Економічна суть грошового обігу і розрахунків

Тема обліку грошових коштів є найважливішою для всіх, хто займається бізнесом. Помилки в оформленні касових операцій ко­штують дуже дорого. Штрафи підприємств, що здійснюють готів­кові розрахунки, за різноманітні порушення нормативних актів, які регулюють подібні розрахунки, нерідко перевищують за своїм обсягом платежі з податку на прибуток. Така ситуація неприпус­тима, і однією з причин її виникнення може бути відсутність у бух­галтерів достатньо повної інформації про порядок здійснення ка­сових операцій.

У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах окремого підприємства, так і в економіці в цілому є об’єктивною умовою їх ефективного функціонування. Відносини між підпри­ємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських за­собів, називаються розрахунками.

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депо­зити до запитання.

Грошові потоки - сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підпри­ємством у процесі господарської діяльності.

Готівка - грошові знаки національної валюти України - бан­кноти і монети.

Інші грошові кошти - грошові документи (у національній та іноземній валюті) та кошти в дорозі.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств, підпри­ємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосеред­ньо не пов’язані з реалізацією.

Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отри- мувача через відповідні банківські установи. Порядок безготівко­вих розрахунків суворо регламентований законодавством. Здій­снення розрахункових операцій через банк знижує потребу в го­тівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і ефективніше викорис­тання, оптимізує й прискорює грошовий обіг держави.

За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають то­варного та нетоварного характеру. До товарних відносять роз­рахунки між підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, до нетоварних - роз­рахунки з бюджетом з платежів і податків, погашення банківських позик, відсотків, розрахунки з дебіторами, крім розрахунків за то­варними операціями.

Завданнями бухгалтерського обліку грошо-вих коштів і розрахунків є:

• раціональна організація, своєчасне і за­конне проведення безготівкових і готівкових розрахунко­вих операцій;

 • своєчасне, повне та правильне документування операцій з надходження і вибуття грошових коштів і розрахунків;
 • забезпечення збереження грошових коштів і їх еквівалентів у касі підприємства;
 • контроль за законністю і економічністю витрачання грошо­вих коштів;
 • обліково-інформаційне забезпечення управління дебітор­ською заборгованістю;
 • обліково-інформаційне забезпечення управління грошови­ми коштами;
 • періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості.
 • Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забез­печити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використан­ня та контроль за збереженням.

  Основу обліку грошових коштів зумовлює їх класифіка­ція - за призначенням та місцем зберігання.

  За діючим планом рахунків, облік грошових коштів ведеться на рахунках третього класу «Кошти, рахунки та інші активи», який призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у бан­ках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сум­нівних боргів і витрат майбутніх періодів.

  Вільні грошові кошти підприємств повинні обов’язково збері­гатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства зберігають у своїх касах. Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам під­приємства для витрат, що виникають у зв’язку з виконанням до­ручень адміністрації.

  Рис. 6.1. Класифікація грошових коштів

  Кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремо за кожною валютою, але водночас робиться їх перерахунок на на­ціональну валюту України за курсом, встановленим НБУ на дату операції або звітності. Необхідність такого перерахунку пов’язана з тим, що грошовий вимірювач у бухгалтерському обліку виступає як узагальнюючий методичний прийом. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається тільки в одній валюті, тобто у гривнях.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 3

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Экономическая сущность денежного обращения и расчетов

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.