Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 156

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА   6

1.1. Суть та принципи управління господарською діяльністю підприємства. 6

1.2 Методологічні основи оцінки господарської діяльності підприємства. 12

1.3. Економічна оцінка діяльності підприємства та її застосування. 23

РОЗДІЛ  2. ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП “ЛОПАТИНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД“. 40

2.1 Аналіз господарської діяльності ДП «Лопатинський спиртзавод». 40

2.2. Оцінка виробничих ресурсів господарської діяльності ДП «Лопатинський спиртзавод». 70

2.3.Оцінка вартості потенціалу підприємства. 107

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  ДП "Лопатинський спиртзавод". 119

3.1. Управління дебіторською заборгованістю.. 119

3.2. Пошук внутрішньовиробничих резервів зниження собівартості продукції  та збільшення прибутку. 124

3.3. Економічне обґрунтування рівня змін при формування маркетингової інформаційної системи. 134

ВИСНОВКИ.. 146

ЛІТЕРАТУРА.. 150 

ВСТУП

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. Оцінка діяльності господарюючого суб 'єкта є одним з найдієвіших методів управління, основним елементом обгрунтування управлінських рішень. В умовах становлення ринкових відносин метою такого обгрунтування, що включає різні напрями – правове, економічне, виробниче, фінансове і ін., є забезпечення стійкого розвитку прибуткового, конкурентоздатного вироб-ництва. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяють здійснити вивчення організаційно-технічного рівня виробництва, якості і конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами і ефективності їх використання. Вони засновані на системному підході, комплексному обліку різноманітних чинників, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.

Проблема оцінки підприємства є недостатньо опрацьованою на рівні окремого підприємства. Разом з тим вказана проблема є надзвичайно важливою, оскільки економічна оцінка підприємства характеризує його загальний стан, виявляє загальні закономірності розвитку, розкриваючи при цьому характер процесів, що протікають безпосередньо на окремих підприємствах. Для побудови прогнозів, складання планів, ухвалення ефективних рішень необхідно мати у своєму розпорядженні об'єктивну інформацію про можливості підприємства в досягненні певної мети в різних напрямах діяльності. Найважливішим є отримання сукупної, інтегральної оцінки, яка враховувала б всі можливості і всі обмеження. Така оцінка може бути отримана на основі використання економічної категорії „потенціал”, яка відображає сукупні силові можливості в досягненні різних цілей, в різних областях. При цьому необхідно, щоб така оцінка відображала характер соціально-економічних відносин на сучасному етапі і містила в собі інтегральні оцінні характеристики всіх аспектів діяльності підприємства. Даний показник характеризує максимально можливу віддачу виробничої системи .

Отже, актуальність магістерської роботи полягає в дослідженні та аналізі основних аспектів управління підприємства , оцінці економічного стану і тим самим пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємства в майбутьому.

Багато хто з економістів (наприклад, З. Ковачов, С. Го­ловнін) дійшли висновку, що оцінка діяльності підприємств має бути комплексною. Специфіка комплексної оцінки полягає в тому, що її отримують за гармонізації результатів комплексного економічного аналізу. У ній містяться узагальнені висновки про діяльність об’єкта, які базуються на принципі системності. Основні елементи перебувають між собою у відповідному зв’язку і відповідних відношеннях. Беручи загалом, оцінка — це результат визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що ним управляють (керують), а також самого процесу управління ним. Оцінка дає можливість установити, як працює підприємство, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту використання потенціалу підприємства, його ефективність.

У теоретичній суперечці відносно питання про оцінку ефектив­ності діяльності господарської системи з допомогою загального синтетичного (інтегрального) показника чи з допомогою групи, системи показників ми поділяємо погляди тієї групи дослідників, яку очолюють Б. П. Плишевський, Г. M. Сорокін,Н. А. Хрущ, котрі дотримуються верховенства системи показників, не вимагаючи обов’язкового їх зведення до єдиного показника.Адже сконструйований на будь-яких принципах загальний синтетичний по­казник оцінки ефективності діяльності господарської системи і її елементів не може охопити або, точніше, урахувати всі умови перебігу процесу виробництва, рівень його організації. Незалежно від волі та бажання дослідника зведення застосовуваних показ­ників у синтетичні, інтегральні й інші за використання якісно різнорідних або різноспрямованих показників може призвести (або призводить) до суперечливості чи несумісності окремих елементів такого показника.

Управління, яке є діяльністю, спрямованою на координацію роботи інших людей, також є складною системою. Диференціація та координація управлінської праці, формування рівнів управління здійснюється за допомогою вертикального поділу праці.

На розвиток структури управління впливає ряд чинників, до яких належать вирорбнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, а також вимоги ринку та інше.

Основною метою магістерської роботи є розробка заходів по удосконаленню управління господарською діяльністю підприємством на основі використання його економічної оцінки.

Для досягнення мети магістерської роботи розглядаються наступні завдання:

- теоретичне висвітлення питань, пов´язаних з методами оцінки підприємства;

- дослідження цілей, завдань і методів підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства;

- аналіз діяльності конкретного підприємства;

- розробка та економічне обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи управління підприємством на основі використання його економічної оцінки;

- оцінка виробничих ресурсів господарської діяльності підприємства;

- управління дебіторською заборгованістю;

- пошук внутрішньовиробничих резервів зниження собівартості продукції та збільшення прибутку;

- економічне обґрунтування рівня змін при формуванні маркетингової інформаційної системи.

Об'єктом дослідження в магістерській роботі виступає державне підприємство "Лопатинський спиртовий завод", підпорядковане Львівському обласному державному об´єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

Предметом дослідження є процес управління господарською діяльністю та економічна оцінка підприємства.

При виконанні магістерської роботи використані: аналітичний, порівняльний, монографічний, та розрахунково-конструктивний методи.

Для проведення аналізу використовувались дані бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

Закрыть

Управление хозяйственной деятельностью и экономическая оценка (на примере ГП «Лопатинский Спиртовой завод»)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.