Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ

1. Економічна сутність податків та системи оподаткування,  принципи її побудови, основне призначення

2. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства

3. Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами

4. Відображення операцій за розрахунками за податками і платежами у фінансовій звітності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва, засобом забезпечення соціально-економічної сфери є податки.

Податки і збори - це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених законо­давчими актами України.

Податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового кодексу України, Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи.

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або про­водять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України, або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом. Кожний з платників може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обо­роти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника по­даткового обов’язку.

До загальнодержавних податків і зборів належать: податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, по­даток на нерухоме майно, плата за землю, державне мито, податок з власників транспортних засобів, податок з доходів громадян та інші платежі. До місцевих платежів відносять: комунальний податок, рин­ковий збір, збір за проведення місцевих аукціонів, збір за видачу до­зволу на розміщення об'єктів торгівлі, збір за паркування автомобілів та ін.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються у дохід бюджету, призначений рахунок 64 "Розрахунки за податками й плате­жами", до якого відкривають такі субрахунки: 641 "Розрахунки за по­датками", 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами", 643 "Пода­ткові зобов'язання", 644 "Податковий кредит".

Об’єктом дослідження роботи є система обліку операцій за розрахунками за податками і платежами.

Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку розрахунків за податками і платежами.

Метою даного дослідження є всебічний розгляд економічних і організаційних засад обліку розрахунків за податками і платежами та відображення цих операцій в облікових регістрах та фінансовій звітності.

Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань:

- здійснити огляд літературних джерел та нормативно-правових документів, що регламентують облік податків;

- розглянути економічну сутність розрахунків за податками і платежами;

- визначити порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства;

- розглянути первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами;

- Відображення операцій за розрахунками за податками і платежами у фінансовій звітності.

Методи дослідження ґрунтуються на використанні аналізу та синтезу, індукції і дедукції, абстрагування та конкретизації.

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Учет расчетов по налогам и платежам

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.