Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 103

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ. 9

1.1. Суть і зміст планування виробництва продукції 9

1.2. Складові та етапи планування виробничої програми підприємства. 18

1.3. Принципи і методи планування виробництва. 23

1.4. Планування  реалізації продукції 27

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВАТ  “РІВНЕАЗОТ”. 47

2.1 Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження. 47

2.2. Планування виробництва на підприємстві 55

2.3. Організація реалізації продукції 75

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  ВАТ “РІВНЕАЗОТ”. 86

3.1. Роль факторів впливу  на удосконалення планування виробництва продукції 86

3.2. Напрямки збуту продукції на підприємстві на основі комплексу  заходів. 90

ВИСНОВКИ.. 94

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 98 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм власності та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі суб’єкта господарювання в розвитку суспільного виробництва.

В перехідний період виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, здійснюється система економічних відносин з державою, власниками, господарствами, партнерами, працівниками.

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності змішується до первинної ланки економічної системи – підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі “з’єднуються” трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства.

Діяльність будь-якого підприємства цілеспрямована, тобто припускається, що буде отримано певний результат, який залежить від ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, ступінь обліку факторів ризику, стану зовнішнього та внутрішнього середовища фірми.

Підвищення ефективності та структурна перебудова суспільного виробництва в сучасних умовах становлення ринкової економіки України зумовлює нові підходи до планування господарської діяльності підприємств як основної функції управління підприємством. Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень необхідними ресурсами.

Нині на підприємствах процес планування реалізується в системі індикативних планів, на основі яких здійснюється організація технологічних операцій, мотивація персоналу, контроль результатів, їх оцінка з точки зору планових показників тощо. Основними ланками недирективної системи є планування виробництва та реалізації продукції. Вектор індикативних планів має спрямовуватись на раціональне використання ресурсного потенціалу підприємства на збільшення обсягів і поліпшення якості виробництва продукції, на ефективну її реалізацію.

Планування виробничої діяльності повинно відповідати таким вимогам: швидко реагувати на зміни в умовах господарської діяльності з дотриманням мінімального рівня витрат; збереження можливостей коригування плану при змінах цін на сировину, матеріали, інші види ресурсів, що споживаються при змінах реалізаційних цін на продукцію, змінах в технологічних процесах. Плани виробництва і реалізації продукції мають бути пов’язані із забезпеченням матеріально-технічними засобами та кадровим потенціалом. При цьому необхідновраховуватиособливості виробництва, оскільки на його ефективність впливає ряд організаційних, економічних, технологічних та інших факторів. Крім того, це виробництво за організаційно-технологічним характером пов’язане з певними господарськими структурами по виробництву продукції, її транспортуванні, реалізації, що потребує постійної координації їхньої діяльності.

Тому планування є однією з важливих традиційних функцій управління економічною діяльністю підприємств, основа для чіткої налагодженої роботи всіх структурних підрозділів, що дозволяє виробити комплекс заходів і методів, які забезпечують розробку і впровадження в практику управління ринкових методів господарювання.

Аналіз виробництва та реалізації продукції - це важливіша характеристика економічної діяльності суб’єкта господарювання. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим та іншим відносинам.

Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку.

Основним завданням проведення аналізу виробництва та реалізації продукції є оцінка результатів організаційно-технічного рівня підприємства, обсягів структури виробництва та якості продукції, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показник роботи підприємства, прийняти рішення про збільшення обсягів виробництва і збільшення продукції.

Тому проблеми планування виробництва та реалізації продукції заслуговують на особливу увагу як з боку вчених так і з боку практиків, які доповнюють теоретичні уявлення про планування виробництва на підприємствах, проблеми управління, виявлення причин недоліків, розроблення практичних рекомендацій щодо їх усунення на рівні підприємств та економіки в цілому.

Значний внесок у розроблення теоретичних і практичних питань планування фінансово-господарської діяльності підприємств досліджували зарубіжні економісти – М. Альберт, Ш. Бланкарт, Є. Брігхем, Е. Джонс, Т. Карлін, М. Мескон, Б. Нідлз, Дж. Сігел та ін. – засновники такої галузі знань як фінансовий менеджмент. Останнім часом цій проблемі присвячено ряд наукових публікацій відомих російських вчених-економістів – І.Т. Балабанова, Н.Г. Данілочкіної, Ю. А. Егупова, А.І. Ільїна, В.В. Ковальова, В.Н. Самочкіна, В.М. Семьонова, О.С. Стоянової, А.Д.Шеремета та ін. Значні наробки з планування виробництва на підприємствах мають і українські вчені, зокрема, С.В. Ганжа, О.Г. Дзюбенко, В.В. Іванова, О.Д. Василик, А.О. Заїнчковський, Г.Г. Кірейцев,М.Й. Малік, В.О. Онищенко, А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав'юк, П.Т. Саблук, Н.Б. Тарасенко, О.Г. Шпикуляк та інші. Проте впровадження нових методів планування виробничої діяльності підприємств стримують відсутність єдності у теоретично-методологічних підходах до розвитку індикативного планування, обліку та аналізу економічних показників; існування різних методичних підходів щодо внутрішньогосподарського бюджетування як методу управління в корпоративних структурах.

