Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 4

Розділ 1. Географічне положення Дніпропетровської області 6

1.1. Загальні відомості про область. 6

1.2. Фізико – географічні умови розташування області 8

Висновок до розділу І 10

Розділ 2. Характеристика абіотичних компонентів екосистеми області 11

2.1.  Кліматичні фактории. 11

2.2. Гідрологічні фактори. 15

2.3. Едафічні фактори. 18

2.4. Орографічні фактори. 21

Висновок до розділу ІІ 23

Розділ 3. Характеристика біотичної складової екосистеми області 24

3.1. Характеристика рослинного світу Дніпропетровської області 24

3.2. Характеристика тваринного світу Дніпропетровської області 26

3.3. Структура популяцій. 28

3.4. Дослідження вертикальної структури біоценозу. 33

3.5. Характеристика біоценотичних зв’язків. 35

3.6. Розрахунок коефіцієнта екологічної стійкості ландшафту (КЕСЛ) 37

Висновок до розділу ІІІ 40

Розділ 4. Характеристика природно-заповідного фонду. 41

Дніпропетровської області 41

4.1. Об’єкти природно-заповідного фонду. 41

4.2 Характеристика видів рослин, занесених до Червоної книги України. 44

4.3. Характеристика видів тварин,занесених до Червоної книги України. 53

4.4. Заходи щодо охорони природних ресурсів. 62

Висновок. 66

Список використаної літератури. 67

Вступ

Протягом всього історичного розвитку безконтрольний та незрозумілий екологічний вплив на природу став для неї сильним тягарем. Результати цього впливу почали виникати в середині ХХ століття. Практично будь-який показник стану навколишнього середовища, свідчить про руйнування земних екосистем:

- скорочення лісових масивів;

- поширення пустель;

- скорочення родючих земель;

- забруднення гідросфери;

- париковий ефект;

- кислотні дощі;

- смоги;

- озонові діри;

- скорочення кількості видів флори та фауни.

Людство в ХХ столітті підійшло до тих меж, за якими екстенсивний розвиток погрожує самознищенням, тобто біосфера вичерпається та стане неможливим існування людського роду. Саме тому виникла необхідність екологічної науки.

Вперше термін «екологія» запропонував німецький дослідник природи Е. Геккель, у 1886р.

Екологія (від грецької ойкос – дім, житло, логос – наука) – наука про взаємозв’язки між організмами та їх угрупувань між собою і довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмових систем (біогеоценозів, біоценозів, біосфери).

Головні завдання екології:

1. Встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їх угрупуваннями та середовищем їх існування;

2. Дослідження структури та функціонування угрупувань організму;

3. Створення наукової основи раціонального природокористування;

4. Дослідження змін природи під впливом діяльності людини та прогнозування цих змін;

5. Збереження середовища існування людини.

Метою курсової роботи є оцінка екологічного стану Дніпропетровської області. Мета роботи реалізується через виконання наступних завдань:

- описати географічне положення області;

- дати характеристику абіотичних компонентів екосистеми області;

- охарактеризувати біотичну складову екосистеми області;

- розрахувати коефіцієнт екологічної стійкості ландшафту;

- охарактеризувати природно-заповідний фонд.

Об’єкт дослідження – процеси, що протікають на території Дніпропетровської області.

Закрыть

Оценка экологического состояния Днепропетровской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.