Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 106

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ І МЕТОДИ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.. 6

1.1. Суть оплати праці та її значення. 6

1.2. Форми та системи оплати праці 12

1.3. Зарубіжний досвід організації оплати праці на підприємстві 22

2. ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”) 28

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства. 28

2.2 Аналіз внутрішнього середовища підприємства. SWOT-аналіз. 31

2.3 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Сарненський хлібозавод». 34

2.4 Аналіз організації оплати праці на підприємстві 46

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”. 61

3.1. Напрямки удосконалення організації оплати праці на ВАТ “Сарненський хлібозавод”. 61

3.2. Стимулювання як механізм підвищення продуктивності праці на ВАТ “Сарненський хлібозавод”. 64

3.3 Характеристика та планування інноваційного проекту. 74

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  НА ВАТ “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”. 90

4.1. Система управління охороною праці на підприємстві 90

4.2. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів умов праці на ВАТ "Сарненський хлібозавод". 95

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті 98

ВИСНОВКИ.. 100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 104

ВСТУП

Реформування оплати праці є складовою загального процесу реформування економіки і завдяки цьому віддзеркалює завдання його основних етапів та характер і способи їхнього проведення.

Економіка України знаходиться на такому етапі розвитку, коли йдеться, переважно, про задоволення лише первинних потреб, які відіграють відносно незначну роль для мотивації праці більшості людей.

Заробітна плата (її структура, рівень і динаміка) має точно відповідати типу економічної системи. В Україні розраховували здійснити перехід від планової централізованої економіки до ринкової (точніше змішаної економіки), а дійшли до тіньової, криміналізованої. В такій економіці йде “гра без правил”. Сучасна система організації оплати праці має передбачити розвиток системи соціального партнерства. В криміналізованій же економіці це можливо, оскільки за її умов заробітна плата – це мінімізована до крайньої межі частка доходу найманого робітника у створеному продукті, причому на всіх рівнях господарювання. Кримінальний капітал деформує економічну систему, а отже, і систему оплати праці. Таким чином головною причиною низької робочої сили на нашу думку виступає нерозвиненість ринкового характеру економіки. Тому більшість зі згаданих причин низького рівня заробітної плати є наслідком типу економічної системи, який склався в Україні.

Згідно з українським законодавством і світовим досвідом, основними елементами організації праці є державне регулювання, договірне регулювання та регулювання оплати безпосередньо на підприємствах та організаціях. При цьому визначальною є система державного регулювання, через що майже всі реформаторські зусилля спрямовувалися та й спрямовуються на посилення її ролі та зміцнення впливу на процес організації оплати праці. Яскравими підтвердженнями цього є концепція подальшого реформування оплати праці, в Україні, прийнята в 2011 року.

У відповідності до цієї концепції основними завданнями удосконалення системи заробітної плати є: 1). Здійснення заходів спрямованих на забезпечення зростання номінальної зарплати і формування джерел її подальшого підвищення на державному регіональному рівнях рівні підприємства; 2). забезпечення стабільно зростання реальної заробітної плати, виходячи з макроекономічної ситуації і фінансово-економічного стану підприємства; 3). удосконалення механізмів державного і колективно-договірного регулювання оплати праці; 4). відновлення функцій заробітної плати із врахуванням розширеного відтворення робочої сили і рівня її реальної вартості на ринку; 5). розробка додаткових засобів посилення захисту прав працівника на своєчасне отримання заробітної плати.

Отже, відповідно до вище сказаного можна зробити висновок про те, що тема дипломної роботи “Удосконалення організації оплати праці на підприємстві” є дуже актуальною.

Основний елемент оплати праці на підприємстві – заробітна плата – як і систематична форма ринкової винагороди за використання праці (трудових послуг) потребує розроблення нових теоретичних підходів і практичних способів її утворення, що торкаються не лише базової заробітної плати, а й усіх пов’язаних з нею видів стимулювання.

Одержання людиною пристойної зарплатні забезпечує не лише задоволення первинних матеріальних потреб. Заробітна плата є свідченням суспільного визнання працівника, до певної міри чинником його статусу. Натомість зниження заробітної плати створює у людини моральне відчуття неповноцінності, марності своїх трудових витрат, сприймається як зневага до себе.

Мета дипломної роботи – вивчити теоретичні аспекти та соціальний зміст такої економічної категорії як оплата праці, проаналізувати досвід функціонування системи оплати праці у діяльності об’єкта дослідження, вказати шляхи покращення організації оплати праці.

Для досягнення цієї мети ми ставимо перед собою такі завдання:

- вивчити книги та статті в періодичних виданнях, присвячені цій темі;

- визначити значення заробітна плата як соціально-економічної категорії, показати функції її у ринковій економіці;

- показати значення нормування праці у відносинах між роботодавцем та працівником;

- охарактеризувати тарифну систему оплати праці, напрямки її вдосконалення;

- проаналізувати форми оплати праці та похідні від них системи;

- показати можливості сучасних форм стимулювання праці та заробітної плати;

- зробити висновки.

Об’єктом дослідження даної роботи виступає підприємство ВАТ “Сарненський хлібозавод”, на якому проводилося дослідження заробітної плати, її стимулюючої ролі, аналіз систем та форм заробітної плати, компенсаційних ат заохочувальних методів, а також розробка заходів із зменшення плинності кадрів на підприємстві. ВАТ„Сарненський хлібозавод”, розташований в Рівненській області, м. Сарни, вул.. Белгородська, 31. Основне призначення його забезпечення Сарненського району та ближніх сіл суміжних районів хлібобулочними виробами та кондитерськими виробами. В якості теоретичної бази дипломної мроботи були використані праці ряду вітчизняних та закордонних авторів, а також використано ряд нормативних актів Українського законодавства.

Закрыть

Совершенствование организации оплаты труда на предприятии (на примере ОАО Сарненский хлебозавод)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.