Облік безготівкових розрахунків

З метою забезпечення зберігання грошових коштів, а також здійснення банківських розрахунків як із юридичними, так і фі­зичними особами, підприємства відкривають рахунки в установах банків.

Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових ко­штів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства- отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках висту­пає банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам, під­приємцям і фізичним особам. Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахун­кових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє кон­центрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, за­безпечує їх збереження і ефективніше використання, оптимізує й прискорює грошовий обіг держави.

Основними нормативно-правовими документами, які врегу­льовують дане питання є Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 872-ХІІ, а також нормативний акт НБУ «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. №492.

Інструкція регулює правовідносини, що виникають у разі від­криття клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам суб’єктам підприємницької діяльності, філіям, представни­цтвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підпри­ємств, у тому числі структурним підрозділам, фізичним особам на умовах, викладених в договорі між установою банку і власником рахунку. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

На рис. 6.6. зображено види рахунків, які можуть відкриватись в установах банків.

Для відкриття поточного рахунка в банк подають такі доку­менти:

1.Заяву про відкриття рахунка.

2.Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства у виконавчих органах влади.

3.Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідчену нотаріально або органом, що прийняв таке рішення.

Рис. 6.6. Види рахунків

4.Копію належним чином зареєстрованого статуту (положен­ня), засвідчену нотаріально. Установа банку, в якому відкрива­ються рахунки (субрахунки), робить відмітку про відкриття тако­го рахунка на примірнику,статуту (положення), на якому зробле­но відмітку податкової інспекції про реєстрацію підприємства в податкових органах, відтак цей примірник повертають власнику рахунка.

5.Копію документа, який підтверджує, що підприємство взято на облік у податкових органах.

6.Картку зі зразками підписів директора та його заступника, головного бухгалтера та його заступника і відбитком печатки.

7.Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фон­ду України, засвідчену нотаріально або органом, який здійснює ре­єстрацію.

8.Копію документа про реєстрацію в органах Фонду соціаль­ного страхування України, засвідчену нотаріально або органом, який здійснює реєстрацію.

Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання яко­го ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника.

Узагальнюючим документом який підсумовує операції на ра­хунку в банку є виписка банку, яка містить перелік операцій за де­бетом і кредитом рахунка із зазначенням номерів документів.

Для обліку наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку, що знаходиться у банку і можуть бути використані для поточних операцій призначено рахунок 31 «Рахунки в банках», конкретно у розрізі субрахунків:

311«Поточні рахунки в національній валюті»;

312«Поточні рахунки в іноземній валюті».

За дебетом субрахунків відображається надходження грошо­вих коштів, за кредитом - їх використання.

Для здійснення операцій на поточному рахунку підприємством до уповноваженого банку подаються оформлені належним чином відповідні первинні документи.

Підсумковим етапом обліку є відображення результатів діяль­ності у звітності. Інформація про відображення грошових коштів у ній наведена в таблиці 6.2.

Рис. 6.7. Форми безготівкових розрахунків

Таблиця 6.2

Відображення грошових коштів у звітності

Код та назва рахунку,субрахунку Форми фінансової звітності
Назва форми Назва рядка Код рядка
30«Каса», 31«Рахунки в банках» Баланс Грошові кошти та їх екві­валенти: - в національній валюті; -в іноземній валюті 230 240
Звіт про рух гро­шових коштів Залишок коштів на кінець року 430
Примітки до річної фінансової звіт­ності Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книж­ки) 660
33 «Інші гро- шові кошти» Баланс Грошові кошти та їх екві­валенти: -в національній валюті; - в іноземній валюті 230 240
Примітки до річної фінансової звіт­ності Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових ко­штів 680
Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 5

Бесплатная работа

Закрыть

Учет безналичных расчетов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.