Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 103

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. Механізми функціонування активів підприємства

1.1.Класифікація та механізми обігу активів підприємства 6

1.2.Процес формування активів та основні форми розміщення активів 13

1.3. Політика управління активами підприємства 23

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика підприємства 40

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 43

2.2.1.Оцінка ліквідності та платоспроможності 43

2.2.2.Характеристика ефективності функціонування активів підприємства 48

2.3. Ефективність діяльності підприємства та основні недоліки в організації фінансової роботи 62

2.4.Розробка стратегії управління активами  підприємства 66

ВИСНОВКИ 72

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74

ДОДАТКИ 77

Вступ

Актуальність дослідження.

З переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його капіталом. Одна з характерних рис економічних відносин - прагматизм учасників. Будь-яка цінність матеріального або нематеріального характеру, що фігурує в процесі таких відносин, представляє інтерес лише в тому випадку, якщо володіння нею сприяє досягненню якоїсь мети, передусім економічного характеру. Основа ділової активності - нарощування економічного потенціалу підприємства. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець прагне через якийсь час не лише відшкодувати пущений в оборот капітал, але і отримати певний прибуток. Часто результати фінансового аналізу свідчать про недоотримання прибутку підприємства через роздутість активів або не оптимальної їх структури, що приводить до зниження ефективності їх використання. Вихід з ситуації, що склалася, для підприємства це оптимізація структури його активів.

Приєднання України до світового економічного простору викликає активні зміни у системах бухгалтерського обліку, економічного аналізу, господарського контролю. Проте окремі методологічні питання залишаються неврегульованими, у тому числі питання організації та проведення аналізу оборотних активів.

Для підприємств України є важливим виявлення нагальних проблем обліку оборотних активів, що потребують вирішення, оскільки це сприяє забезпеченню формування достовірної, достатньо аналітичної інформації щодо оборотних активів для цілей управління. Крім того, важливе значення має контроль за збереженням та раціональним використанням в процесі виробництва оборотних активів.

Від політики управління обіговими активами підприємства залежить не тільки фінансова ефективність його функціонування, а, внаслідок високої швидкості обігу активів, залежить саме існування підприємства. Дані факти і зумовили актуальність обраної теми дослідження - «Управління активами підприємства».

Стан наукової розробленості теми. Серед відомих науковців, які в своїх працях детально розглядали питання аналізу активів підприємства слід відзначити таких зарубіжних вчених як Велми Глен А., Сигел Дж., Шим Дж, Е.С. Хендріксен , а також вітчизняних Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, Ю.К. Гришкунайте, Н.В. Дубенко, А.Г. Загородній, А.Ш. Маргуліс та інших. Фінансовий аспект формування та використання активів висвітлені в працях І.А. Бланка, О.Д. Василика, проф. Н.В. Колчина , Д.С. Молякова та ін. Питання управління та контролю оборотних активів розглядають Л.В. Пан, Р.С. Сорока. Економічний аспект формування та використання оборотних активів висвітлені в працях А.Н. Бородавкіна, Крамаренко Г.О. та інших вчених.

Відзначимо, що у сфері управління активами підприємства існує велика кількість фундаментальних та методичних робіт, використання яких дозволить досить повно розкрити тему бакалаврської роботи. В українській економічній літературі назвемо роботи Лещинського О.Л., Бабицького А.Ф., Калини А.В., Оберемчука В.Ф., Ізмайлової К.В., Єфимової О.В., В.В. Буряковського, В.Я. Кармазина, С.В. Каламбет та інші.

Об’єктом роботи є ТзОВ «Техноальянс».

Предметом дослідження

Стали суттєві закономірності функціонування активів даного підприємства, визначення яких дозволить сформулювати і вирішити основні проблеми в управлінні ними.

Мета бакалаврської роботи

Проаналізувати роль активів в діяльності підприємства та розробити оптимальну структура активів підприємства.

Завдання дослідження

1. Охарактеризувати поняття активів підприємства та їх класифікацію.

2. Проаналізувати процес формування активів підприємства та політику управління активами підприємства.

3. Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

4. На базі даного аналізу розробити стратегію управління активами підприємства.

Для реалізації перерахованих завдань передбачається використати методи фінансового аналізу, а саме коефіцієнтний аналіз ефективності використання обігових активів, аналіз ліквідності балансу, коефіцієнтний аналіз ліквідності.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було проведено аналіз процесу формування активів підприємства, охарактеризовано політику управління активами та визначено умови, що забезпечують ефективне використання активів підприємства.

Теоретичне і практичне значення бакалаврської роботи.

Полягає в тому, що було проведено аналіз теоретичних аспектів управління активами підприємства. Також нами було здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження. В процесі аналізу даного підприємства виявлено ряд недоліків. В своїй роботі ми розробити оптимальну структура активів підприємства, яка можуть бути використані в практичній діяльності.

Структура дослідження зумовлена логікою наукового дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, заключної частини, списку використаних джерел, додатків.

Закрыть

Управление активами предприятия на примере является ООО «Техноальянс»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.