Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 24

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 2

1. Каталог ЕБ. 5

2. Інформаційні та функціональні можливості ЕБ. 9

2.1. Інформаційні ресурси ЕБ. 9

2.2. Сервіси ЕБ, їх семантика та структура. 12

2.2.1. Сервіси захисту інформації та розмежування прав доступу. 12

2.2.2. Пошукові інформаційні сервіси. 16

2.2.3. Підвищення ефективності використання ІР. 19

2.2.4. Допомога користувачу в роботі з ЕБ. 20

2.2.5. Забезпечення контактів користувачів. 21

Висновки. 22

Література 23

Вступ

На даний час одним із ефективних засобів підтримки наукових досліджень є використання автоматизованих бібліотеч­них систем. У цьому аспекті актуальною є проблема створення в наукових організаціях електронних бібліотек (ЕБ). Вони значно підвищують рівень надання фахівцям біб­ліотечних послуг, а саме:

сприяють ефективному доступу до існуючих на даний час електронних інформаційних ресурсів в мережі Інтернету, насамперед до бібліотек та періодичних видань, а також до зарубіжних електронних ресурсів;

забезпечують якісно новий рівень за­доволення інформаційних потреб науковців завдяки використанню новітніх бібліотечно-інформаційних технологій (кількість доступних ін­формаційних джерел, ступінь їх ре­левантності, актуальність, повнота й оперативність отримання інфор­мації).

Для висвітлення стану проблеми та формування узагальненого знання щодо ін­формаційних ресурсів (ІР) та сервісів, яке в подальшому може використовуватися як основа при проектуванні та розробці конк­ретних ЕБ, було проведено аналітичний огляд існуючих в мережі Інтернету систем автоматизованого бібліотечного сервісу традиційних провідних бібліотек світу й України та найбільш відомих наукових ЕБ.

Аналіз базувався на перелічених ни­жче поняттях з наступною семантикою.

Електронна бібліотека (digitalli­brary) – інтегрована інформаційна система, яка дозволяє накопичувати, зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових та мультимедійних документів, що доступні в зручному для користувача вигляді [1]. Крім електронних документів об’єктами опрацю­вання в ЕБ є також бази даних, мапи, карти користувача, посилання, інші ЕБ тощо.

За функціональною спрямованістю розрізняють ЕБ загального характеру та спеціалізовані. Перші зберігають інформа­ційні ресурси по багатьох напрямках знань і використовують переважно мінімальний інструментарій, що забезпечує реалізацію стандартних функцій інформаційної сис­теми. Спеціалізовані ЕБ зберігають та на­дають доступ до інформаційних ресурсів в певній предметній області. Вони багатофу­нкціональні і, поряд з набором стандартних послуг, надають можливість нетрадиційного характеру обробки, задоволення специфіч­них вимог (зберігання результатів та архівів експериментів, підтримка часових та прос­торових характеристик даних, спеціальні форми завдання вхідних та вихідних да­них– картографічні, графічні, оцифровані фото­графії, звукозаписи тощо) [2].

Ресурс (resource) – все, що має іден­тифікатор. Прикладами можуть бути доку­менти, електронні об’яви, колекції ресурсів. Не всі ресурси можуть бути досягнуті в комп’ютерній мережі (наприклад, людські ресурси, зв’язка книг в бібліотеці), але їх опис теж може розглядатися як ресурс [3].

Інформаційний ресурс (informationresource)будь-яка сутність (електронна чи інша), яка спроможна передавати чи під­тримувати (зберігати) інтелектуальну ін­формацію або знання; наприклад, книга, лист, картина, скульптура, база даних. Ін­формаційний ресурс – це одиниця ін фор­мації, яка є унікально іменованою суку­пністю даних, структурованих у вигляді іменованих атрибутів [3].

Електронний інформаційний ре­сурс (electronicinformationresource)інфо­рмаційний ресурс, що зберігається в елект­ронному чи комп’ютеризованому форматі і може бути досягнутий, знайдений та пере­творений засобами електронної мережі або іншої електронної технології обробки даних (наприклад, CD-ROM) [3].

Кожному інформаційному ресурсу відповідає певна множина сервісів, що за­безпечують доступ до ресурсу та його опра­цювання в інтересах користувача ресурсу.

Сервіс (service) – система, що реалі­зує (забезпечує) одну або декілька функцій, які мають цінність для кінцевого користу­вача [4].

На підставі отриманих результатів побудовано каталог ЕБ, що досліджувались, та узагальнюючі моделі їх ІР і відповідних їм сервісів.

Закрыть

Электронные библиотеки - информационные ресурсы и сервисы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.