План

1. Об’єкт, предмет, завдання екологічної експертизи

2. Форми екологічної експертизи,

3. Закон України про екологічну експертизу

4. Процедура проведення екологічної експертизи.

5. Експертний висновок

6. Заява про наміри

7. Заява про наслідки

8. Види впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище.

9. Природоохоронні заходи

10. ОВНС (оцінка дії на навколишнє середовище)       

1. Об’єкт, предмет, завдання екологічної експертизи

Екологічна експертиза технічних проектів вперше почала застосовуватися в 60-ті роки у Великобританії. У ФРН закон обов'язкової екологічної експертизи був прийнятий у 1990 році. В Україні екологічна експертиза проводиться згідно Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", та Закону України "Про екологічну експертизу". Згідно цих законів, проведення екологічної експертизи передбачається як на діючих промислових та сільськогосподарських підприємств, так і на тих, що проектуються.

Екологічна експертиза в Україні - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства прос охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

К.М.Ситник (1994) визначає екологічну експертизу наступним чином: "Екологічна експертиза - система державних природно-охоронних заходів, спрямованих на перевірку відповідних проектів, планів заходів в області господарського будівництва і використання природних ресурсів".

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства санітарних норм, будівельних норм і правил;

4)оцінка в пливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів;

5)оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

6)підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Екологічна експертиза повинна базуватися на основних принципах, які забезпечують

- гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;

- збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

- наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, гласність;

- екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності:

- державне регулювання та законність.

Таким чином екологічна експертиза повинна проводитися відповідними, "установами на основі існуючого законодавства на визначених об'єктах виробничо-господарського комплексу та певних територіях.

Об'єктами екологічної експертизи є проект законодавчих та інших нормативно-привовпх актів, передпроектні, проектні матеріали, документації по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може привести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю людей.

Крім цього, екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей. Екологічній експертизі підлягають:

- проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галузей народного господарства, генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки та інша передпланова та перед проектна документація;

- техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі військового призначення;

- проекти інструктивно-методичних і нормативно-технічних актів та документів, які регламентують господарську діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище;

- документація по створенню нової техніки, технології, матеріалів і речовин, у тому числі та, що закуповується за кордоном;

- матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи І об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище чи створення небезпеки для здоров'я людей.

Екологічну експертизу можуть здійснювати Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; Міністерство охорони здоров'я - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей; громадські організації екологічного спрямування та установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи.

При проведені екологічної експертизи об'єктів оформляється відповідна документація в якій наведено обгрунтування, щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою Існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для здоров'я людей та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цих впливів. При необхідності детальної експертизи проводять додаткові дослідження, пошукові та експертні дослідження. Екологічна експертиза підлягає гласності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Экологическая экспертиза

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.