Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.9. Аналіз рентабельності ВАТ "Рівненське АТП-15607"

Рентабельність - це показник , що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність — відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами ресурсів, використаними для досягнення цього ефекту.

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Від цього в першу чергу залежить вибір оціночного показника (прибутку), використованого в розрахунках. Найчастіше використовуються чотири різних показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток[31 ст.27].

Рентабельність автотранспортного підприємства прийнято виражати у відносних показниках шляхом віднесення абсолютної величини прибутку до того чи іншого показника, що характеризує виробничу базу чи елемент виробничої діяльності автотранспортного підприємства.

Тому на АТП розглядаються такі показники рентабельності:

1)Рентабельність основних і оборотних фондів;

2)Валова рентабельність виробництва;

3)Чиста рентабельність виробництва;

4)Рентабельність активів;

5)Рентабельність оборотних активів;

6)Рентабельність власного капіталу;

7)Рентабельність реалізованих послуг.

Показник рентабельності основних і оборотних фондів використовується для характеристики темпів росту прибутку і ефективності виробництва. Практично він характеризує фондовіддачу, виражену через прибуток підприємства. Він відображає ефективність використання виробничих фондів, показує величину прибутку, що припадає на кожну гривню фондів. Тому цей показник являється ресурсним.

Показник рентабельність виробництва являється витратним, і характеризує ступінь вигідності виробництва відносно до поточних витрат на виробництво. Ресурси, якими володіє підприємство, впливають на рівень цього показника незначною мірою - лише в тій частині собівартості, що становить амортизацію основних фондів. Тому основними факторами зростання рентабельності є зниження витрат по наданню послуг, а також підвищення цін на послуги.

Показник рентабельність активів (майна) показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи.

Показник рентабельність оборотних активів показує, який прибуток отримає підприємство з кожної гривні, вкладеної в оборотні активи.

Показник рентабельності власного капіталу показує, яка сума чистого прибутку припадає на велечину власного капіталу.

Акціонери вкладають в підприємство свої засоби з метою отримання прибутку від цих інвестицій, тому, з точки зору, найкращою оцінкою результатів господарської діяльності являється наявність прибутку на вкладений капітал.

Показник рентабельності реалізованих послуг показує, який прибуток має підприємство з кожної гривні реалізованих послуг. Він може бути орієнтиром в оцінці конкурентноздатності послуг підприємства.

Розглянемо відносні характеристики доходності підприємства -показники рентабельності (табл.2.9.1).

Як видно з таблиці 2.9.1 ВАТ "Рівненське АТП-15607" працювало рентабельно тільки у 2001 та 2004 рр. Чиста рентабельність виробництва в 2001 р. становила 3,74 %, а в 2004р. - 4,8 %. Тобто в 2001 р. на 1 грн. собівартості реалізованих послуг припадає 0,048 грн. чистого прибутку, а в 2004 р. на 1 грн. собівартості реалізованих послуг припадає 0,048 грн. чистого прибутку.

Таблиця 2.9.1

Показники рентабельності підприємства

Рентабельність реалізованих послуг в 2001 р. становила 3,63 %, а в 2004 р. - 4,02 %. Цей показник рентабельності показує, що в 2001 р. на 1 грн. реалізованих послуг припадає 0,0363 грн. чистого прибутку, а в 2004 р. -0,0402 грн.

Проаналізуємо рівень рентабельності фондів (табл. 2.9.2).

За даними табл. 2.9.2, рівень рентабельності основних і оборотних фондів у звітному періоді становив 4,3 %, у минулому році - 6,1 %. Цей показник показує, що на 1 грн. основних і оборотних фондів припадає 0,043 грн. прибутку до оподаткування у 2001 р., і 0,061 грн. у 2004 р.

Фондовіддача на АТП в період з 2001 р. по 2002 р. не перевищує 1, це означає., що на 1 грн. основних виробничих фондів припадає менше 1 грн. реалізованих послуг, відповідно в 2001 р. - 0,912 грн., а в 2002 р. - 0,97 грн. В період з 2003 по 2005 рр. показник фондовіддачі перевищив показник 1, тобто на 1 грн. основних виробничих фондів в 2003 р. припадає 1,203 грн. реалізованих послуг, в 2004 р. — 1,325 грн., а в 2005 р. - 1,227 грн.

