План

Вступ

1. Ознайомлення з організаційними і технологічними особливостями ДП „Рівнеторф”.

2. Попередня оцінка аудиторського ризику та суттєвості.

3. Планування аудиту.

4. Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та корегування попередньої оцінки ризику.

5. Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Документування результатів тестування.

6. Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості.

7. Підготовка аудиторського висновку.

Висновки

Список використаної лiтератури

Додатоки

ВСТУП

Аудиторська діяльність є важливою складовою ринкових економічних перетворень, які сьогодні здійснюються в Україні. Результати аудиторських перевірок фінансових звітів підприємств у багатьох випадках служать основою для прийняття економічних рішень зовнішніх користувачів звітності (банками, інвесторами, кредиторами, державними органами та внутрішніми, адміністрацією, керівництвом підприємства). Аудиторські послуги, що надаються підприємствам - клієнтам є ефективною допомогою в налагодженні, відновленні та веденні бухгалтерського обліку, особливо в період реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні та переходу на національні положення; вирішенні складних проблем з питань оподаткування, господарського права.

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин значно підвищились вимоги до фінансово-господарської діяльності підприємства. Відбулася зміна форм власності, значно змінився обсяг та асортимент продукції які випускаються, а також змінилися ринки збуту продукції та склад ділових партнерів.

Все це призвело до необхідності впроваджувати на підприємстві економічні санації, яке грунтується на результатах аналізу; вихідною базою для нього є облікові документи, а достовірність його здійснення на основі аудиторської перевірки. Актуальним є питання на даному етапі прибутковості та платоспроможності підприємства.

В Україні аудиторська діяльність має розвиватись саме з переходом до ринкових відносин. Основними видами послуг перших аудиторських фірм в Україні було надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, складання бухгалтерської звітності. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993р. Вивів на перший план аудит у вигляді обов’язкового підтвердження показників річної фінансової звітності підприємств, а згодом передбачає практичне виконання аудиту у вигляді експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності.

Фінансовий аудит являє собою групування та вивчення даних про фінансові ресурси підприємства та їх використання з метою мобілізації коштів, необхідних для виконання планових чи проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності.

Метою виробничої практики є засвоєння знань щодо регулювання обліку, аналізу та контролю, отримання навичок планування контрольно – ревізійного процесу, ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю, оволодіння прийомами здійснення фінансового менеджменту, аналізу та контролю, оволодіння навичками оформлення результатів контролю, а також має на меті закріплення і поглиблення знань отриманих під час вивчення дисциплін: “Контроль і ревізія”, “Управлінський облік”, “Фінансовий менеджмент”, “Спецкурс”, “Спецсемінар”. Потрібно дослідити зовнішній та внутрішній аудит ДП „Рівнеторф”, а саме перевірити систему бухгалтерського обліку та підтвердити реальність і достовірність фінансової звітності, встановити хто здійснює перевірку обліку основних засобів, на основі яких нормативних джерел, які методи аудиту використовують під час здійснення перевірки і в кінці зробити висновки і пропозиції по вдосконаленню системи внутрішнього контролю ДП „Рівнеторф”.

Виходячи з мети виробничої практики головним завданням є:

- вивчення і оцінка структури внутрішнього контролю на базі даного підприємства і в процесі дослідження системи внутрішнього контролю ДП „Рівнеторф” дати оцінку трьох її елементів: середовищу контролю, системі бухгалтерського обліку та процедурам контролю;

- розробка плану і робочої програми перевірки;

- дослідження і збір аудиторських свідчень;

- аналіз і оцінка аудиторських свідчень;

- оволодіти методикою тестування системи внутрішнього контролю та застосування тестів підтвердження;

- засвоїти знання щодо регулювання аудиту в Україні, на підставі вивчення Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Заключні процедури аудиту проводяться після здійснення господарських операцій шляхом перевірки останніх даних первинних документів і за записами в облікових регістрах.

Узагальнення результатів аудиту проводиться методом оформлення і підготовки висновків аудитора та реалізація результатів контролю.

