Основы построения бухгалтерского финансового учета и аудита основных средств и их износа (амортизации)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ) 6

1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація. 6

1.2. Визначення та оцінка основних засобів. 8

1.3. Сутність амортизації та методи її нарахування. 14

2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ (АМОРТИЗВАЦІЇ) У ПП «ПЛАТОН». 26

2.1. Документування господарських операцій з обліку основних засобів та їх зносу. 26

2.2.Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та їх зносу. 31

2.3. Відображення господарських операцій з обліку основних засобів та їх зносу у фінансовій звітності підприємства. 36

3. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ У ПП «ПЛАТОН». 44

3.1. Мета та завдання аудиту основних засобів та їх зносу. 44

3.2. Методика та технологія проведення аудиту основних засобів та нарахування амортизації 46

3.3. Оформлення підсумків аудиторського дослідження. 51

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 59

ВСТУП

Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть лише ті з них, хто найбільш ефективно використовують всі види наявних в них ресурсів.

Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально-речових факторів виробництва, в тому числі і основних засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можливо за допомогою досконалого економічного аналізу.

Стан та використання основних фондів - один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва.

Більш повне та раціональне використання основних фондів та виробничих потужностей підприємства сприяє покращанню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Ефективне використання основних засобів сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів. Чим краще експлуатуються основні засоби, тим швидше оборотні засоби проходять фазу виробництва і тим менше потреба в їх прирості.

Важливим фактором підвищення використання основних засобів являється перебудова в системі народного господарства.

Правильне використання основних засобів в значній мірі залежить від збільшення інтенсивного та експлуатаційного навантаження на основні засоби, автоматизації і механізації виробничих процесів, мобілізації застарілих машин, швидкої реалізації основних засобів і максимальної ефективності нової техніки.

Важко недооцінювати значення автоматизації в бухгалтерському обліку, особливо в період переходу до повноцінної ринкової економіки: точність і оперативність інформації стають вирішальними чинниками успішної господарської діяльності. Однак, необхідно враховувати відмінності в самому змісті бухгалтерського обліку в Україні і в світі. Якщо в Україні бухгалтерське діло обмежується обліково-реєстраційними задачами, то в країнах ринкової економіки обліково-реєстраційні задачі – це мала, і далеко не сама важлива частина бухгалтерської науки, основна увага приділяється задачам фінансового аналізу і прогнозування. Тому дуже важливо правильно оцінити задачі і мету автоматизації бухгалтерського обліку.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади бухгалтерського обліку та аудиту.

Предмет дослідження – основи побудови обліку та аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації).

Метою курсової роботи є дослідження основ побудови бухгалтерського фінансового обліку та аудиту основних засобів на підприємстві та їх зносу (амортизації).

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

– дослідити теоретичні основи обліку основних засобів та їх амортизації;

– охарактеризувати облік руху основних засобів;

– проаналізувати облік зносу (амортизації) основних засобів;

– визначити процедуру аудиту основних засобів та їх зносу.

Базою дослідження є ПП «Платон». Підприємство самостійно визначає облікову політику, розробляє системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій.

Бухгалтерський облік у ПП «Платон» ведеться згідно Робочого плану рахунків, який розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і доданий до Наказу про облікову політику підприємства.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Основы построения бухгалтерского финансового учета и аудита основных средств и их износа (амортизации)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.