Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 137

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1.  ЕФЕКТИВНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 7

1.1 Сутність понять «послуга», «ефективність надання послуг». 7

1.2 Особливості послуг як об'єкта комерційної діяльності 11

1.3 Характеристика процесу управління ефективністю надання послуг. 14

1.4 Фактори, що впливають рівень ефективності надання послуг. 16

1.5 Оцінка ефективності діяльності підприємства у транспортній сфері 19

1.6 Вплив управління ефективністю надання послуг на загальний результат діяльності підприємства. 23

Висновки до розділу 1. 24

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОСЛУГ КООПЕРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „РІВНЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 26

2.1 Загальна характеристика кооперативного підприємства „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств. 26

2.2 Аналіз діяльності кооперативного підприємства „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств як системи менеджменту. 30

2.2.1 Аналіз організаційної підсистеми системи менеджменту КП «Рівне АТП ОСС». 30

2.2.2 Аналіз фінансово-економічної підсистеми системи менеджменту КП «Рівне АТП ОСС». 33

2.3 Аналіз технології та оцінка рівня ефективності надання послуг кооперативним підприємством „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств. 49

2.3.1 Аналіз послуг, що надає КП «Рівне АТП ОСС». 50

2.3.2 Оцінка рівня ефективності надання послуг КП «Рівне АТП ОСС». 66

2.4 Аналіз факторів, що впливають на ефективність надання послуг кооперативним  підприємством „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств. 77

Висновки до розділу 2. 81

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ КООПЕРАТИВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ „РІВНЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ. 84

3.1 Узагальнення недоліків в діяльності кооперативного підприємства „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств та шляхи їх вирішення. 84

3.2 Розробка заходів спрямованих на підвищення ефективності надання послуг кооперативним підприємством „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств. 91

3.2.1 Вибір стратегії для КП «Рівне АТП ОСС» та  її характеристика. 91

3.2.2 Проектування організаційної структури КП «Рівне АТП ОСС». 96

3.2.3 Пропозиції щодо підвищення рівня якості обслуговування клієнтів КП «Рівне АТП ОСС». 102

3.2.4 Пропозиції щодо виконання працівниками апарату управління аналітичної функції щодо оцінки рівня якості надання послуг КП «Рівне АТП ОСС». 109

3.2.5 Пропозиції з удосконалення матеріально-технічної бази КП «Рівне АТП ОСС»  112

3.2.6 Розробка комплексного плану заходів щодо підвищення ефективності надання послуг КП «Рівне АТП ОСС». 116

3.3 Результативність заходів спрямованих на підвищення ефективності надання послуг кооперативним підприємством „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств. 121

3.3.1 Визначення вартості проекту. 121

3.3.2 Організація реалізації стратегічної програми спрямованої підвищення ефективності надання послуг КП «Рівне АТП ОСС». 127

3.3.3 Прогноз економічних показників. 132

3.3.4 Розрахунок інвестиційного плану проекту заходів КП «Рівне АТП ОСС» та зміни його техніко-економічних показників. 135

Висновки до розділу 3. 141

РОЗДІЛ 4 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ КООПЕРАТИВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ “РІВНЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ. 144

4.3 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на КП “Рівне АТП ОСС”  149

4.4 Аналіз ефективності системи управління охороною праці на КП “Рівне АТП ОСС”  152

ВИСНОВКИ.. 156

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 162 

ВСТУП

Актуальність теми. Сервісне обслуговування машин та устаткування, їх ремонт поряд з оновленням матеріально-технічного потенціалу промисловості і сільського господарства є одним із головних чинників економічного зростання народного господарства. Закупівля підприємствами нового сучасного обладнання забезпечує високий рівень якості надання сервісних послуг задля найвищої ефективності роботи та підвищення строку служби устаткування.

