Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 106

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   7

1.1. Сутність та поняття господарської діяльності підприємств. 7

1.2. Види ефективності господарської діяльності 15

1.3. Шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства  22

Висновок до розділу І 28

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “УКРТЕХНОФОС   30

2.1. Загальна характеристика організації 30

2.2. Дослідження господарської діяльності ТОВ «Укртехнофос». 43

2.3. Діагностика макросередовища та ділового оточення. 54

Висновки до розділу ІІ 65

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “УКРТЕХНОФОС”. 66

3.1. Обґрунтування можливих шляхів удосконалення господарської діяльності підприємства. 66

3.2. Розрахунок економічної ефективності та вибір найбільш оптимального шляху розвитку. 78

Висновки до розділу ІІІ 86

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   88

4.1. Система організації охорони праці на підприємстві 88

4.2. Безпека в надзвичайних ситуація. 100

Висновки до розділу VІ 102

ВИСНОВОК.. 104

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 106

ВСТУП

Особливістю ринкової економіки є наявність великої кількості товарів і зростаюча конкуренція. А це вимагає орієнтації українських підприємств на конкретного споживача і розробку стратегії розвитку виробництва, які б враховували дану особливість. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають процеси освоєння сучасних підходів до планування і управління господарської діяльності наших підприємств, які дозволять гнучкіше реагувати на різнобічні бажання споживачів.

Товарна політика передбачає визначений курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед продуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити прийнятність рішень і заходів з: формування асортименту і його управління; підтримці конкурентоспроможності товарів на потрібному рівні; знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка і втілення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів. Добре зпланована товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але й служить для керівництва підприємства свого роду вказівником загальної направленості дій.

Проблема визначення ефективності управління організацією і вдосконалення виробничо-господарської діяльності викликає значний теоретичний і практичний інтерес. Розгляд даного питання знайшло відображення в численних роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Загальнометодологічні основи ефективного управління господарською діяльністю підприємств знайшли своє відображення в працях А. Богданова, С. Біра, Д. Кейнса, М. Портера, Г. Мінцберга, А. Пригожина, Ф. Тейлора, А. Файоля, Р. Фальмера, Г. Форда, Р. Холла, Д. Чампі, Г. Емерсона. Великий внесок у вивчення проблем підвищення ефективності діяльності підприємств внесли також А. Грачов, Б. Мільнер, П. Друкер, М. Алексєєва, Р. Уотермен, В. Кондратьєв, М. Мельник, Н. Треньов, і інші автори.

Незважаючи на виявлений інтерес до названої проблематики, залишаються не вирішеними численні питання ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств. Перш за все, слід вказати на відсутність заходів і напрямів вдосконалення господарської діяльності підприємств в умовах становлення ринкових умов господарювання та світового фінансової кризи.

Таким чином, актуальність і недостатня розробленість проблеми вдосконалення господарської діяльності підприємств визначила вибір теми дипломної роботи, коло питань і логічну схему її побудови.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність товариство з обмеженою відповідальністю “Укртехнофос”, що знаходиться за адресою 33024, м. Рівне, вул. Соборна. 370.

Предметом дослідження є складові елементи господарської діяльності, їх взаємозв’язок між собою та фактори, що їх визначають.

Мета дипломної роботи полягає в розробці заходів удосконалення господарської діяльності підприємства ТОВ «Укртехнофос».

Досягнення поставленої мети реалізується за допомогою вирішення наступних завдань:

розкрити сутність господарської діяльності;

виявити економічний потенціал господарюючого суб'єкта;

визначити фактори, що впливають на кінцеві результати роботи підприємства;

розробити заходи щодо підвищення та вдосконалення ефективності виробництва й управління.

В даний час практика вимагає розробки цілого комплексу питань, пов'язаних з особливостями вивчення окремих науково-теоретичних і практичних проблем підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності в умовах ринкових відносин. Заслуговує на увагу точка зору тих фахівців, які вважають за необхідне зосередити дослідження в галузі економіки підприємств на регіональних аспектах.

Методологічну основу та інформаційну базу дослідження склали монографії та публікації вчених і фахівців в області економічного аналізу і планування, нормативні документи та аналітичні матеріали та інформація, надана фахівцями досліджуваного підприємства. В процесі написання дипломної роботи використана інформація, представлена в інтернет-сайтах консалтингових компаній, що спеціалізуються в області аналізу і планування виробничо-господарської діяльності підприємств, а також періодична література і книги з даної тематики. 

Закрыть

Совершенствование хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО «УкрТехноФос»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.