План

1. Поняття та класифікація господарського обліку

2. Синтетичний облік касових операцій

3. Нарахування та оподаткування соціальних допомог

4. Порядок обчислення ПДВ

5. Формування туристичного продукту

Використана література

1. Поняття та класифікація господарського обліку

Поняття господарського обліку представляє собою систему відображення, узагальнення і контролю процесів виробництва, розподілу, обігу і споживання. Здійснюється шляхом організованого спостереження, виміру окремих господарських операцій, систематичної реєстрації, узагальненням і вивченням з метою активного впливу на розвиток господарства.

Господарський облік- це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю та управління нею. Для виконання свого призна­чення господарський облік повинен відповідати певним вимогам, а саме:

- правильність і своєчасність оформлення документів. Терміни встановлюються відповідними органами або по­ложеннями. Лише своєчасні дані можуть бути використані для прийняття рішень щодо покращення роботи підприємства та для оперативного керівництва господарською дія­льністю;

- порівнянність показників обліку з плановими показ­никами як за методами їх обчислення, так і за обсягом. По­казники господарської діяльності підприємства, визначені різними методами, не можна порівнювати один з одним. Так, при невідповідності за обсягом показників обліку і плану не можна встановити відсоток виконання плану як по виробництву, так і по реалізації;

- точність та об'єктивність показників, відображати дійсність господарських процесів;

- повнота відображення господарських операцій та до­ступність обліку.

Для відображення господарських процесів та об'єк­тів в обліку використовуються числові показники за від­повідними натуральним, трудовим та грошовим вимірю­вачами.

Натуральні вимірювачі - служать для одержання відомо­стей у фізичних одиницях маси, обсягу, довжини, площі. За їх допомогою визначається як кількісний, так і якісний бік товарно-матеріальних цінностей.

Трудові вимірювачі - використовуються для підрахунку кількості витраченої праці і визначаються в одиницях ча­су - робочих днях, робочих годинах. Вони служать для об­числення продуктивності праці, для контролю за виконан­ням встановлених норм виробітку та нарахуванням заробіт­ної плати.

Грошовий вимірювач - відображає об'єкти господарсько­го обліку у вартісному виразі, що дозволяє узагальнити, об'єднати й однорідно оцінити різні господарські процеси й операції. У цьому полягає особлива роль грошового ви­мірювача в обліку. Він необхідний для визначення важли­вих кількісних та якісних показників господарської діяль­ності - обсягу виробництва, прибутку, рентабельності під­приємства та інших.

Види господарського обліку

Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним та бухгалтерським.

Оперативно-технічний облік здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства, організації, установи. Мета оперативного обліку - швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції (робіт, послуг).

Оперативно-технічний або оперативний облік слугує для оперативного планування й поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. Він охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку. За допомогою оперативно-технічного обліку одержують дані про щоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, додержання умов договірних поставок тощо. Дані для оперативно-технічного обліку одержують шляхом безпосереднього спостереження фактів господарської та виробничо-фінансової діяльності підприємств, організацій, установ.

Водночас, оперативно-технічний облік охоплює й ті господарські операції, що не мають безпосереднього відображення у бухгалтерському і статистичному обліку. Так, за його допомогою контролюють явку працівників на підприємство і повернення з нього по закінченні робочого часу, роботу верстатів та машин, їхні простої, режим технологічного процесу, стан і хід розрахунків підприємства з іншими підприємствами, організаціями та установами тощо.

Показники оперативного обліку використовують для забезпечення контролю. Ці показники часто не документують, а сповіщають усно.

Оперативний облік характеризується швидкістю одержання облікових відомостей.

Для одержання необхідної інформації дані оперативного обліку часто одержують шляхом спостереження, але нині дедалі ширше використовують сучасну техніку, наприклад, комп'ютери, телефакси тощо.

При оперативному обліку користуються всіма трьома видами вимірників, частіше - натуральними й трудовими.

Низку показників оперативного обліку передають до вищих організацій, наприклад, дані про випуск продукції, одержання врожаю зернових тощо. Такі показники узагальнюють і включають до складу оперативної звітності, яка слугує для спостереження за відповідними процесами в масштабі окремих галузей і народного господарства України в цілому.

Оперативно-технічним обліком мають бути зайняті працівники всіх служб підприємства - виробничої, технічної, бухгалтерської, постачання, праці, кадрів тощо.

Статистичний облік — це планомірне збирання й вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за конкретних умов місця й часу (перепис наявності обладнання, визначення середньої заробітної плати працівників підприємства за категоріями працюючих, кількість і якість вироблюваної продукції, використання робочого часу, чисельності населення тощо). Дані про господарські та виробничі зміни статистичний облік одержує з оперативно-технічного і бухгалтерського обліку. Наприклад, за даними статистичного обліку можна визначити зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг), чисельність працюючих за віком, статтю, кваліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати результати різних процесів і прогнозувати подальший їх розвиток.

Таким чином, на основі статистичного обліку визначаються кількісні. й якісні показники роботи кожного підприємства. Операції та явища підлягають статистичному спостереженню, групуванню, обчисленню середніх та відносних величин, індексів, побудови рядів динаміки, аналізу тощо. Виходячи з цього, статистичний облік являє собою систему вивчення, узагальнення і контролю за масовими явищами, що мають загальнодержавний характер.

Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Облік ведеться у вартісному, натуральному та трудовому вимірниках. Він грунтується на суворому дотриманні документації та здійснюється на основі державних правових актів, тобто на основі правових чинників, що передбачає виникнення

виробничих госпрозрахункових підрозділів (цех, бригада, лан-ка, виробник), малих підприємств.

Побудова бухгалтерського обліку залежить від розвитку всіх чинників, що зумовлюють його суть. Так, застосування ПЕОМ дає можливість одному працівникові оперувати нормативною, технологічною, обліковою, правовою інформацією, що підносить інтегрованість бухгалтерського обліку в системі управління на вищий рівень, породжуючи нову якість обліку й нові чинники його побудови.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

На відміну від інших видів обліку бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію всіх господарських операцій на підставі документів, первинного обліку.

Бухгалтерський облік базується на документуванні всіх господарських процесів і проведенні періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення та мобілізацію резервів підприємства з метою зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Основними умовами правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного озброєння.

Усі три види господарського обліку тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Бухгалтерский учет 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.