Зміст

ВСТУП 

I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів 

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація 

1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів 

1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничих запасів й організація їх складського обліку 

II. Облік виробничих запасів 

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів 

2.2. Облік надходження виробничих запасів 

2.3. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів 

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники 

3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор" 

IV. Комп'ютеризація обліку 

ВИСНОВКИ 

Список використаної література

ВСТУП

В умовах ринкової економіки економічний аналіз є особливою функцією управління виробництвом і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним та економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою. Розвиток суспільства переконливо свідчить про переваги ринкової економіки над централізованою. Але як саме функціонують ринкові механізми, що дає змогу бухгалтерам та економістам знайти відповіді на численні запитання стосовно проведення аналізу виробничих запасів на складах та в бухгалтерії — всі ці питання потребують глибоких знань та вмінь. Дедалі більше зростає відповідальність бухгалтерів, економістів, перед ними постають нові проблеми. Саме тому сучасний спеціаліст в області економіки та обліку має бути глибоко обізнаним у питаннях щодо зміни державної форми власності на приватну чи колективну.

На це значний вплив має вміння аналізувати. На підприємствах важливою ділянкою аналізу є наявність та рух виробничих запасів. Ця важливість в умовах ринкової економіки полягає в тому, що без своєчасного забезпечення підприємств, які ще, можна сказати, невпевнено "стоять на ногах", необхідними матеріалами та ефективного використання неможливим стає виробничий процес. Саме з таких причин зазнає краху значна частина малих підприємств. Звичайно, є й інші, такі як політичні (зміни законів, постанов та ін.) та економічні (кон'юнктура ринку, податкова політика та інші чинники).


I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація

Різні вчені-економісти по-своєму визначають виробничі запаси. Так, наприклад, Бойко В.М. під матеріально-виробничими запасами визначають засоби виробництва, що надійшли на підприємство і ще не використовуються у виробничому процесі. Їх обсяг створюється у таких розмірах, які б забезпечували рівномірну, безперебійну роботу підприємства. Безруких В.Б. та Кондраков В.Б. під виробничими запасами розуміють різні речові елементи виробництва, що використовуються у якості предметів праці у виробничому та іншому господарському процесі. Вони повністю споживаються у кожному циклі і повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. На думку Саблука П.Т. та Дем’яненка М.Я. виробничі запаси — це запаси засобів виробництва, які знаходяться на складах суб'єктів господарювання та потрібні для забезпечення безперервного виробничого процесу, це лише ті предмети праці, які ще не приймають участь у процесі виробництва і зберігають свою натурально - речову форму.

У бухгалтерському та економічному аналізі застосовують наступне визначення: виробничі запаси — це активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконанню робіт на подання послуг, а також управління підприємством.

Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процес використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництво їх потрібно заміняти новими.

В залежності від того, яку роль відіграють різноманітні виробничі запаси в процесі виробництва продукції, робіт послуг, вони поділяються на такі групи: сировина, основні і допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати; незавершене виробництво; малоцінні та швидкозношувальні предмети; молодняк тварин і тварини на відгодівлі.

Сировина і матеріали – це предмети праці, з яких виготовляють продукцію; вони утворюють матеріальну (речовинну) основу продукції.

Сировина – це продукція сільського господарства (зерно, бавовна, молоко) і видобувної промисловості (вугілля, руда тощо), а матеріали – продукція переробної промисловості (борошно, тканина, цукор тощо).

Поділ матеріалів на основні і допоміжні має умовний характер і часто залежить лише від кількості матеріалу, використаного на виробництво різних видів продукції.

Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності. Це зумовлює необхідність використання в бухгалтерському обліку значної кількості різних за своїм змістом рахунків. Для більш глибокого та правильного розуміння і обґрунтованого використання в обліку рахунків необхідно знати їх економічний зміст, призначення та структуру, а це потребує науково обґрунтованої класифікації рахунків.

Під класифікацією рахунків розуміють їх групування за певними однорідними ознаками.

Класифікація рахунків допомагає вивченню змісту і будови рахунків. Знаючи загальні, найбільш суттєві і відмітні ознаки окремих груп рахунків, легше визначити, для чого призначений та як використовується той або інший рахунок у бухгалтерському обліку.

Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за двома основними ознаками: за економічним змістом та за призначенням і структурою.

Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об'єкти відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість визначити систему рахунків, що підлягають використанню на підприємствах тієї або іншої галузі.

Класифікація рахунків за призначенням і структурою показує, для чого, для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка їхняструктура, тобто зміст дебету, кредиту і характер залишку. Однакові за структурою рахунки можуть відображати різні за економічним змістом господарські засоби і процеси.

Обидві класифікації рахунків науково обґрунтовані, тісно взаємопов'язані і доповнюють одна одну.


1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів

«Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон про бухоблік).

Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності викладені в статті 4 розділу 1 Закону про бухоблік і пункті 18 П(С)БО 1 «За­гальні вимоги до фінансової звітності».

Під час розробки облікової політики слід вра­ховувати вимоги до якісних характеристик бухгал­терського обліку та фінансової звітності, викладе­ні в пунктах 14—17 П(С)БО 1, методи та процеду­ри, передбачені іншими П(С)БО, норми й норма­тиви, встановлені законодавчими актами України.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Бесплатная работа

Закрыть

Учет наличия и поступления производственных запасов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.