Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 190

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ.. 8

1.1. Сутність процесу ресурсозбереження. 8

1.2. Методичні підходи до збереження водних ресурсів в Україні 23

1.3. Еколого-економічне регулювання процесів ресурсозбереження у світі 39

Висновки до розділу 1. 46

2. АНАЛІЗ СТАНУ ВОДОВИКОРИСТАННЯ І ВОДОСПОЖИВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 50

2.1. Еколого-економічні проблеми раціонального використання і охорони водних ресурсів в Рівненській області 50

2.2. Економічна оцінка ефективності заходів в галузі водовикористання та водоспоживання в Рівненській області 70

2.3. Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних заходів з ресурсозбереження на підприємствах водопостачання та водовідведення в Рівненській області 88

Висновки до розділу 2. 110

3. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ВОДОВИКОРИСТАННЯ І ВОДОСПОЖИВАННЯ.. 114

3.1. Стратегія та тактика заходів з ресурсозбереження водних ресурсів. 114

3.2. Характеристика механізмів раціонального водокористування в Рівненській області 134

3.3. Побудова економічного механізму використання водних ресурсів в Рівненській області 158

Висновки до розділу 3. 190

Висновки

Список використаних джерел 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Водні ресурси належать до числа найважливіших факторів економічного й соціального розвитку регіону й країни в цілому. Від стану й забезпеченості водними ресурсами залежать напрямки й масштаби розвитку й розміщення продуктивних сил, насамперед водоємних виробництв. Їх поточна виробничо-господарська діяльність значною мірою пов'язана з використанням водних ресурсів – водокористуванням.

Сучасне водокористування в Україні не відповідає концепції раціонального природокористування. Це приводить до неефективного використання водних ресурсів, забрудненню водних об'єктів і їхньої деградації, зниженню безпеки життя населення від впливу водного фактора, збільшенню витрат суспільства на відновлення й охорону водних об'єктів.

У цьому зв'язку представляється актуальної проблема підвищення ефективності й раціонального використання водних ресурсів на основі формування відповідного економічного механізму управління водокористуванням. Необхідність дослідження даної проблеми обумовлена тим, що не досить глибоко розроблено теоретичні й методичні основи вирішення проблем: реформування державного управління водокористуванням в умовах ринкової економіки; створення ефективної оцінки вартості водно-ресурсного потенціалу в регіоні; удосконалювання економічних відносин у водокористуванні.

Раціональне використання водних ресурсів являє собою систему організаційних заходів, спрямованих на створення реальних можливостей і виникнення зацікавленості у водокористувачів у більше ощадливому й ефективному використанні водних ресурсів. Розв'язання цієї проблеми дозволить збалансувати інтереси власника водних об'єктів (держави) і водокористувачів з урахуванням ступеня стабільності природних водних екосистем.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій з раціонального використання водних ресурсів регіону на основі вдосконалювання економічного механізму управління водокористуванням.

Для досягнення цієї мети вирішувались такі основні завдання:

обґрунтування теоретико-методологічних принципів раціонального використання водних ресурсів;

визначення особливостей збереження водних ресурсів з точки зору механізмів системи ресурсозбереження;

дослідження існуючих інструментів регулювання процесу раціонального водокористування;

дослідження закордонного досвіду формування й реалізації економічного механізму керування водокористуванням

проведення аналізу методів економічної оцінки вартості водних ресурсів у контексті відновлення й охорони водно-ресурсного потенціалу регіону;

аналіз кількісного і якісного стану водних ресурсів і масштаби їхнього використання в різних секторах економіки Рівненської області;

виявлення основних напрямків раціонального використання водних ресурсів регіону;

розробка пропозицій по вдосконалюванню економічного механізму керування водокористуванням у регіоні;

визначення структури основних елементів механізму плати у водокористуванні й методів розрахунку базових ставок плати.

Об’єктом дослідження є водні ресурси і їхнє раціональне використання в економіці регіону.