Своєю чергою, сфера послуг як виробничо-економічна система, функціонуючи за законами ринкової економіки в конкурентному середовищі, орієнтує свою діяльність (виробничі, торгово-технологічні, комерційні, організаційно-економічні процеси) на вимоги і потреби ринку. За таких умов особливого значення набувають ефективна організація пропозиції послуг на ринку, їх еквівалентного обміну (купівлі-продажу), відшкодування сукупних витрат, сервісного супроводження процесу продажу і післяпродажного обслуговування.

Метою дипломної роботи є розробка заходів спрямованих на підвищення ефективності надання послуг кооперативне підприємство „Рівненське автопідприємство облспоживспілки”.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

ознайомитися із дефініцією поняття «послуга», «ефективність надання послуг»;

охарактеризувати особливості послуг як об’єкта комерційної діяльності;

визначити фактори, що впливають на управління ефективністю надання послуг;

ознайомитись із доробками науковців щодо проведення оцінювання рівня ефективності діяльності підприємства у транспортній сфері;

коротко охарактеризувати діяльність КП «Рівне АТП ОСС» як об’єкта дослідження;

проаналізувати кадрову, організаційну та фінансово-економічну підсистеми менеджменту КП «Рівне АТП ОСС»;

виконати аналіз технології надання послуг КП «Рівне АТП ОСС» та оцінити рівень ефективності їх надання;

проаналізувати факти, що впливають на ефективність надання послуг КП «Рівне АТП ОСС»;

здійснити узагальнення недоліків в діяльності КП „ Рівне АТП ОСС”;

розробити заходи спрямовані на підвищення ефективності надання послуг КП «Рівне АТП ОСС»;

оцінити результативність запропонованих заходів та здійснити прогноз змін техніко-економічних показників КП «Рівне АТП ОСС» у разі практичної реалізації розроблених заходів.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є кооперативне підприємство „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств

Предметом дослідження дипломної роботи виступають послуги кооперативного підприємства „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств.

Вихідними даними для написання роботи є:

– власні спостереження за діяльністю досліджуваного об’єкта ;

– установчі документи, бухгалтерська та статистична звітність кооперативного підприємства „Рівненське автопідприємство облспоживспілки” Рівненської обласної спілки споживчих товариств;

– чинна законодавча база України;

– інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Обробка даних, наведених у дипломній роботі, здійснювалася із застосуванням методів: техніко-економічних розрахунків, аналітичних групувань, структурного аналізу, обчислення середніх та відносних величин тощо.

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в описі послуг (транспортних послуг) як виду комерційної діяльності, проведені комплексного та спеціального аналізу досліджуваного об’єкта і виявленні у процесі дослідження недоліків та подолання їх за допомогою запропонованих заходів (шляхів).

Структура дослідження обумовлена її метою та науковими завданнями. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформовані мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, описано теоретичне і практичне значення роботи та її структура.

Основна частина складається з чотирьох розділів.

У Розділі І описано сутність основних понять, що обумовлені предметом дослідження; охарактеризовано процес управління ефективністю надання послуг; визначено фактори, що впливають на рівень ефективності надання послуг та висвітлено доробки науковців щодо проведення оцінювання рівня ефективності діяльності підприємства у транспортній сфері.

У Розділі ІІ виконано аналіз діяльностіКП «Рівне АТП ОСС» та спеціальний аналіз.

У Розділі ІІІ узагальнено недоліки, що виявлені в процесі діяльності

КП „Рівне АТП ОСС”; розроблено заходи які спрямовані на підвищення ефективності надання послуг КП «Рівне АТП ОСС» та оцінено рівень їх ефективності; здійснено прогноз змін техніко-економічних показників КП «Рівне АТП ОСС» у разі практичної реалізації розроблених заходів .

У Розділі ІVвисвітлено питання з управлінням охороною праці в

КП «Рівне АТП ОСС».

У Висновках підведено підсумки дипломної роботи.

Список використаної літератури містить 50 найменування і подано на 4 сторінках друкованого тексту.

Основний зміст роботи викладено на 130 с. , її загальний обсяг – 150 с.

Закрыть

Повышение эффективности предоставления услуг кооперативным предприятием (на примере КП Ровно АТП ОСС)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.