План

1. Визначення основних понять

2. Порядок укладання договорів

3. Характеристика рахунку для обліку довгострокової дебіторської заборгованості

4. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду

5. Облік одержаних довгострокових векселів

6. Облік іншої дебіторської заборгованості

Висновок

Використана література

1. Визначення основних понять

Методологію обліку - основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебітори - це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або Інших активів.

Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності.

Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється па довгострокову та поточну.

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в холі нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. При ньому слід розуміти, що при віднесенні заборгованості до поточної або довгострокової до уваги береться не загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, а очікуваний строк до погашення, який залишився з дати балансу.

Поняття поточної дебіторської заборгованості буде розглянуто в наступних лекціях.

До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:

* заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається r балансі орендодавця;

+ надання позик іншим підприємствам;

* надання позик фізичним особам;

* заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях - пожежі, повені, крадіжках тощо.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо Існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і ЇЇ сума може бути достовірно визначена (майбутня економічна вигода - це потенціал, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів або їх еквівалентів на підприємство).

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок ЇЇ проведення.

Надзвичайна подія — подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства \ не очікується, що вона буде повторюватись періодично або в кожному подальшому звітному періоді.

Нєгарантована ліквідаційна вартість - це частина ліквідаційної вартості орендованого активу, продаж якої орендодавцем не гарантується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

Нєзароблений фінансовий дохід - загальна сума мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням дисконтованої суми мінімальних орендних платежів за припустимою ставкою відсотку при оренді.

Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Реєстр дебіторів - регістр аналітичного обліку розрахунків з дебіторами.

Чисті Інвестиції в оренду – це загальна сума мінімальних орендних платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Учет долгосрочной дебиторской задолженности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.