Основна мета діяльності фірми є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

Звіт з виробничої практики складається з сіми розділів, вступу і висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі розкривається обгрунтування обраної теми; мета та завдання звіту, які необхідно вирішити питання для досягнення поставленої мети, об’єкти дослідження та основні напрямки діяльності ДП „Рівнеторф”

У першому розділі розглядається організаційна структура підприємства, а саме форма власності підприємства, форма обліку, облікова політика, склад звітності, структурні підрозділи підприємства. А також потрібно оцінити наступні складові частини внутрішнього контролю: середовище контролю, процедури контролю, система бухгалтерського обліку та інше.

У другому розділі описується попередня оцінка аудиторського ризику та суттєвості, методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю, критерії оцінки ризику на ДП „Рівнеторф”.

В третьому розділі необхідно скласти план аудиту при перевірці діяльності підприємства.

У четвертому розділі необхідно вивчити, оцінити і протестувати систему внутрішнього контролю. Провести документування результатів тестування та корегування попередньої оцінки ризику.

В п’ятому розділі необхідно сформувати і зробити ідтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку і здійснити документування результатів тестування.

У шостому розділі проводяться заключні процедури, а у сьомому здійснюється підготовка аудиторського висновку.

У висновку підводяться підсумки дослідження оборотних активів ДП „Рівнеторф”, визначається основне положення організації, методологія процедури контролю, правильність і повнота відображення в обліку оборотних активів на ДП „Рівнеторф”.

До проблемних питань аудиту можна віднести:

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;

- відсутність нормативної бази аудиту – аудиторських стандартів, що забезпечили б єдині критерії якості аудиту (посадові обов’язки, службова відповідальність тощо);

- відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту;

- недостатня кількість кваліфікованих кадрів, а звідси і неосвоєний ринок аудиторських послуг;

- відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків тощо);

- комп’ютеризація аудиту тощо.

І хоча тепер до роботи в аудиторських фірмах України залучено кваліфіковані кадри бухгалтерів, ревізорів, економістів і юристів, однак назріла необхідність наукових і практичних розробок актуальних питань, пов’язаних із розвитком аудиторства. Найважливішими з них є наступні:

- наукове обґрунтування основних процедур і тестів аудиторства;

- порівняльний аналіз змісту, місця і ролі аудиторських висновків;

- проблеми інформаційного, математичного і програмного забезпечення аудиторського процесу;

- широке застосування в аудиторській роботі економіко-математичного моделювання;

- розробка методів зовнішнього і внутрішнього аудиту;

- функції, права, обов’язки, відповідальність і етичні норми діяльності незалежних аудиторів;

- забезпечення правового, комерційного і договірного регулювання діяльності аудиторів;

- розробка стандартів для внутрішнього і зовнішнього аудиту;

- визначення рівня професійного ризику під час аудиту;

- регулювання взаємовідносин аудиторів з фінансовими, правоохоронними та іншими державними органами.

Виробнича практика з аудиту є частиною навчального процесу і має на меті закріплення і поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисципліни “Аудит”.

Завдання виробничої практики з аудиту:

- засвоєння знань щодо регулювання аудиту в Україні;

- отримання навичок планування аудиту, оцінки аудиторського ризику та суттєвості, виходячи з умов бази практики;

- ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю на базі практики;

- оволодіння навичками здійснення процедур аудиту;

- закріплення знань щодо формування файлів аудиторської документації.

Отже, після закінчення практики студенти повинні знати:

- нормативну базу здійснення аудиту;

- прийоми аудиту та їх зв’язок із завданнями аудиту;

- структуру і функції системи внутрішнього контролю підприємства;

- послідовність і зміст робіт по підтвердженню залишків на рахунках бухгалтерського обліку;

- вимоги до складу і змісту робочих документів аудитора.

Також студенти повинні вміти:

- визначати завдання аудиту і застосовувати відповідні прийоми аудиту для їх досягнення;

- розробляти програми здійснення аудиту;

- застосовувати професійні судження щодо аудиторських свідчень (доказів);

- складати робочі документи аудитора;

- узагальнювати результати перевірки та обирати відповідний вид аудиторського висновку.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 66

Бесплатная работа

Закрыть

Производственная практика по аудиту

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.