Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Діяльність підприємств у нових умовах зумовлене дією закону вартості, об’єктивною необхідністю використання всіх форм вартості у процесі відтворення виробництва. Свою дію закон вартості виявляє через показники форм вартості: гроші, ціни, собівартість, кредит, фінанси, прибуток тощо, стимулюючи таким чином витрати на одиницю продукції, зростання виробництва продукції і прибутків.

Потрібно сказати, що практичне використання теорії вартості нелегке. При відсутності конкуренції і спаді виробництва державні підприємства, як це спостерігається в Україні не отримують прибутку, а тому ніякі вартісні показники в умовах економічної кризи не дають можливості отримувати прибуток більшості підприємств. Однак відшкодування витрат доходами і забезпечення прибутку як джерела внутрішніх господарських нагромаджень є необхідною умовою діяльності підприємств.

Кінцевим результатом діяльності кожної господарської організації, що працює в умовах ринкової економіки, є отримання максимального прибутку.

Криза, уразивши економіку України, позначилася насамперед на роботі підприємств на кінцевих результатах їх діяльності.

Підприємство, яке працює успішно з отриманої виручки повинно платити заробітну плату співробітникам, оплачувати поставки, відраховувати податки, відсотки за борги, забезпечувати відповідний прибуток акціонерам і здійснювати інвестиції в свою майбутню діяльність.

Виручку або дохід, підприємство отримує, реалізуючи свою продукцію (роботи, послуги). При цьому вклад від різноманітних видів продукції неоднаковий. Прибуток - це різниця між доходом (виручкою) і затратами. Прибутковість чи рентабельність підприємства залежить від прибутку, що отримує підприємство внаслідок реалізації всього асортименту продукції (послуг). Достатньо прибуткова діяльність підприємства дозволяє йому забезпечити достатню віддачу для акціонерів і здійснити крок до успіху в майбутньому[27 ст. 28]

Доходність (прибутковість) підприємства являються важливим показником при оцінці фінансово-економічного положення підприємства.

Відсутність вигідних кредитів, недосконала податкова система, застарілість обладнання та особливо обмеженість ресурсів, а відповідно до цього і їх дороговизна на сучасному етапі господарювання зумовлюють складність роботи підприємств, тому на перший план для підприємства виходить виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Розробка заходів підвищення доходності підприємства за рахунок використання внутрівиробничих резервів є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день.

Підвищення ефективності діяльності підприємства передбачає максимальний приріст послуг, чи робіт або прибутку на кожну одиницю витрачених ресурсів, тобто забезпечується максимум доходів при мінімальних витратах виробництва. Насамперед воно пов’язане із раціональним використанням матеріально - технічних, трудових та фінансових ресурсів. Вирішити це завдання можна за рахунок:

-проведення маркетингових досліджень;

-інвестування виробництва за рахунок власних коштів: амортизаційних відрахувань, прибутку, коштів населення (акціонерний капітал) та кредиту банків;

-структурної перебудовинадання послуг,якебзадовольнялопотреби споживачів;

-економії матеріально - технічних та трудових ресурсів;

-матеріального стимулювання працівників тощо[23 ст.49]

В сучасних умовах підприємства, що має низький рівень доходності може збанкрутувати. Адже стійке функціонування підприємства залежить від його здатності приносити достатній прибуток.

В цілому результативність діяльності підприємства може оцінюватися з допомогою абсолютних і відносних показників.

До найважливіших показників, від виконання яких в значній мірі залежить оцінка діяльності підприємства відносяться прибуток і рентабельність підприємства.

Прибуток підприємства - це єдина форма його грошових нагромаджень. Він синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства.

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно приймати неординарні рішення, пов’язані з врахуванням фінансового становища підприємства.

Існує кілька десятків параметрів, що визначають фінансовий стан підприємства. Однак для оцінки достатньо використовувати лише деякі з них ті, що в найбільшій мірі характеризують ситуацію.

Виявити сильні і слабкі сторони підприємства і визначити його фінансову стійкість допомагає розрахунок показників рентабельності. Тому для оцінки рівня ефективності роботи підприємства отриманий ним результат співставляється з витратами чи використаними ресурсами.

В ринкових умовах господарюючі суб’єкти незалежно від форм власності самі планують свою діяльність і перспективи розвитку. Показником, що самостійно планується підприємством, поряд з іншими показниками, стала рентабельність.

Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.

Проблемами прибутку підприємства в нових умовах господарювання займаються такі автори: Субботович Ю.Л., Мухін С.А., Кодацький А.В., Шевляков А.В.

Методика економічного аналізу доходності підприємства розглядається у працях Скворцова Н.М., Омельченка Л.Н., Калини А.В., Конєвої М.І.

Методологічні основи аналізу прибутку і показників рентабельності автотранспортних підприємств висвітлюються такими авторами як Палій В.Ф., Голованенко С.Л., Самсонов Н.Ф. та іншими.

Отже, проблема підвищення доходності підприємства не є новою, хоча в сучасних умовах вона набула більшої гостроти і актуальності, а також наукової новизни. Це пояснюється тим, що у директивно - плановій економіці підприємства практично не були зацікавленні у збільшенні прибутку, бо не розпоряджалися ним, а питання обмеженості ресурсів зовсім не стояло перед керівництвом підприємств. У ринкових же умовах після сплати податків до державного бюджету й інших обов’язкових відрахувань увесь прибуток, що залишається, надходить у повне розпорядження трудових колективів підприємства. Тому значення прибутку для підприємства в даний час значно зросло.