Предметом дослідження виступають відносини, що виникають у процесі використання водних ресурсів, і управління ними на основі економічного механізму

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною базою дисертаційної: роботи стали наукові праці провідних українських і закордонних учених в області макроекономічних досліджень; а також прикладних досліджень в області регіональної економіки, економіки й управління народним господарством, економіки природних ресурсів, охорони навколишнього середовища.

Методологія дослідження базується на діалектичному пізнанні; застосовувалися загальнонаукові методи порівняльного, статистичного й системного аналізу, абстрактно-логічний метод, економіко-математичні методи, експертні оцінки.

Методологічні основи дослідження ґрунтуються на системі економічних законів і категорій ринкової економіки, а також ключових положеннях Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних рішень органів місцевого самоврядування, що визначають механізм регулювання ресурсоємності водоспоживання. Для досягнення поставлених цілей використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень. Для вирішення теоретичних завдань застосовані методи логіко-аналітичного аналізу, індукції, дедукції, наукового абстрагування та узагальнення.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі й нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи в області управління водними ресурсами й водним господарством, статистичні дані Держкомстату України і управління статистики Рівненської області, звіти по моніторингу водних ресурсів Гідрометцентру Рівненської області, теоретичні й фактичні матеріали з робіт вітчизняних і закордонних фахівців в області регіональної економіки.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації сформульовано та обґрунтовано ряд наукових положень, висновків і рекомендацій, які розкривають зміст дослідження. Їх наукова новизна полягає в наступному:

обґрунтована роль водного фактора в соціально-економічному розвитку регіону як фактора, що впливає на всі сфери життєдіяльності суспільствами багато в чому регіону, що забезпечує стійкий розвиток;

запропоновано визначення раціонального використання водних ресурсів регіону як сукупність організаційних, економічних, екологічних, правових, техніко-технологічних і виховних заходів, проведених державою, і спрямованих на забезпечення збереження й відновлення водно-ресурсного потенціалу регіону;

виявлено регіональні особливості стану водних ресурсів і їхнього використання в різних секторах економіки Рівненської області за період 1997-2002 р.: нерівномірний територіальний і внутрішньорічний розподіл водних ресурсів, погіршення якості води у водних об'єктах області, високі показники питомого водоспоживання і водовідведення промисловості регіону, ріст економічного збитку від забруднення водних об'єктів;

розроблено основні напрямки раціонального використання водних ресурсів регіону на основі: удосконалювання економічного механізму управління водокористуванням регіону; децентралізації державного управління і перенесення прямих управлінських впливів на регіональний рівень; розгляду як об'єкту управління водозбірного басейну як основної територіальної одиниці державного управління водними ресурсами регіону;

запропоновано методику розрахунку платежів за водокористування з урахуванням якості води на основі витратної й рентної концепцій оцінки вартості водних ресурсів при формуванні регульованого ринку води, що забезпечує підвищення ефективності використання водних ресурсів регіону.

Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість дійсної роботи полягає в тому, що наукові виводи й практичні рекомендації, сформульовані за результатами дисертаційного дослідження, дозволяють підвищити ефективність використання водних ресурсів регіону, їхнє відновлення й охорону.

Використання рекомендацій з удосконалювання економічних інструментів управління водокористуванням забезпечить підвищення ефективності функціонування водного господарства в регіоні.

Результати дисертаційної роботи дозволяють розробити науково-обгрунтовану стратегію раціонального використання, охорони й відновлення водних ресурсів регіону з метою забезпечення його сталого розвитку;

Результати роботи з раціонального використання водних ресурсів регіону можуть бути використані як навчальний матеріал при підготовці студентів економічних спеціальностей, при вивченні економічних дисциплін слухачами факультетів підвищення кваліфікації, а також викладачами при керівництві дипломними роботами.

Особистий внесок здобувача. В дисертації сформульовані наукові результати, висновки, рекомендації і пропозиції належать особисто автору, і є його науковим доробком.

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, в якій вирішено важливе наукове завдання – розроблені теоретичні положення, методологічні і методичні концептуальні підходи та практичні заходи з підвищення ефективності ресурсозбереження у галузі водокористування і водоспоживання.

Закрыть

Рациональное использование водных ресурсов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.