підприємство отримує виручку від реалізації. Вона являється головним джерелом доходу.

Доходи пасажирського автомобільного транспорту утворюються головним чином від основної діяльності - від перевезень пасажирів.

Особливість діяльності автотранспортного підприємства полягає у тому, що в результаті транспортного процесу не створюються нові продукти праці у матеріальному вигляді. Продукція транспорту поза транспортним процесом не існує, так як корисний ефект транспортного процесу пов'язаний з процесом переміщення пасажирів з одного місця в інше. При переміщенні людей для транспортування необхідна наявність транспортних засобів і затрати праці людей, що працюють на транспорті. Отже, переміщення людей являється транспортним процесом і продукцією транспорту.

Пасажирський автомобільний транспорт має ще й такі особливості: Його робота здійснюється переважно на коротких відстанях (в місті, на території районів, областей ) засобами малої місткості, що викликає великі питомі затрати праці і засобів; так як продукцією транспорту являється переміщення, то процеси її виробництва і споживання зливаються, тобто співпадають у часі.

В результаті надання послуг по перевезенню пасажирів автотранспортне підприємство отримує доходи, що являються завершуючим етапом кругообороту засобів у господарстві, кінцевою ланкою виробничо-господарської діяльності підприємства.

Грошові надходження підприємства відіграють значну роль у процесі кругообороту коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і фонди грошових коштів, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства.

Внутрішні грошові надходження підприємства включають:

1)виручку від реалізації продукції, робіт, послуг;

2)виручку від іншої реалізації;

3)доходи від позареалізаційних операцій. Автотранспортне підприємство надає послуги по перевезенню пасажирів, виручка від реалізації яких становить найбільшу частку внутрішніх грошових надходжень.

Виручка від реалізації послуг - це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовані послуги. Виручка від реалізації послуг на автотранспортному підприємстві є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару, в якості якого виступають послуги по перевезенню пасажирів. Виручка від реалізації є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємства.

Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробничі відшкодування витрат, формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, що в кінцевому рахунку відбивається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

Розмір виручки від реалізації, за інших однакових умов, залежить від:

1)обсягу, асортименту та якості реалізуємих послуг;

2) рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.


2.2. Характеристика об'єкту дослідження

Об'єктом даного дослідження є відкрите акціонерне товариство „Рівненське автотранспортне підприємство -15607”, яке являється підприємством комплексного типу, метою діяльності якого є створення прибутку за рахунок пасажирських перевезень. Крім виконання договірних зобов'язань на перевезення пасажирів, предметом діяльності підприємства є зберігання, технічне обслуговування і ремонт автомобілів та іншої техніки на замовлення населення, підприємств, організацій, установ.

Підприємство здійснює свою виробничу і фінансову діяльність на принципах повного господарського розрахунку.

Підприємство самостійно відповідає за результати своєї діяльності перед партнерами за укладеними угодами, перед бюджетом і банками всім належним йому майном.

Статутний фонд товариства становить 176766 грн. і поділений на 707065 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Управління товариством здійснюють:

1) Загальні збори акціонерів Товариства;

2) Спостережна Рада;

3) Правління Товариства;

4) Ревізійна комісія.

Регіон в якому АТП-15607 надає свої послуги м. Рівне та Рівненська область.

Основними споживачами послуг підприємства являється населення міста та області.

Основними конкурентами товариства є приватні автобуси та приватні маршрутні таксі.

Переміщення пасажирів являється одночасно виробничим процесом і продукцією автотранспортного підприємства. Особливість виробничого процесу в АТП-15607 заключається в тому, що воно не створює уречевленої нової продукції, а тому і не потребує сировини.

Об'єктом матеріально-технічного постачання в АТП являються: автомобільне паливо, мастильні та інші експлуатаційні матеріали, шини, запасні частини, ремонтні матеріали, господарське та технологічне паливо, електроенергія, а також рухомий склад, інструменти, гаражне та ремонтне обладнання і т.п.

