План

1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку.

2. Плани розвитку бухгалтерського обліку

3. Методика організації впровадження облікових завдань

4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації.

Основна література

1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку.

Розгляд системи бухгалтерського обліку в часовому просторі дає змогу зробити висновок про значні перетворення та їх видозміну з часів простого рахівництва до сучасного етапу її розвитку. Відсутність сталості та динамізм облікової системи пояснюється її під єдністю загальним економічним механізмам і умовам, перегляд та реформування яких потребує відповідності системи збору та обробки інформації щодо господарської діяльності як на макро так і мікрорівнях.

Зміни в економічному устрою України, що відбулися за останнє десятиріччя, потребують гармонізації всіх ланок управління в цілому та бухгалтерського обліку зокрема, існуючим економічним умовам, з урахуванням перспектив подальшого економічного розвитку.

Удосконалення і подальший розвиток облікової системи є також об’єктом організації бухгалтерського обліку засобом реалізації організації розвитку бухгалтерського обліку виступає його планування, яке здійснюється централізовано і децентралізовано.

Централізоване планування розвитку бухгалтерського обліку є складовою частиною загальної державної системи керівництва бухгалтерським обліком ключові позиції в якій відведені Державному Комітету статистики, який розробляє національну систему рахівництва, яка визначає концептуальну основу планів рахунків бухгалтерського обліку, та Міністерству фінансів, що здійснює регулювання питань методології бухгалтерського обліку України в цілому. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком бюджетних установ, як зазначалось у розділі 1, здійснює Державне казначейство України.

Відповідно до Указу Президента України № 1251/2001 від 25.12.01 Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушень у бюджетній сфері до централізованого плану розвитку бухгалтерського обліку України включено розробку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку бюджетних установ. Функції по розробці останніх покладено на Міністерство фінансів і Державне казначейство.

Якість майбутніх стандартів бухгалтерського обліку безпосередньо залежить від рівня організації робіт по випрацюваною останніх, під якою розуміють систему заходів оптимізації науково-дослідних робіт. Випрацюваною кінцевого варіанту вказаних методичних матеріалів передує наступні етапи:

Øпідготовчий чи організаційний, який включає такі види робіт:

організація робочої групи, ява полягає у визначенні кола осіб, що прийматимуть участь у розробці та керівника робочої групи, випрацювання регламенту її роботи;

розробка плану робіт в розрізі основних етапів, видів та напрямків робіт, та також терміну їх виконання та відповідальних;

забезпечення проведення наступних етапів (визначення системи заходів по реалізації встановлених завдань, їх обґрунтування та проведення.

Нагадаймо, що бухгалтерський облік бюджетних установ відображає різні специфічні особливості бюджетних установ багатоманітного державного сектору у загальному поєднанні, а тому доречним є включення до розробочої групи на дородчій основі провідних спеціалістів галузевих міністерств з питань бухгалтерського обліку.

Розробка плану робіт передбачає визначення видів загальних робіт за етапами. Встановлення напрямків робіт передбачає опрацювання законодавчих актів щодо перспектив розвитку економіки України в усіх її галузях; ретельне вивчення матеріалів періодичних видів наукової літератури в частині прогнозів економічного розвитку економіки України в цілому, та економіки соціально-культурного комплексу зокрема; визначення на підставі опрацьованого матеріалу, колі завдань і функцій бухгалтерського обліку бюджетних установ на майбутнє, встановлений термін основних об’єктів дослідження.

Організація забезпечення проведення науково-дослідних робіт передбачає підготовка відповідної матеріально-технічної бази, в частині технічних засобів та інформаційного забезпечення, визначення кола допоміжних процедур як то наукові відрядження за кордон для вивчення практики, досвіду та проведення наукових конференцій тощо, встановлення зв’язку з державними та суспільними організаціями для співпраці на заключному етапі розробки положень бухгалтерського обліку та інше.

Øголовний чи розробчий етапи полягає у випрацюванні проекту положень бухгалтерського обліку на підставі раніше встановлених напрямків роботи чи об’єктів вивчення. З огляду на загальні тенденції по гармонізації бухгалтерського обліку, що відмічаються в світовій економіці, розробка повинна бути здійснена на основі вже випрацьованих завдань та функцій вітчизняної підсистеми обліку бюджетних установ з урахування за її аналогами – міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі;

Øзаключний етап передбачає наступні види робіт:

попередні проекти положень (стандартів) бухгалтерського обліку та доопрацювання з урахуванням обґрунтованих доповнень;

обговорення положень (стандартів) у спеціалізованих засобах печаті – провідних періодичних виданнях з питань бухгалтерського обліку та на наукових конференціях;

доопрацювання проектів положень (стандартів) з урахуванням внесених пропозицій;

розгляд кінцевих проектів положень (стандартів) та їх затвердження.

До централізованих заходів по організації розвитку бухгалтерського обліку відносять також щорічне поточне планування діяльності відділу методології бухгалтерського обліку виконання кошторисів і бюджетів Державного казначейства України та галузевих міністерств.

Планування розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ на рівні установ і організацій є децентралізований. Зазначеним процесом керує головний бухгалтер, визначаючи основні об’єкти планування в розрізі різних аспектів бухгалтерського обліку, механізм і реалізації планів, коло завдань відповідальних за їх виконання та терміни виконання завдань.


2. Плани розвитку бухгалтерського обліку

Засобом формалізації результатів планування розвитку бухгалтерського обліку виступають плани. В залежності від завдань, які вони виконують її поділяють на декілька видів.

Так, за періодом охоплення виокремлюють перспективні (визначають центральний напрямок розвитку бухгалтерського обліку), річні та поточні (охоплюють коло заходів по удосконаленню обліку на відповідний період).

За рівнем розробки виділяють плани вищої ланки (випрацьовуються в результаті централізованого планування) та плани первинної ланки (розробляються головним бухгалтером установи, організації).

За функціональним призначенням розрізняють:

плани удосконалення методології та методики бухгалтерського обліку (за мету ставиться розробка нормативних документів, застосування прогресивних методів бухгалтерського обліку, розробка та впровадження облікових задач із застосуванням ПЕОМ);

плани удосконалення організації технології облікового процесу (за мету ставиться впровадження прогресивних форм бухгалтерського обліку, розробка і впровадження нових облікових носіїв, випрацювання більш раціональних схем обігу носіїв облікової інформації, раціоналізація вирішення облікових завдань в цілому в часі і просторі;

плани удосконалення організаційної форми бухгалтерського обліку, організаційної побудови бухгалтерської служби установи та організаційного забезпечення (на меті виступають вибір і впровадження іншої організаційної форми бухгалтерського обліку, випрацювання і застосування більш раціональної моделі організаційної побудови бухгалтерської служби, удосконалення складу структурних підрозділів бухгалтерської служби);

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Организация розвитку бухгалтерского учета

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.