Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 122

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Формування та використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи підвищення ефективності управління ними на прикладі Зорянського споживчого товариства

 

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ? МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА.. 8

1.1. Економічна сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства  8

1.2. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 21

1.3. Світовий та вітчизняний досвід формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗОРЯНСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА.. 38

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства. 38

2.2. Структура та динаміка фінансових ресурсів підприємств. 49

2.3. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємств. 58

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗОРЯНСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА.. 70

3.1. Обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення джерел формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві 70

3.2. Визначення резервів підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів. 80

3.3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів щодо використання фінансових ресурсів підприємства. 87

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПРИКЛАДІ ЗОРЯНСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА.. 92

4.1. Система організації охорони праці на підприємстві 92

4.2. Виробнича санітарія. 98

4.3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт. 100

4.4. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми. 102

4.5. Заходи з пожежної безпеки. 104

4.6. Безпека в надзвичайних ситуаціях. 107

ВИСНОВКИ.. 110

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 115 

ВСТУП

Потенційні можливості функціонування суб’єктів господарювання визначаються обсягом ресурсів, які ними контролюються і від володіння якими очікуються майбутні економічні вигоди. Потенціал підприємства є інтегрованим поняттям, який науковцями розглядається системно і поділяється на такі складові як виробничий, ресурсний, економічний, фінансовий, ринковий, інтелектуальний потенціал тощо.

Проте, найважливішим визнається саме забезпеченість фінансовими ресурсами, наявність яких свідчить про потенційну можливість забезпечити потребу в будь-якому іншому виді ресурсів. Фінансові ресурси визначають ресурсний потенціал, який формує виробничий потенціал в цілому, що у кінцевому підсумку визначає економічний потенціал суспільства.

Теоретичні, методичні й практичні питання розвитку фінансової системи підприємств, оптимізації фінансових ресурсів підприємств, управління власними фінансовими ресурсами та економічного механізму функціонування підприємств в умовах ринкової нестабільності розкриті й обґрунтовані в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте результати досліджень не дають повної й комплексної уяви про рівні управління фінансами підприємства, про особливості управління власними фінансовими ресурсами й підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах ринкової нестабільності.

Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу.

Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства.

Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення ефективності використання їх власних фінансових ресурсів, які займають значну питому вагу в структурі активів підприємств. Важлива роль у реалізації поставлених завдань належить економічному аналізу як одній із функцій управління. Підприємництво в Україні потребує сучасного теоретичного, методологічного та методичного забезпечення управління процесом формування власних фінансових ресурсів, наукових рекомендацій щодо процесів формування та використання оборотних активів підприємств.

Місце й роль фінансових ресурсів у розширеному відтворенні можна чітко визначити лише тоді, коли матимемо їхнє теоретичне обґрунтування як економічної категорії. В економічній літературі й досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їхнього змісту, методів впливу на ефективність господарювання.

Процес формування ресурсного потенціалу підприємства є одним із напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи економічних ресурсів та її спрямованості таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був чинником успіху в досягненні стратегічних, тактичних і операційних цілей діяльності підприємства

Вивчення різноманітних аспектів фінансових ресурсів підприємств, і ресурсного потенціалу загалом знайшло своє відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: В.Г. Андрійчука, О.А. Богуцького, М. В. Гладія, В. К. Гаркавого, І. В. Мегедіна, Г. М. Підліснецького, П. Т. Каблука О. С. Федодіна та інших.

Метою даної дипломної роботи є дослідження формування та використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи підвищення ефективності управління ними Зорянського споживчого товариства.

Для реалізації поставленої мети в роботі виконані наступні завдання:

‒ розкрити економічний зміст та значення фінансових ресурсів в господарській діяльності підприємства;

‒ охарактеризувати джерела формування фінансових ресурсів;

‒ розкрити особливості розроблення і реалізації політики використання фінансових ресурсів підприємства;

‒ провести оцінку фінансового стану Зорянського споживчого товариства;

‒ визначити джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів Зорянського споживчого товариства;

‒ надати коротку економіко-організаційну структуру Зорянського споживчого товариства;

‒ проаналізовати джерела формування капіталу підприємства та напрямів його використання;

‒ провести аналіз показників фінансової стійкості підприємства;

‒ розрахувати ймовірність банкрутства досліджуваного підприємства;

‒ запропонувати заходи щодо підвищення фінансової стабільності підприємства;

‒ розглянути систему організації охорони праці на підприємстві.

Предметом дослідження є процес формування та використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи підвищення ефективності управління ними.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є фінансові ресурси Зорянського споживчого товариства.

Інформаційною базою для проведення дослідження є нормативно-законодавча база, теоретичні джерела та фінансова звітність Зорянського споживчого товариства, а саме: форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів», форма №4 «Звіт про власний капітал» та форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за період 2010-2012 років.

Науковий підхід до дослідження ресурсного потенціалу передбачає необхідність обґрунтування його теоретичної моделі, що має не тільки найбільш повно відображати даний об'єкт, а й бути інструментом його поглибленого вивчення.

В процесі виконання дипломної роботи використовувалися такі методи дослідження:

‒ аналізу і синтезу;

‒ метод порівняльного аналізу;

‒ програмно-цільовий метод;

‒ економіко-математичні методи;

‒ розрахунково-аналітичні методи.

Структурно дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 130 сторінок, включаючи 14 таблиць, 20 рисунків і 12 додатків. 

Закрыть

Формирования и использования финансовых ресурсов предприятий и пути повышения эффективности управления ими

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.