Проте залишається ще багато невирішених питань, особливо в галузі розробки теоретичних та практичних основ організації планування та реалізації продукції підприємств. Потребує подальшого вивчення питання оптимізації управління виробничою інфраструктурою, планування за допомогою методів прогнозування тощо.

У дослідженнях названих економістів відображено окремі аспекти сутності й планування виробництва. Водночас відчувається, що недостатньо вивчено особливості планування та раціональне управління основними виролбничими ресурсами підприємства за умов розвитку ринкових відносин. Бракує практично орієнтованих наукових напрацювань щодо оптимізації виробництва та реалізації продукції суб’єктів господарювання.

Отже, наявністьнизкиневирішенихорганізаційно-економічнихпроблем, щопостають перед підприємствами при плануванні його діяльності та необхідність удосконалення економічної роботи, визначили актуальність і в теоретичному, і насамперед у практичному аспектах.

Об’єктом дослідження є планування виробництва та реалізації продукції на ВАТ “РІВНЕАЗОТ”.

Метою дослідження – є дослідження аналізу планування виробництва та реалізації продукції на ВАТ “РІВНЕАЗОТ”

Предметом дослідження методика проведення аналізу планування виробництва та реалізації продукції.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета визначено основні завдання дослідження:

1. Теоретично обгрунтовані суть і зміст планування виробництва.

2. Визначені складові та етапи планування виробничої програми підприємства.

3. Розкрито принципи і методи планування виробництва.

4. Висвітлено планування реалізації продукції.

5. Проаналізовано організацію планування виробництва та реалізації продукції на ВАТ “Рівнеазот”.

6. Дано загальну організаційну характеристику досліджуваного підприємства;

7. Розкрито зміст планування виробництва на досліджуваному підприємстві.

8. Характеризовано організацію реалізації продукції підприємства.

9. Намічено пропозиції щодо збільшення ефективності планування виробництва.

10. Подано напрямки щодо покращання реалізації продукції на підприємстві.

Методи дослідження. У роботі використовувались методи: теоретичний аналіз наукової літератури, методи групування, узагальнення, методи економічного та математичного аналізу - при вивченні й аналізі економічного стану підприємства; організаційно-економічного моделювання – при побудові схеми організаційної моделі оптимізації виробництва і реалізації продукції при зміні ринкових факторів; монографічний - при дослідженні планування, спеціалізації підприємства, досягнень науки. У дослідженні витримано системний підхід, що становить теоретичне і методологічне підгрунтя функціонально-статистичного моделювання досліджуваних процесів.

Інформаційною базою дослідження є відповідні законодавчі та нормативні акти, офіційні статистичні матеріали, бухгалтерська звітність і фактичні дані підприємства ВАТ “Рівнеазот”, спеціальна література по темі (монографії, навчальні посібники, підручники, статті з періодичних видань).

Наукова новизна, теоретичне значення полягає у розкритті теоретико-методологічних аспектів організації планування виробництва та реалізації продукції підприємства, а також у зв’ясуванні факторів, які обумовлюють досліджене питання та своєчасне прийняття управлінських рішень при зміні об'єктивних умов, виявляти причини недоліків, правильно оцінювати збитки, а також підвищує відповідальність фахівців за якість управлінської діяльності;

Оцінка фінансового стану підприємства дозволяє дозволяє своєчасно використовувати одержані показники її результатів в процесі прийняття управлінських рішень для виявлення впливу окремих складових економічного механізму функціонування внутрішньогосподарських структур; методичні підходи до бюджетування у плануванні й управлінні витратами підприємства, що дозволяє розрахувати його змінні показники витрат і доходів, прибутків, зобов’язань перед постачальниками і персоналом тощо.

На основі аналізу теоретичних і практичних аспектів проблеми, яка досліджується, сформовані напрями удосконалення планування виробництва продукції та намічені заходи щодо організації реалізації продукції підприємства.

Практичне значення роботи полягає в розробленні рекомендацій щодо визначення планування виробництва підприємств за умов трансформації економіки України.

Відповідно до мети, завдань та логіки дослідження визначено структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наведених в роботі дозволить покращити роботу підприємств із організації планування виробництва та реалізації продукції.

Закрыть

Исследование планирования производства и реализации продукции на предприятии ОАО «РОВНО-АЗОТ»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.