Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ I. Структура та стан земельних ресурсів. 6

1.1. Характеристика ґрунтового покриву району та деградація земель. 6

1.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси. 14

Розділ II. Якість грунтів. 17

2.1. Якість грунтів сільськогосподарського призначення. 17

2.2. Забруднення грунтів. 18

Розділ III. Загальні відомості щодо земель. 24

3.1. Охорона земель. 24

3.2. Погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок  26

3.3. Тенденції зміни кислотності грунтів Рівненської області (за результатами виконання кислотної зйомки в 2012 році) 27

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32 

Вступ

Мета роботи - проаналізувати стан ґрунтового покриву Рівненського району.

Предмет дослідження - ґрунт Рівненського району та їх властивості.

Ґрунт (від нім. Grund - земля, основа) — самостійне природно-історичне органомінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови.

Забруднення ґрунтів — вид антропогенної трансформації ґрунтів, при якій вміст хімічних речовин у ґрунтах, які піддаються антропогенному впливу, перевищує природний регіональний рівень їх вмісту у ґрунтах.

Розрізняють три ступені забруднення, що вимагають наступних дій:

- профілактика,

- перебудова,

- припинення використання ґрунтів.

При надходженні в ґрунти доз важких металів, що не обумовлюють перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК), рекомендується проведення профілактичних заходів та здійснення моніторингу стану ґрунтів і рослин.

У тих випадках, коли в ґрунтах і в деяких рослинах перевищуються ГДК та існує небезпека для здоров'я людей, рекомендується застосовувати меліоративні, агрономічні, селекційні заходи та розробляти організацію раціонального використання забруднених земель. Для зменшення рухомості важких металів і переходу їх до фітоценозів кислі ґрунти вапнують, лужні гіпсують, використовують фосфорні і органічні добрива, вносять іонообмінні речовини (цеоліти, гранули полістиролу, кремнійорганічні сполуки), підбирають рослини, які найменш вбирають важкі метали, наприклад — льон, конопля.

Найбільш забруднені ґрунти відводять під залісення. Відповідно до статті 84 Земельного кодексу України, власники землі і землекористувачі, в тому числі орендарі, зобов'язані здійснювати захист земель від забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами. Для цього необхідно знати їх просторовий розподіл в межах відповідних земельних масивів. Традиційно це завдання вирішується шляхом відбору деякої кількості проб ґрунту та зразків фітоценозів в межах кожного з них для подальшого аналізу, наприклад, рентгено-флуоресцентним методом. Необхідна кількість проб, зазвичай, визначається для кожного випадку з вимог задоволення умовам репрезентативності їх статистик.

За даними головного управління Держкомзему у Рівненській області загальна площа земель області становить 2005,1 тис. га, з них: 46,5 % займають сільськогосподарські угіддя, 40,0 % - ліси та інші лісовкриті площі, 2,8 % - забудовані землі, 5,2 % - відкриті заболочені землі, 1,7 % - відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 3,8 % - інші землі, 2,2 % - території, що покриті поверхневими водами Динаміка структури земельного фонду області наведена на рис.1.

Внаслідок проведення додаткового обстеження площ орних земель, природних кормових угідь недержавних сільгосппідприємств, фермерських господарств було виявлено малопродуктивні землі, які переведено із одного виду угідь в інший. Площі орних земель збільшились на 0,5 тис. га, кормових угідь зменшилися на 1,1 тис. га, перелоги зменшились на 0,2 тис. га.

Площа лісових земель збільшилась на 0,8 тис. га в результаті уточнення площ при проведенні лісовпорядкування в державних лісогосподарських підприємствах області.

Внаслідок перерозподілу земель між власниками землі і землекористувачами відбулися зміни в кількісному складі земель в основному сільськогосподарських підприємств, громадян та інших категорій землекористувачів.

Найпоширенішими типами ґрунтів в області є дерново-підзолисті, опідзолені, дерново-оглеєні та болотні ґрунти. 60 % дерново-підзолистих ґрунтів області інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Закрыть

Источники и последствия загрязнения почв Ровенской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.