ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

2. ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1 Поняття та структура еколого-правового механізму охорони навколишнього природного середовища

2.2 Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

3. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1. Екологічний аудит

3.2 Значення еколого-правового механізму охорони навколишнього природного середовища для підприємництва

4. ГОЛОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Важливою економічною характеристикою впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище є розрахунок шкоди від забруднення атмосфери, водних об’єктів, розробки та використання надр.

ЕКОНОМІЧНА ШКОДА являє собою витрати, що виникають внаслідок підвищеного (при якому виникають необоротні наслідки) забруднення повітря, водних ресурсів, земної поверхні.

Забруднене природне середовище може негативно впливати на “реципієнтів” (людей, промислові, транспортні, житлово-комунальні об’єкти, сільськогосподарські угіддя, ліси, водойми. Цей негативний вплив в основному виявляється у вигляді підвищеної захворюваності людей та зниженні їх рівня життя, у зменшенні продуктивності біологічних природних ресурсів, в прискореному зносу будинків, споруд та устаткування.

В зв’язку з цим необхідно розрізнити два види витрат:

- витрати на запобігання негативного впливу забрудненого навколишнього середовища на “реципієнтів”;

- втрати, що викликані цім негативним впливом.

До першої групи витрат належать витрати на переміщення “реципієнтів” за межі зон локальних забруднень навколишнього середовища, на озеленення, організацію санітарно-захисних зон, на спорудження та експлуатацію систем очистки повітря, яке поступає в житлові приміщення.

Витрати, віднесені до другої групи, складаються з витрат на медичне обслуговування, відшкодування листів непрацездатності, компенсацію втрат продукції через підвищення захворюваності людей, компенсацію зниження біологічної продуктивності полів, лісів, водойм внаслідок їх забруднення та виснаження.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ заходів по запобіганню локального розрахована за допомогою рівняння:

Е= Ш+Д – В ,

де Ш – розмір річної шкоди від забруднення повітря, якої вдалося запобігти;

Д- додатковий річний доход від поліпшення виробничих результатів підприємства внаслідок впровадження заходів по очищенню повітря.

В - витрати на запобігання та зменшення забруднення повітря.

Якщо У+Д більше, ніж В, природоохоронні заходи вважаються економічно ефективними, але навіть у випадку У+ДХарактеристика сировини , матеріалів та енергетичних ресурсів, що використовуються в виробництві.

- Джерела впливу на навколишнє середовище з урахуванням виду впливу , ступеня його нерівномірності ( річної, сезонної, добової), оцінка ступеня ризику аварійного забруднення навколишнього середовища: викиди нормованих речовин в атмосферу, їх очищення та утилізація, робота пиловловлюючих пристосувань; кількість води, яку відбирають з різних джерел, використовують та передають іншим організаціям; характеристика джерел стічних вод,; використання земельних ресурсів та рекультивація земель.

- Система прийняття заходів в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Приводяться дані про протиаварійну групу (склад, телефони, адреси), систему контролю та оповіщення, заходи задля мінімізації ризику виникнення шкоди внаслідок аварії, у випадку несприятливих метеорологічних умов, плани надзвичайних заходів у випадку екологічно небезпечних ситуацій.

- Дані про дозволи на спеціальне використання води та інші види природокористування: дозвіл на забір води з міського водопроводу та скид стічних вод в міську каналізацію.

- Необхідні природоохоронні заходи.

Екологічний паспорт підприємства підлягає експертизі. Склад експертної групи визначається обласним комітетом з охорони навколишнього природного середовища. Проведення експертизи оплачує замовник паспорта. Експертизу паспорта проводять в місячний строк після її подання до служб згідно щорічного графіку. В разі необхідності для перевірки даних експертами проводиться відбір проб, їх аналіз, контрольні заміри величин показників.

В разі негативного висновку експертизи паспорт повертається на доробку підприємству-замовнику, після чого цей документ знову підлягає повторній платній експертизі.

Дані екологічного паспорта підприємства враховують при визначенні плати за використання природних ресурсів та екологічних санкцій за природоохоронні правопорушення.

Оцінка ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ виконується:

- на початку будівельних робіт;

- після завершення будівництва, коли проведені рекультивація та озеленення;

- на десять років наперед.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Бесплатная работа

Закрыть

Экономические и правовые аспекты экологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.