В процесі виробництва функціонують витрати у вигляді ресурсів і поточних витрат. При цьому досягається ефект. Співвідношенням ефекту і витрат визначається ефективність.

Економічний ефект – це результат господарської діяльності, її продукція.

Ефективність виробництва безпосередньо пов’язана із відношенням між метою виробництва та засобами її реалізації.

Найбільш розповсюдженою в економічній літературі формулою, що виражає ефективність, є співвідношення, результати – витрати.

Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з найменшими витратами суспільної праці або часу. У кінцевому підсумку змістовне тлумачення ефективності як економічної категорії визначається об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є утворювальною субстанцією багатства і мірою витрат, необхідних для його нагромадження. Саме тому підвищення ефективності виробництва (продуктивності системи виробництва і обслуговування) можна вважати конкретною формою прояву цього закону. Результат виробництва як найважливіший компонент для визначення його ефективності не слід тлумачити однозначно[33 ст.14]

Метою дипломної роботи є вивчення підходів до визначення ефективності виробництва на основі зіставлення витрат та результатів, оцінити ефективність робіт та надання послуг і запропонувати нові шляхи їх підвищення.

Виходячи з поставленої мети зміст досліджень передбачає вирішення наступних завдань:

визначення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

аналіз виробничої програми підприємства та визначення найбільш прийнятих послуг та робіт;

розробка та обгрунтування напрямів виробництва, які забезпечували б раціональне використання ресурсів та потужностей автотранспортного підприємства.

Практична цінність досліджень проявиться після використання отриманих результатів і впровадження розроблених заходів підвищення доходності у виробництво.

Предметом дослідження є економічна категорія ефективності в межах конкретного підприємства (ВАТ „АТП-15607”).

Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство „Рівненське автотранспортне підприємство -15607”, яке являється підприємством комплексного типу, метою діяльності якого є отримання прибутку за рахунок пасажирських перевезень. Крім виконання договірних зобов'язань на перевезення пасажирів, предметом діяльності підприємства є зберігання, технічне обслуговування і ремонт автомобілів та іншої техніки на замовлення населення, підприємств, організацій, установ.

Повнота дослідження залежить від його інформаційної бази. Інформаційна база являє собою сукупність відомостей, що характеризують досліджуваний об’єкт, які повинні бути систематизовані і оброблені. Вихідна інформація має вичерпно характеризувати досліджуваний об’єкт, адже від неї залежить хід проведення дослідження і якість його висновків.

Першочерговим джерелом економічної інформації для комплексного аналізу підприємства служать дані бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку про стан і використання всіх видів ресурсів підприємства, процес виробництва продукції, фінансові результати; нормативні документи; опитування безпосередніх виконавців робіт.

В процесі дослідження будуть використовуватися дані про: перевезення, експлуатацію рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, працю та заробітну плату, собівартість, фінансову діяльність підприємства.

Основним матеріалом для аналізу являються річні звіти відкритого акціонерного товариства „Рівненське автотранспортне підприємство-15607”, які найбільш повно висвітлюють всі сторони його діяльності.

Важливими джерелами інформації для аналізу діяльності підприємства являється „Баланс підприємства”, „Звіт про фінансове - майновий стан підприємства”, „Звіт з праці”, „Звіт про використання робочого часу”.

Для комплексного аналізу господарської діяльності підприємства, крім вищевказаної, буде використовуватись наступна інформація: „Звіт про роботу автотранспорту”. „Звіт про перевезення вантажів пасажирів автомобільним транспортом”, „Звіт про обсяги реалізованих послуг”, „Звіт про доходи і витрати на автомобільних перевезення”, „Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію”.

Під час проведення даного дослідження будуть використовуватися як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження.

Серед загальнонаукових методів передбачається використання методу аналізу, синтезу, індукції і дедукції.

Для повного розуміння і правильної оцінки виробничої діяльності підприємства аналіз будемо доповнювати синтезом, тобто сумувати, узагальнювати отримані результати аналізу на кожній стадії в цілісну картину.

Індуктивний метод передбачає вивчення господарських операцій і показників, що відображають їх, а потім відбувається сходження від цих конкретних показників до більш абстрактних узагальнюючих показників господарської діяльності в цілому по об’єкту, що аналізується.

Дедуктивний метод передбачає вивчення спочатку узагальнюючих показників господарської діяльності в масштабах всього об’єкта дослідження, потім ці показники деталізуються, розчленовуються.

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства будемо проводити з допомогою наступних основних прийомів: порівняння (дозволить оцінити різноманітні сторони роботи АТП через співставлення фінансових показників звітного періоду з даними попередніх років і виявити зрушення, які відбулися в роботі підприємства); абсолютних і середніх величин; відносних показників, які більш правдиво характеризують фінансово - економічні показники; групування; балансовий (для перевірки повноти і правильності визначення впливу факторів на величину відхилення результуючого економічного явища); ланцюгових підстановок ( розрахуємо вплив факторів на зміну собівартості); абсолютних різниць ( розраховуємо вплив факторів на зміну фонду оплати праці)[44 ст.86]

Використання всіх методів, способів і прийомів дослідження при вивченні виробничо - господарської діяльності автотранспортного підприємства дозволить дати розгорнуту характеристику його роботи, встановити економічну доцільність виробничих процесів і раціональні шляхи господарювання.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 111

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансового состояния предприятия на примере Открытого акционерного общества Ровенское автотранспортное предприятие

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.