Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 107

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5

1.1. Сутнісна характеристика та цілі розробки бізнес-плану. 5

1.2.Загальна методологія розробки та типи бізнес-планів. 16

1.3. Структура та вимоги до оформлення бізнес-плану. 20

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВАПНЯНО-СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД". 36

2.1. Загальна  характеристика ВАТ «Любомирський вапняно-силікатний завод». 36

2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства. 43

2.3. Аналіз основних засобів підприємства. 46

2.4. Аналіз оборотних засобів підприємства. 49

2.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства. 53

2.6. Аналіз показників рентабельності та прибутковості підприємства. 56

2.7. Дотримання вимог законодавства з охорони праці,  як фактор впливу на підвищення ефективності виробництва. 62

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ  І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВАПНЯНО-СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД". 69

3.1. Запровадження виробництва нового виду продукції, як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. 69

3.2. Підвищення продуктивності праці, як резерв підвищення ефективності діяльності установи. 88

3.3. Створення відділу маркетингу. 98

Висновки. 103

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 106

Вступ

Актуальність теми. На сьогоднішній день найбільш актуальними для підприємств стають такі питання, як виявлення найбільш ефективних шляхів збуту продукції, покращення якості, зниження собівартості товарів і послуг. Тому, цілком обґрунтовано, що дії по організації цих напрямків діяльності на підприємстві повинні бути чітко сформульовані і зведені в єдиний документ. Таким документом, на сьогоднішній день, є бізнес-план, який стає для нас предметом не лише вивчення, а і практичного використання.

Бізнес-план має відображати завдання підприємства, як коротко- так і довгострокові, містити опис продуктів або послуг, що планується пропонувати, опис вірогідної кон'юнктури ринку цих продуктів, і, зрештою, інформацію про ресурси та засоби, які будуть залучатися для виконання завдань з огляду на ймовірну конкуренцію.

Мета та завдання дослідження. Метою і основною задачею дослідження є обґрунтування напрямків та розробка механізмів удосконалення бізнес-планування як фактора підвищення ефективності діяльності ВАТ „Любомирський вапняно-силікатний завод”.

Для досягнення мети були поставлені і виконані такі завдання:

- вивчення теоретичних основ бізнес-планування, структури бізнес-плану, та алгоритму розробки;

- проведення аналізу і оцінки використання ресурсного потенціалу підприємства;

- здійснення аналізу трудового потенціалу підприємства;

- проведення аналізу доходів і витрат підприємства;

- оцінка організаційної структури підприємства;

- економічне обґрунтування заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства за рахунок впрвадження принципів бізнес-планування на підприємстві;

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає ВАТ "Любомирський вапняно-силікатний завод".

Предмет дослідження. Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та прикладні проблеми застосування та удосконалення бізнес-планування в діяльності ВАТ „Любомирський вапняно-силікатний завод”.

Методи досліджень. У ході науково-дослідної роботи використані загальний і спеціальні методи наукових досліджень. Серед спеціальних методів дослідження використані зокрема такі, як: статистичний – для збору і обробки необхідної інформації за 2005-2009 роки; абстрактно-логічний – при розробці і обґрунтування і заходів тощо.

Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в економічному обґрунтуванні заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства за рахунок диверсифікації діяльності підприємства, використовуючи головні принципи бізнес-планування.

Практичне значення. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх впровадження на підприємстві, що дасть змогу підвищити ефективність діяльності підприємства і дозволить збільшити обсяги реалізації продукції, знизити її собівартість, а також отримати прибуток від нових видів діяльності.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Робота викладена на 109 сторінках друкованого тексту.

У першому розділі роботи проведено теоретичні дослідження сутності бізнес-плану, його структури, а також розкрито суть та значення удосконалення бізнес-планування на підприємстві як фактора підвищення ефективності його функціонування.

У другому розділі проведено аналіз використання ресурсного потенціалу підприємства, встановлено тенденції основних показників, що характеризують діяльність підприємства та фактории, що на них впливають.

У третьому розділі запропоновано і економічно обґрунтовано заходи, які дозволять підвищити ефективність діяльності підприємства і покращити кінцеві результати його діяльності вцілому.

Закрыть

Совершенствование бизнес-планирования на предприятии, как механизм повышения эффективности его функционирования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.