Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату

Підприємство в умовах ринкової економіки використовують підвищення продуктивності праці як складову підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Тому вони самостійно планують продуктивність праці; визначають її рівень, забезпечуючи при цьому випередження росту продуктивності праці у порівнянні з ростом середньої заробітної плати та ростом фондоозброєності праці робітників.

Рівень продуктивності праці на підприємстві та темпи його зростання насамперед визначаються багатьма факторами. Під факторами росту продуктивності праці розуміють умови, за яких можливе її підвищення. До основних факторів росту продуктивності праці відносяться матеріально-технічні, організаційні, економічні, соціальні, природні тощо.

До матеріально-технічних факторів підвищення продуктивності праці відносяться: склад і технічний рівень знарядь праці, інструментіва іпристосувань, види і якість предметів праці, ступінь механізації виробництва, прогресивності і інтенсифікації технологічних процесів.

Доорганізаційнихфакторів росту продуктивності праці належать: ступінь ритмічності виробництва, удосконалення управління виробництвом, організація робочих місць і їх обслуговування, створення здорових, безпечних та естетичних сприятливих умов праці.

До економічних факторів підвищення продуктивності праці відносяться: матеріальна зацікавленість колективу і кожного працівника в підвищенні ефективності виробництва, в рості продуктивності праці, створенні фінансових та інших економічних стимулів, що сприяють росту продуктивності праці.

До соціальних факторів підвищення продуктивності праці відноситься рівень кваліфікації працівників, умови праці тощо.

До природних факторів відносяться: стан навколишнього природного середовища (температура повітря, його вологість, атмосферні опади), якість земельних та водних ресурсів тощо.

Підприємства, виходячи із наявних факторів підвищення продуктивності праці, вишукують відповідні резерви її росту. Під резервами росту продуктивностіпрацірозуміють невикористані можливості підприємстващодопідвищення продуктивності праці,які забезпечують ефективність виробництва. За місцем впливу і використання розрізняють резерви росту продуктивності праці на робочому місці, в бригаді, на підприємстві, в галузі. За часом використання резерви поділяються на поточні і перспективні. Поточні резерви можуть бути використанні негайно або у ближчий час без серйозної перебудови організації та технології виробництва,вонинемаютьзначнихдодатковихвитрат(поточнихчи капітальних). Перспективні резерви росту продуктивності праці, як правило, вимагають суттєвої перебудови організації і технології виробництва на основі досягнень науки і техніки. Приведення їх в дію пов'язане із часом та значними витратами.

В процесі діагностики резервів росту продуктивності праці оцінюється робота підприємств по підвищенню продуктивності праці, визначається вплив основних факторів, які обумовлюють відхилення цього показника від визначеного рівня, встановлюються резерви підвищення продуктивності праці і розробляються доходи по їх використанню. Класифікація факторів, які впливають на зміну продуктивності праці, наведена на рис 1.3.3.1.

В економічнійтеоріїрозрізняютьдвашляхипідвищення продуктивності праці:

- екстенсивний, який здійснюється тільки за рахунок зниження трудоємкості виробництва продукції при незмінному або навіть меншому обсягу продукції;

- інтенсивний, який супроводжується збільшенням виробництва продукції. При ньому витрати праці можуть скорочуватися, залишатися незмінними або навіть зростати, але меншими темпами ніж виробництво продукції.

Рис. 1.3.3.1. Класифікація факторів, які впливають на зміну продуктивності праці[36 ст.65].

Ріст продуктивності праці досягається шляхом удосконалення знарядь праці, технології, предметів праці, у яких втілюються досягнення науково-технічного прогресу, збільшення масштабів механізації і автоматизації виробництва. При цьому проходить зменшення чисельності працюючих, що призводить до росту виробітку на одного працівника.

Вплив різних резервів на ріст продуктивності праці проявляється по-різному. Одні з них сприяють безпосередньому скороченню витрат праці, інші - посилюють інтенсивність праці, що сприяє більш повному використанню робочого часу, треті - впливають на підвищення активності інших резервів. Таким чином, вплив резервів на ріст продуктивності праці здійснюється неізольовано один відодного, а у взаємозв'язку, тому необхідно забезпечуватинеобхідний оптимум поєднання різних резервів росту продуктивності праці.

Інтенсивність та масштаби практичного застосування різноманітних резервів росту продуктивності праці на робочому місці чи на підприємстві багато в чому визначається діючою на підприємстві системою стимулювання працівників за досягнуті результати роботи.

Стимулювання росту продуктивності праці є складовою частиною системи підвищення ефективності виробництва. Воно органічно повинно пов'язуватися із стимулюванням науково-технічного прогресу, поліпшенням використання виробничих фондів. Роль і значення стимулювання росту продуктивності праці суттєво посилюється в умовах ринкових відносин. Основою економічного стимулювання підвищення продуктивності праці є розробка і застосування різних форм та систем оплати праці, посилення госпрозрахункових методів стимулювання тощо.

В процесі аналізу резервів економії коштів на заробітну плату оцінюється використання суми коштів на оплату праці, виявляються фактори, які впливають на її зміну, визначаються резерви економії заробітної плати. Класифікація факторів, які впливають на зміну коштів на оплату праці, наведена на рис. 1.3.3.2. 

Рис. 1.3.3.2. Класифікація факторів, які впливають на зміну коштів, направлених на оплату праці.

В ході вирішення задачі визначаються також напрямки зниження витрат на заробітну плату і покращення використання засобів на оплату праці. В склад завдання входять:

а) аналіз абсолютного і відносного відхилення загальної суми фактично затрачених грошових коштів на заробітну плату від запланованого і базисного;

б) виявлення зміни в структурі цих коштів по напрямкам їх використання;

в) визначення відхилень в розмірі і структурі середньої заробітної плати по основним категоріям працюючих;

г) визначення відхилень в темпах зниження витрат на оплату праці на одиницю продукції;

д) виявлення резервів економії коштів на оплату праці.

В практиці планування росту продуктивності праці на підприємстві дуже важливим є встановити оптимальне співвідношення між ростом продуктивності праці і ростом середньої заробітної плати, що формується під впливом комплексу факторів. При цьому насамперед дуже важливо встановити ступінь залежності росту продуктивності праці від факторів, що менше залежать від діяльності робітника.

Різні фактори росту продуктивності праці не однаково впливають на рух заробітної плати працівників.

Підвищення технічного і організаційного рівня виробництва на підприємстві створює найбільші можливості для росту продуктивності праці, але при цьому слід забезпечувати більший ріст продуктивності праці у порівнянні з ростом середньої заробітної плати. Оскільки підвищення технічного і організаційного рівня виробництва досягається за рахунок коштів підприємства і супроводжується не тільки ростом продуктивності праці, але й полегшенням праці, поліпшенням умов праці, то отриманий при цьому економічний ефект повинен розподілитися в інтересах не тільки конкретних працівників, але й підприємства. Найбільш складним є виділити частку, яку слід спрямувати працівникам, а яку залишити на підприємстві для його нагромадження.

Визначення темпів росту продуктивності праці і її оплати дає можливість не тільки встановити залежність між ними, але й зробити певний висновок про створення економічних умов для дальшого росту виробництва та підвищення добробуту людей. Якщо коефіцієнт залежності між ростом продуктивності праці і середньою заробітною платою більше 1, то на підприємстві складаються сприятливі умови для розширеного відтворення виробництва.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 111

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.