Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯМ.. 6

1.1. Історія встановлення та розвитку підприємства. 6

1.2. Форми та методи управління природокористуванням на підприємстві 7

1.3. Законодавчо-нормативна база управління природокористуванням на підприємстві 9

1.4. Зарубіжний досвід забезпечення раціонального природокорис-тування підприємствами. 11

1.5. Обґрунтування необхідності вибору найбільш ефективної для даного підприємства моделі управління раціональним використанням природних ресурсів та природоохоронною діяльністю.. 15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРИРОДО-ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 17

2.1. Аналіз використання основних виробничих фондів ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика». 17

2.2. Використання оборотних засобів підприємства. 19

2.3. Фінансові потоки підприємства. Доходи, прибуток, собівартість, витрати і рентабельність підприємства. 20

2.4. Управління трудовими ресурсами на підприємстві 23

2.5.  Природні ресурси,  які підприємство використовує у своїй виробничій діяльності 24

2.6.  Аналіз обсягів шкідливих викидів, переробки та розміщення відходів виробництва. 26

2.7. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології впроваджені підприємством та їх ефективність. 28

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЮ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.. 30

3.1. Недоліки в системі управління на підприємстві природоохоронною діяльністю та  факти нераціонального використання природних ресурсів. 30

3.2. Альтернативні варіанти  покращення раціонального використання природних ресурсів на підприємстві 32

3.3. Обґрунтування оптимального варіанту проекту для реалізації 42

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ПАТ «РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». 43

4.1. Організація безпеки і  охорони праці на підприємстві 43

4.2. Охорона праці та протипожежна безпека. 44

4.3. Керівництво охороною навколишнього середовища. 45

4.4  Заходи, спрямовані на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня праці 46

ВИСНОВОК.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.. 50

ВСТУП

Переддипломна практика є завершальним етапом навчального процесу в умовах конкретного підприємства, державної установи (управління охорони навколишнього середовища, управлінь водних, лісових, земельних ресурсів) та інших організацій, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища та контролем за екологічно безпечною та природоохоронною діяльністю суб’єктів господарювання.

Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації природоохоронної діяльності підприємств та підбір інформаційної бази для виконання студентами магістерських робіт.

Виходячи з вказаної мети, конкретними завданнями переддипломної практики є:

- ознайомлення з організаційними засадами функціонування підприємства – бази практики, його історією, структурою виробництва, управління та динамікою розвитку;

- вивчення законодавчої та нормативної бази, яку використовує підприємство для управління природоохоронною діяльністю;

- дослідження фінансово-економічних показників діяльності підприємства, ефективністю управління на підприємстві фінансовими потоками, основними фондами, оборотними коштами та трудовими ресурсами;

- вивчення номенклатури та структури використовуваних підприємством природних ресурсів, діяльності підприємства щодо забезпечення їх раціонального використання та зменшення забруднення навколишнього природного середовища;

- аналіз ефективності діяльності на підприємстві екологічних служб, впроваджуваних підприємством природоохоронних заходів та їх впливу на фінансово-економічні показники;

- підбір матеріалів для використання їх у звіті про проходження переддипломної практики, у дипломному проектуванні та інших науково-дослідних роботах студентів;

- вивчення досвіду роботи екологічних служб підприємства з економічного обґрунтування рекомендованих до впровадження природоохоронних заходів;

- розробка організаційних, економічних, екологічних та соціальних природоохоронних заходів, які можуть покращити використання підприємством природних ресурсів, або зменшити ним забруднення довкілля (для державних установ – заходів з удосконалення управління природоохоронною діяльністю).

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України , якою визначено , що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави.

Державна політика у сфері екології повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів, але ця система, особливо у перехідний період, повинна бути еластичною, тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів, вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи та забезпечення природоохоронної функції держави. Основні напрями втілюються за допомогою системи екологічного права. Правовий механізм надає основним напрямам чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов’язковості, сприяє регулюванню відносин у галузі екології, застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

В Конституції України стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави ( стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля ( стаття 50) і кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки ( стаття 66 ). Також у цій сфері Україна має наступні закони та акти:

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”(1991 р.);

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”(1992 р.);

- “Лісовий кодекс України”(1994 р.);

- “Водний кодекс України”(1995 р.);

- “Земельний кодекс України”(1992 р., 1995 р.);

- “Кодекс України про надра”(1994 р.);

- Закон України “Про підприємництво” (1991 р.);

- Закон України “Про екологічну експертизу” (1995 р.);

- Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища” (1996 р.);

- Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” (1993 р.).

Формує, забезпечує та реалізує державну політику в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Саме це Міністерство здійснює нормативно-правове регулювання, комплексне управління та екологічний контроль щодо охорони, використання і відтворення навколишнього природного середовища. 

Закрыть

Отчет по преддипломной практике на ОАО «Ровенская кондитерская фабрика»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.