Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 4

Розділ І. Водні ресурси України. 6

1.1 Екологічний стан водних ресурсів України. 6

1.2 Прогнозні ресурси підземних вод та їх використання. 9

1.3 Якість питної води. 11

Розділ ІІ. Водні об'єкти Волинської області 14

2.1 Стан поверхневих вод у Волинській області 14

2.2 Забір та використання води, скидання зворотних вод та   забруднюючих речовин у водні об'єкти. 15

2.3 Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками. 19

2.4 Мікробіологічна оцінка якості води. 19

2.5 Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки) 20

2.6 Радіаційний стан поверхневих вод. 21

Розділ ІІІ. Водопостачання міста Ковеля. 22

3.1 Екологічний стан підземних вод. 22

3.2 Оцінка стану експлуатаційних запасів підземних вод. 25

3.2.1 Ковельське родовище підземних вод. 26

3.2.2  Гідрогеологічні умови водозабору Ковельський 1. 27

3.2.3 Гідродинамічні умови експлуатації водозабору Ковельський 1. 30

3.2.4 Якісна оцінка підземних вод водозабору Ковельський 1. 31

3.3 Оцінка якості води джерел централізованого і децентралізованого водопостачання  34

3.3.1 Показники якості води господарсько-питного водопостачання за 2007 - 2009 роки. 34

3.3.2 Оцінка стану водних об'єктів у місцях водопостачання населення у 2007 – 2009  роках. 37

3.4 Міський водозабір. 38

Розділ IV. Еколого-гігієнічна оцінка водних ресурсів м. Ковеля. 40

4.1 Поверхневі води  Ковельського району. 40

4.2  Екологічний стан поверхневих вод. 41

4.2.1 Оцінка стану поверхневих водойм у 2007 - 2009 роках. 47

4.3 Міські очисні споруди. 47

4.4 Заходи спрямовані на покращення стану водних об’єктів. 50

Висновок. 52

Список використаних джерел. 55

Вступ

Проблеми природокористування як у минулому, так і сьогодні посідають чільне місце в наукових дослідженнях і є актуальними не тільки у зв'язку зі сталим попитом на природні ресурси, а й через вичерпання, виснаження, деградацію або забруднення цих ресурсів.

Для України, з її високою щільністю населення, значним площинним навантаженням промисловістю і сільським господарством і відповідною недостатньою забезпеченістю чистими водними ресурсами, роль водних об'єктів невпинно зростає. У зв'язку з цим виникає необхідність постійного моніторингу вод - як кількісного, так і якісного, з метою визначення закономірностей процесів, що відбуваються у водах, своєчасного виявлення в них негативних природних або техногенних наслідків, оцінювання їх, подальше прогнозування.

За світовими нормами поверхневі водні ресурси України оцінюються як невеликі - близько 1 тис. м3 /рік на одного жителя. Вони дуже нерівномірно розподілені по території країни. До того ж у водні об'єкти промислові та сільськогосподарські виробництва скидають значну кількість неочищених і недостатньо очищених стічних вод та відходів.

Актуальність теми. Зростаючий вплив суспільства на довкілля потребує проведення комплексних досліджень з метою аналізу та оцінки погіршення екологічного стану якості води підземних горизонтах поверхневих водоймах, зокрема в притоках ріки Прип'ять (р. Турія).

Мета роботиполягає у визначені еколого-гігієнічної оцінки сучасного стану водних ресурсів міста Ковеля, їх впливу на навколишнє середовище.

Поставлена мета зумовлює такі завдання:

здійснити аналіз стану поверхневих і підземних вод;

оцінити стан експлуатаційних запасів підземних вод;

проаналізувати джерела централізованого і децентралізованого водопостачання;

дати оцінку рівня забруднення водотоків на основі характеристики якості води;

дослідити особливості змін хімічного і бактеріологічного складу вод;

дати оцінку міським очисним спорудам;

Об’єктом дослідження є підземні води і поверхневі водойми міста Ковеля.

Предметом дослідженняє якість води підземних джерел і поверхневих водойм міста Ковеля за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.

Методи дослідження. Робота виконана на основі системного методичного підходу, а саме: використаний системний і оціночно-екологічний підхід. Застосовано методи досліджень: лабораторний, математичний аналіз та систематизація результатів для оцінки екологічного стану водних ресурсів.

Аналіз даних польових досліджень проводився за допомогою хіміко-аналітичних, математичних і картографічних методів. Використано також аналіз літературних джерел, польових і лабораторних досліджень.

Робота містить матеріали польових досліджень геологорозвідувальної експедиції, досліджень державного управління екології та природних ресурсів у Волинській області, міської санітарно-епідеміологічної станції, карти та нормативний матеріал. 

Закрыть

Эколого-гигиеническая оценка современного состояния водных ресурсов города Ковеля, их воздействия на окружающую среду

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.