Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 131

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6

1.1. Управління ефективності підприємницької діяльності: критерії та показники. 6

1.2. Економічна суть та методологія визначення ефективності підприємницької діяльності 9

1.3. Класифікація чинників зростання ефективності підприємницької діяльності 26

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 36

2.1 Загальна характеристика ВАТ “Бродівський консервний завод”. 36

2.2 Аналіз макросередовища. 38

2.3 Аналіз мікросередовища. 42

2.4. Аналіз засобів виробництва та використання виробничого потенціалу. 65

2.5. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Бродівський консервний завод». 87

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ, ПО ПІДВИЩЕНЮ   ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ВАТ «БРОДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД». 100

3.1. Розрахунок ефективності модернізації лінії по виготовленню консерв. 101

Денна тарифна ставка (Тдс) 101

3.2. Розрахунок ефективності  встановлення пакувального апарату для консервованих виробів. 106

3.3. Визначення рівня рентабельності заходів удосконалення виробничого процесу. 113

РОЗДІЛ IV. ЗАХОДИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ. 120

ВИСНОВКИ.. 125

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 128 

ВСТУП

Розвиток підприємницької діяльності можна розглядати як стратегічний напрям подолання економічної кризи та вирішення соціально - економічних проблем і суперечностей перехідної економіки України. Стратегічне значення розвитку підприємництва в умовах ринкових перетворень випливає з економічної природи підприємництва як форми господарювання, притаманної ринковій економіці. Як відомо з історії економічної науки, виникнення та розвиток ринкової форми господарювання безпосередньо пов’язані з практикою підприємницької діяльності. Аналіз світового та вітчизняного досвіду і сучасні тенденції економічного розвитку свідчать, що саме підприємництво є одним з найважливіших чинників соціально – економічного прогресу.

Тому нагальна потреба наукового дослідження, обґрунтування та узагальнення висновків для всебічного використання підприємництва, що розвивається, у забезпеченні динамічних ринкових перетворень набуває особливого значення на сучасному етапі і актуальність виконаних досліджень не викликає сумніву. Це пояснюється притаманними даному періодові властивостями, особливими формами економічних та управлінських відносин , посиленням впливу макроекономічного середовища на умови формування й реалізації цілей, потреб та інтересів учасників підприємницької діяльності.

Світова література з питань підприємництва надзвичайно широка: розвиток підприємницького сектора, окремих напрямків діяльності розглядається у працях як вітчизняних, так і західних вчених. Такі зарубіжні автори, як І. Ансофф, С. Л. Брю, М. Вебер, Дж. К. Гелбрейт, П. Ф. Друкер, Дж. М. Кейнс, Я. Корнаї, К. Р. Макконел, А. Маршалл, М. Х. Мескон, Л. Самуельсон, А. Сміт, М. Фрідман, Ф. Хаєк, А. Хоскінг, Й. Шумпетер аналізують сутність підприємництва, його місце і роль у розвиткові ринкових систем, функції та умови здійснення підприємницької діяльності у різних сферах господарського життя. Особливу увагу західні дослідники приділяють інноваційному підприємництву, інвестиційній діяльності.

Однак слід зауважити, що загальновизнаної теорії підприємництва і досі не розроблено.

З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується дана робота .

Метою дипломної роботи є обґрунтування напрямків підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства на прикладі ВАТ “Бродівський консервний завод ”.

Відповідно до сформульованої мети дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань:

- вивчити теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності;

- надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості;

- провести аналіз підприємницької діяльності підприємства;

- розробити та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня ефективності підприємницької діяльності ВАТ “Бродівський консервний завод ”.

Реалізація визначених завдань втілюється у чотирьох взаємо пов’язаних розділах, вивчення яких дозволяє дати повну концептуальну уяву про підприємницьку діяльність підприємства.

Викладення матеріалу ґрунтується на використанні методів елімінування, а саме методів абсолютних різниць, ланцюгових підстановок, відносних різниць, дольової участі, а також порівняння та індексних. Здійснюється структурно – динамічний та факторний аналіз.

Дипломна робота складається з чотирьох розділів:

В розділі 1 розглядаються теоретико – методологічні основи обґрунтування напрямів підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Розділ 2 присвячена аналітичній оцінці діяльності ВАТ “Бродівський консервний завод ”.

Основна мета розділу 3. Заходи по підвищенню ефективності підприємницької діяльності ВАТ “Бродівський консервний завод ”,та розрахунок їх економічної ефективності.

Розділ 4. Заходи техніки безпеки та охорони праці на ВАТ”Бродівський консервний завод”

Перший розділ повністю характеризує теоретичну основу всієї дипломної роботи. Наведена управлінська та економічна суть , загальна характеристика ефективності, система показників та вимірювання ефективності підприємницької діяльності також класифікація чинників зростання ефективності.

Другий розділ присвячується визначенню рівня ефективності підприємницької діяльності ВАТ “Бродівський консервний завод ”.

Охоплює проблеми аналізу господарської діяльності та фінансового стану. Що ж стосується аналізу господарської діяльності то значна увага приділяється обсягу, якості та асортименту продукції; складу динаміки і стану основних фондів; фонду оплати праці; продуктивності праці; собівартості; прибутку та рентабельності. Фінансовий аналіз включає аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, ділової активності .

Центральне місце в дипломній роботі відведено третьому розділу. Він присвячений узагальненню проведеного аналізу в попередніх розділах. Тут оцінено рівень ефективності підприємницької діяльності ВАТ “Бродівський консервний завод ”.

Аналіз підприємницької діяльності спрямований на з’ясування становища підприємства на ринку, динаміки збуту, зростання прибутку та зменшення витрат. У поєднанні з інструментами фінансового менеджменту це робить підприємство прибутковим і максимально адаптованим до вимог ринкової економіки. 

Закрыть

Эффективности предпринимательской деятельности ОАО Бродовский консервный завод

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.