ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.2. Економічна сутність та склад власного капіталу

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

2.1. Організаційні принципи обліку власного капіталу

2.1.2. Облік статутного фонду

2.1.3. Облік пайового капіталу

2.1.4. Облікдодаткового капіталу

2.1.5. Облікрезервного капіталу

2.1.6. Облікнерозподілених прибутків

2.1.7. Облік вилученого капіталу

2.1.8. Облік неоплаченого капіталу

2.1.9. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

2.2. Удосконалення методикиобліку власного капіталу на підприємстві ВАТ “Надія”

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

Бухгалтерськийоблік є ланкою, яка поєднує господарськудіяльність підприємства і осіб, що приймають відповідні рішення. Дані про господарську діяльність є входом в системубухгалтерського обліку, а корисна інформація дляосіб, які приймають рішення, - виходом з неї.

Для кожного етапу розвитку суспільства характерна своя система обліку і, в міру ускладнення функціонування суспільства, ускладнюється облік, з’являються нові його підсистеми.

Бухгалтерськийоблік, як система, представляє собою сукупність елементів певного змісту і форми, які пов’язані між собою та об’єднані регулярною взаємодією. Це система інформації про стан та рух ресурсів підприємства, про характер і результати господарської діяльності, що відображає і узагальнює господарські операції в єдиному грошовому вимірнику.

В процесі своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює певні операції, які складають його господарську діяльність. Всі без винятку операції повинні бути зафіксовані, саме це є функцією бухгалтерського обліку.

В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності.

Виходячи із об’єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні булизроблені суттєві кроки у даному плані: прийнято Закон: “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджені Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій і Інструкцію про його застосування. Вказані зміни зробили суттєвий поступ у переосмисленні місця і ролі бухгалтерського обліку в системі управлінняпідприємством, так і економікою країни в цілому.

Ця законодавча вимога є основоположною при реформуванні національного бухгалтерського обліку, який відіграє важливу роль у здійсненні заходів щодо переходу до ринкових відносин. Система бухгалтерського обліку в Україні має ввібрати в себе кращі традиції і правила застосування світової практики введення та організації бухгалтерського обліку, зберігаючи при цьому його національні особливості.

У теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженнііякі представляють собою фонди та резерви.

Проблемами бухгалтерського обліку підприємницької діяльності за різних форм власності та різних формгосподарювання вивчені недостатньо, хочаїм приділяється багато уваги в економічній літературі і повсякденній роботі. В цьому зв’язку особливого значення набувають теоретичні дослідження побудови системи обліку підприємницької діяльностірізних форм власності.

Дослідженням різних аспектів бухгалтерського обліку присвячені роботи видатних вітчизняних економістів С.Ф. Голова, В.В. Сопка, А.С. Бакаєва, Н.Г. Волкова, Т.В. Головка, В.С. Леня, О.В. Лишиленка,М.Н. Ткаченката інших науковців, що вивчають проблеми сучасного обліку власного капіталу – Л. Сук, П. Сук, В.І. Стажевого, І.І. Каракоза, А.Д. Шеремет, І.В. Савицької, та інші автори, що опублікували матеріали з економічного аналізу власного капіталу.

Концептуальні підходи до удосконалення системи бухгалтерського обліку були розроблені за участю таких науковців, як: О.Ф. Галкіна, М.Ф. Огійчука, П.А. Щербакової та ін. Особливо це стосуєтьсягосподарських підприємств, де до бухгалтерського обліку висуваються специфічні вимоги: він повинен бутипрацемістким, зрозумілим, підданим швидкому опануванню і водночас таким, що відбивав би фінансові результати господарської діяльності відповідно до вимог чинної в Україні системи оподаткування.

Таким чином, економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а так саме здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення даної проблеми, що визначило вибір теми курсової роботи та її мету.

Метоюкурсової роботи є вивчення методики обліку власного капіталу наакціонерному підприємстві.

Об’єктомдослідження – є облік власного капіталу наакціонерному підприємстві “Надія”

Предметом дослідження - є процес обліку власного капіталу.

Практична значимість даної роботи визначається можливістю використання отриманих даних в результаті досліджень обліку власного капіталу на господарських підприємствах і на основі отриманих висновків, розробити механізми та шляхи покращання обліку власного капіталу на практиці.

Завдання: на основі спеціальної літератури розкрити:

1.Розглянутинормативні документи, якірегулюютьоблік власного капіталу на підприємства.

2.Теоретично обґрунтувати принципи обліку власного капіталу.

3.Розкрити змістобліку власного капіталуна підприємстві.

4.Обґрунтувати облік статутного фондуна прикладіВАТ “Надія”.

5.Розкрити змістоблікупайового капіталу;

6.Вивчити облікдодаткового капіталуна підприємстві.

7.Розкрити змістоблікурезервного капіталу таобліку нерозподілених прибутків.

8.Розкрити зміст облікувилученого капіталутаоблікунеоплаченого капіталу.

9.Обґрунтувати облік забезпеченнямайбутніх витрат іплатежів.

10.Намітити шляхи удосконалення обліку власного капіталуна підприємстві ВАТ “Надія”.

Для реалізації поставлених завдань використовувалися наступні методи: офіційні та літературні видання (наукові розробки, монографії, спеціальна література, періодичні видання), теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми, шляхом вивчення наукової, методичної, спеціальної літератури; пошук нових шляхів з даної проблеми, використовувалися такожі інші методи.

Теоретичною та методологічною основою курсової роботи послужили законодавчі та нормативні документиз бухгалтерського обліку, інструктивні матеріали, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних та бухгалтерських питань, підручники,періодичні видання.

У процесі написання роботи використовувались як традиційні методики (літературний, порівняльний) так і наукові (методи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економічно-математичні методи, методи групування, балансовий та інші). Так само в роботі був використаний практичний матеріал обліку власного капіталу ВАТ “Надія”, розглянуті та вивчені нормативні та законодавчі документи України, що регулюють облік власного капіталу.

Робота складаєтьсязі вступу, двох розділів, списку використаної літератури, додатків.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Бесплатная работа

Закрыть

Учет собственного капитала

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.