Основними постачальниками матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів є: фірма „Технооптторг-Регіон" (шини до автомобілів та автобусів), Луцький підшипниковий завод (підшипники), торгово-виробнича фірма „Арсен"(акумулятори, запасні частини, лакофарбові матеріали, гальмівні рідини), фірма „Сервіс-Петроль" (бензин, дизельне паливо, мастила), ТОВ"Нафтогазкард" (стиснений газ для заправки автобусів), фірми „Агро-Союз-Рівне" та „Укравтозапчастина"(запасні частини, матеріали).

Виконання перевезень являється основним завданням підприємства.

АТП-15607 займається в основному перевезеннями пасажирів автомобільним транспортом, зокрема автобусами.

Автобусні перевезення в залежності від району обслуговування пасажирів поділяються на маршрути:

1)місцеві, що включають міські (в межах міста), приміські, що проходять в межах міста з виходом за його межі при загальній протяжності маршруту не більше 50 км., внутрірайонні, що проходять по території сільського району. За умовами перевезень ці маршрути прирівнюються до приміських. Назви міських маршрутів наведені у табл.2.2.1.

2)міжміські, що включають внутрішньо обласні та міжобласні маршрути І

протяжністю більше 50 км. Назви основних міжміських маршрутів наведені у

табл. 2.2.2.

ВАТ "Рівненське автотранспортне підприємство-15607" складається з двох основних виробничих служб: експлуатаційної та технічної. Крім того, в склад АТП входить апарат управління, який керує всіма сторонами діяльності підприємства.

Таблиця 2.2.1

Маршрути, на яких працюють автобуси ВАТ „Рівненське автотранспортне підприємство-15607" в межах міста

№ Маршрут Назва маршруту Відстань, км.
1 Льонокомбінат-Ювілейне 10,2
7 Басівщина-Млинівська 9,5
10 Вербова-Коновальця 8,5
14 Льонокомбінат-Боярка 8,2
16 Вербова-Енергетиків 12,4
Таблиця 2.2.2.Міжміські маршрути, на яких працюють автобуси АТП-15607
Назва маршруту Відстань, км.
Рівне-Соснове 70,0
Рівне-Млинів 55,0
Рівне-Острожець 78,0
Рівне-Вовковиї 87,0
Рівне-Боремель ч/з Демидівку 91,0
Рівнє-Остріг ч/з Бугрин 57,9
Рівне-Злазне 63,1

У складі АТП-15607 функціонують такі відділи: планово-економічний, безпеки руху і охорони праці, експлуатації, кадрів, бухгалтерія, постачання. Перелік структурних підрозділів підприємства:

1)Колона №1 автобусів;

2)Ремонтна зона.

В задачі експлуатаційної служби АТП-15607 входить організація і здійснення перевезень пасажирів. Робота цієї служби полягає у забезпеченні потреби населення в автобусних перевезеннях при максимальному використанні рухомого складу і мінімальній собівартості його експлуатації.

В складі експлуатаційної служби виділяють дві групи: диспетчерську та обліково-контрольну.

Диспетчерська група здійснює оперативне планування і регулювання роботи автомобілів на лінії з моменту випуску їх з гаража до повернення в гараж, видає дорожні листи, переключає автомобілі у випадку необхідності з одних маршрутів на інші.

Обліково-контрольна група приймає від водіїв дорожні листи та інші документи, перевіряє правильність оформлення документів, контролює дотримання норм часу по окремих елементах транспортного процесу, визначає на основі первинної обробки дорожніх листів об'єм здійсненої роботи по кожному автомобілю.

В задачі технічної служби входить підтримка рухомого складу в технічно-справному стані, необхідне утримання і розвиток виробничої бази, матеріально-технічне забезпечення АТП.

Технічна служба включає дві основних виробничих ланки: гараж і майстерні.

В майстерні входять:

1) зона щоденного і першого технічного обслуговування;

2) зона другого технічного обслуговування і ремонту;

3) виробничо-допоміжнідільниці.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 111

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.