Таблиця 2.9.2

Аналіз рівня рентабельності фондів


2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ "Рівненське АТП-15607"

Згідно з Законом України "Про охорону праці" в ВАТ "Рівненське АТП-1560Т' створена служба з охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аваріям в процесі праці.

В своїй роботі служба керується положенням, яке розроблене на підприємстві.

Служба охорони праці вирішує завдання:

-забезпеченнябезпекивиробничихпроцесів,устаткуваннябудові споруд;

-контролю за забезпеченням працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

-забезпеченняпроведенняпрофесійноїпідготовкиіпідвищення кваліфікаціїпрацівниківзпитаньохоронипраці,пропагандибезпечних методів праці;

-контролюзавиборомоптимальнихрежимівпраціівідпочинку працюючих;

-приймає участь у професійному доборівиконавців для визначених видів робіт.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо голові правління.

В підприємстві розроблені заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Заходами на 2006 р. по підприємстві передбачено 22400 грн. Ці кошти підуть на покращення умов праці і санітарно-оздоровчі заходи.

В 2005 році витрати на заходи по охороні праці склали 2824 грн.

На підприємстві щорічно проводиться медичне обстеження працівників, які працюють в шкідливих умовах праці. В 2006 р. обстежено 16 працівників. Працівники підприємства постійно забезпечуються спеціальним одягом, так в 2006 р. забезпечено 46 працівників, які працюють в шкідливих умовах, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням на суму 4600 грн.

В зв'язку з тяжким економічним становищем підприємства працівники не забезпечуються спеціальним харчуванням (молоко, кефір, замінники).

В 2004 та 2005рр. на підприємстві відсутні нещасні випадки, пов'язані з виробництвом.

На підприємстві проведено розслідування і складені акти "НТ" про нещасні випадки невиробничого характеру (по дорозі на роботу, з роботи, в побуті). В 2004 р. 7 випадків, в 2005 р. 5 випадків.

Служба охорони праці контролює хід виконання приписів органів державного нагляду, яких в 2004 р. було 1 (санстанція), а в 2005 р. 2 приписи.

На підприємствіпроводяться навчання та інструктажі працюючих. Проводиться атестація та переатестація працівників з питань безпеки праці посадових осіб, та осіб, які виконують роботи з підвищеною небезпекою (газоелектрозварники, слюсарі по ремонту двигунів, слюсарі по ремонту електрообладнання).

На підприємстві розроблений проект нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу, розроблений на основі результатів інвентаризації джерел викидів, який виконаний в жовтні-листопаді 2003 р. За основу при визначенні значень допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу взяті результати досліджень, отриманих від

організованих джерел в основному інструментальним шляхом, а також розрахунковими результатами величин параметрів викидів від всіх джерел згідно вимог нормативної документації по діючим методикам.

На підприємстві число джерел викидів забруднень (в т.ч. стоянка автотранспорту) - 16; число інгредієнтів забруднюючих речовин - 23.

Підприємство отримало дозвіл №560/308 на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин в т.ч. токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Підприємство поквартально проводить оплату за забруднення навколишнього середовища за фактичні обсяги викидів, використання пального, скидів, розміщення відходів. В 2005 р. виплачено 1071,47 грн., з яких перераховано в державний бюджет 321,44 грн., в місцевий бюджет 750,03 грн.

В 2005 р. обсяг викидів стаціонарними джерелами забруднення склав 1,037т.

За використання бензину н/етилового (4,3 т.), дизельного пального (1,4т.), стиснутого природного газу (809,3 т.) нараховано збору в сумі 889,33 грн.

За розміщення відходів:

-ламп люмінесцентних (50 шт.);

-свинцю (не було);

-4 клас (шини) нараховано 153,90 грн.

Робота по охороні навколишнього середовища по ВАТ " Рівненське АТП-15607" проводиться згідно з планом затвердженим головою правління Поліщуком В.С. і Начальником Рівненської державної екологічної міської інспекції.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 111

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.