Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Завдання та інформаційна база аудиту відрахувань на соціальні заходи. 8

2. Вивчення та оцінка внутрішнього контролю ВАТ «Рівнеазот». 17

2.1. Характеристика системи внутрішнього контролю ВАТ «Рівнеазот». 17

2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком основних засобів  24

3. Методика аудиту амортизації та поточних зобов’язань за рахунками з оплати праці 28

3.1. Методика аудиту амортизації 28

3.2. Програма аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці 33

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 39

4.1. Перевірка показників фінансової звітності 39

4.2. Перевірка показників даних аналітичного та синтетичного обліку основних засобів  47

Висновки. 50

Список використаної літератури. 55

Вступ

Економічна наука дає багато визначень аудиту. Наведемо деякі з них: аудит – це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює свідчення про кількісну інформацію, яка стосується конкретного економічного суб'єкта, з метою встановлення і відображення у звіті ступеня відповідності цієї кількісної інформації встановленим критеріям. Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність". За законом, аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

У західних країнах публічною є не бухгалтерська, а фінансова звітність, Якби бухгалтерська звітність була опублікована, то виявилась би дуже складною для користувачів. Крім того, у багатьох країнах світу не існує єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Користувач дістає легку для сприйняття і розуміння інформацію у вигляді фінансових звітів, ця інформація є повною, оскільки подається розшифрування окремих статей фінансової звітності.

В Україні ж за наявності Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій опублікування бухгалтерської звітності або інформації можна вважати позитивним явищем, проте бухгалтерська інформація є, з одного боку, докладною, а з іншого – обмеженою, оскільки вона не розкриває повністю деяких важливих моментів, наприклад усіх конкретних дебіторів і кредиторів підприємств.

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів. Отже, аудит - це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси власників, інвесторів, держави.

Завдання курсової роботи спрямовані на оволодіння теоретичних знань та практичних навичок з:

- визначення конкретних завдань аудиту показників звітності (окремих класів операцій);

- встановлення джерел інформації для аудиту певних класів операцій;

- вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства та впливу цієї оцінки та стратегію аудиту;

- розробки програм аудиту та методики проведення перевірки окремих класів операцій;

- практичного виконання процедур аудиту по відношенню до показників звітності та даних документів обліку;

- формування робочих документів аудитора.

Мета курсової роботи - перевірка рівня теоретичних знань з дисципліни „Організація і методика аудиту", вміння їх застосовувати для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі ВАТ «Рівнеазот». Під час виконання курсової роботи з аудиту слід вирішити такі завдання:

- закріпити і розширити набуті теоретичні знання з дисципліни "Організація і методика аудиту ";

- розвинути навички самостійної роботи при формуванні і вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

- ознайомитись з організацією, методикою і технікою здійснення внутрішнього контролю на прикладі ВАТ «Рівнеазот»;

- описати методику здійснення аудиторської перевірки активів, капіталу, зобов'язань;

- документувати процес здійснення аудиту та його результатів.

Об'єктомдослідження даної курсової роботи є ВАТ «Рівнеазот». Повна офіційна назва Товариства - Відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот». Місцезнаходження Товариства м. Рівне-17.

Метою діяльності Товариства є:

- задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів акціонерного товариства;

- здійснення виробничо-господарської діяльності в різних галузях народного господарства;

- задоволення потреб підприємств., організацій, установ і окремих громадян в хімічній продукції і мінеральних добривах.

Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, фірмовий знак (символіку), а також інші необхідні реквізити.

Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях тільки в межах свого майна. Акціонери ризикують зазнати збитків від діяльності Товариства тільки в межах свого внеску (пакета належних їм акцій) до статутного фонду. Товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів.

Товариство є правонаступником прав і обов'язків Рівненського орендного підприємства "Азот".Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством внаслідок виробничої діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство має право за встановленим чинним законодавством порядком:- випускати цінні папери;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Конкурентноспроможна продукція даного підприємства користується попитом у країнах близького та далекого зарубіжжя. Понад 40 країн світу використовують продукцію з маркою ВАТ «Рівнеазот». Всі технологічні процеси на ВАТ «Рівнеазот» взаємопов’язані і проводяться у відповідності з технологічними регламентами. Продукція, яка виробляється на підприємстві – сертифікована.

Статутний фонд Товариства становить 85 094 030 гривень. Він поділений на 340 376 120 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариством визначається рішенням загальних зборів акціонерів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів.

Товариство створює резервний фонд, фонди сплати дивідендів, виробничого, соціального розвитку та матеріального заохочення. Управління Товариством здійснює Генеральний директор – Вищий орган Товариства, йому підпорядковуються помічники, заступники, та директори з різних питань.

Сума прибутку, що отримується товариством за звітний період від усіх видів діяльності є його балансовим прибутком. Балансовий прибуток складається з прибутку від реалізації продукції та з прибутку від позареалізаційних операцій. Прибуток від реалізації продукції дорівнює виторгу від реалізації продукції (товарів, послуг) за мінусом податку на добавлену вартість, акцизу, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів та платежів, а також витрат, що включаються до собівартості цієї продукції.

Прибуток від позареалізаційних операцій дорівнює коштам, одержаним від позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції. Позареалізаційні операції пов'язані з діяльністю Товариства, що безпосередньо не пов'язане з реалізацією продукції (товарів, послуг) та іншого майна.

У розпорядженні Товариства залишається чистий прибуток, тобто балансовий прибуток за мінусом податку на прибуток та інших платежів, що мають сплачуватись з балансового прибутку.

Порядок розподілу чистого прибутку визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Закрыть

Организация и методика аудита на примере ОАО «Ривнеазот»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.