Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 98

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Національний архівний фонд України як система. 8

1.1. Поняття, склад і структура НАФ.. 8

1.2. Системні риси Національного архівного фонду. 17

Розділ ІІ. Формування та використання Національного архівного фонду України  36

2.1. Підходи до формування НАФ України. 36

2.2. Організація використання НАФ.. 48

2.3. Новітні інформаційні технології формування і використання НАФ.. 62

2.4. Формування та використання НАФ у Державному архіві Рівненської області 68

Висновки. 77

Список використаної літератури. 83

Додатки. 87

Вступ

Актуальність теми. Важливою складовою культури є архівна справа, яка з огляду на неоціненність національної документальної спадщини українського народу та соціальну значущість функцій архівних установ сьогодні потребує особливої уваги з боку держави та суспільства. Одним з напрямів є аналіз організації, проблем та завдань, які нині постали перед українською архівістикою, а також підбиття певних підсумків діяльності архівних установ за доби незалежності України. В останнє десятиліття "відроджений" в українському архівознавстві термін "архівістика", який найбільш концентровано відтворює розуміння архівної науки та практики в їх єдності [34, с. 23].

Початок новітнього етапу розвитку архівної справи в Україні зумовлений відновленням її державної незалежності. Основними ознаками поступу архівістики в Україні у 1991 - 2007 pp. стали вироблення й реалізація державної політики в галузі архівної справи, формування Національного архівного фонду як складової частини вітчизняної і світової історико-культурної спадщини, чітке структурування ієрархічної системи архівних установ та розширення їх функцій і повноважень, демократизація архівної справи, масове розтаємнення архівної інформації, розширення доступу до архівних документів, поглиблення міжнародного співробітництва в архівній справі та інтеграція українських архівістів у світове співтовариство, репрезентація архівних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет, розвиток архівної науки та освіти, позитивні зміни в соціальному статусі архівістів. Водночас винятковий вплив на розвиток архівної справи, фахову мотивацію діяльності архівістів мали спадкоємність традицій і усвідомлення ролі архівів у житті суспільства, осмислення їх призначення.

Визнанням високого державного значення архівів став факт прийняття Верховною Радою України 24 грудня 1993 року Закону “Про національний архівний фонд та архівні установи”. Предметом законодавчого регулювання стала вся сукупність історично цінних документів, що знаходяться на території України та поза її межами: на державному рівні було визначено та зафіксовано поняття Національний архівний фонд (НАФ) [3, c. 5].

Актуальність теми даної роботизумовлена важливістю документів архівів а також інформатизації суспільства. Цілісність та надійність архівних фондів забезпечить збереженість наших історичний набутків, вільний доступ до потрібних документів, що відповідає вимогам гарантованого надання громадянам України необхідної їм інформації [3, с. 2].

Об’єкт дослідження - Національний архівний фонд України.

Предмет дослідження - функціонування Національного архівного фонду.

Мета дослідження - вивчити питання функціонування Національного архівного фонду України, проблеми його формування та використання, визначити підходи щодо їх вирішення.

Завдання дослідження обумовлені його метою:

- розглянути поняття Національного фонду України, його склад та структуру;

- дослідити системні риси НАФ: функції, ознаки, властивості, елементи;

- проаналізувати підходи до формування НАФ України;

- з’ясувати організацію використання архівного фонду;

- окреслити новітні інформаційні технології формування та використання НАФ.

Розробленість теми. Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Серед опрацьованих джерел слід виділити дослідницькі роботи таких авторів, як Боряк Г. В., Дубровіна Л.А., Захарченко Т. М., Калакура Я.С., Крайска З.В., Кушнаренко Н.М., Столяров Ю.М. та інші.

Зокрема, Ю.М. Столяров визначив загальні та відмінні риси архівного фонду як одного з видів документного фонду [43]. Я.С. Калакура охарактеризував поняття та види архівних фондів [19].

У підручнику “Архівознавство” під редакцією Я.Калакури та І.Матяш висвітлено проблеми архівознавства як наукової системи. Значну увагу зосереджено на правових засадах та структурі Національного архівного фонду України, принципах його організації та функціонування. Значне місце відведено розгляду питань експертизи цінності архівних документів та комплектування державних архівів, застосування сучасних інформаційних технологій в архівній справі [19].

У хрестоматії з архівознавства під редакцією Г.В. Боряка надається увага державному обліку документів НАФ відповідними архівними установами та власниками приватних архівів у межах повноважень, визначених чинним законодавством на рівні архіву, приватного архівного зібрання, певної адміністративно-територіальної одиниці, архівної системи [44].

К.Є. Новохатський у статті “Документ Національного архівного фонду - документальна пам’ятка історії та культури: співвіднесення понять” дає чітке визначення змісту зазначених понять, їхнє співвідношення одне до одного. Він вважає, що вони не лише становлять науковий інтерес, а й мають важливе практичне значення [33].

Г.Швецова-Водка визначає місце та роль документа в архівознавстві і архівному документознавстві у контексті розвитку уявлень про документ та типологію документа [47].

Збірка статей та документів “Скарбниця історичної пам’яті Рівненщини” присвячена історії архівної справи в нашій області починаючи з ХІХ ст. і до наших днів. В її окремих розділах розкривається історія головного архівосховища області, робота з комплектування, використання та організаційної діяльності архіву на сучасному етапі [41].

Питання використання сучасних інформаційних технологій для формування та використання НАФ знайшли відображення у працях Дубровіної Л., Сохань О., Захарченко Т., Кисельова І. [21, 22, 23, 24, 25, 26].

Отже, питання функціонування Національного архівного фонду України, проблеми його формування та використання знайшли доволі детальне висвітлення у багатьох працях з різних наукових дисциплін. Результати цих досліджень враховано при розгляді відповідних питань у даній дипломній роботі.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є принципи історизму, наукової об’єктивності, системності при висвітлені фактів. Для визначення стану та ролі архівів застосовано системно-діяльнісний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням методів якісного та кількісного аналізу.

При опрацюванні вихідної інформації були використанні загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період створення, формування та розвитку Національного архівного фонду України.

Джерельна база дослідження складається, переважно, з науково-дослідних праць з архівознавства, діловодства, архівної справи, документознавства та інших наукових дисциплін, у яких розглядаються питання Національного архівного фонду України.

Використано наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях українською та російською мовами з питань історії, теорії та організації архівної справи, законодавчі та нормативні акти уряду України, а також розпорядження облдержадміністрації щодо питань комплектування та зберігання обласного архіву, забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в установах, організаціях та підприємствах, відповідність умов їх зберігання діючим вимогам.

При написанні роботи використовувались інструктивні та довідково-інформаційні матеріали, підготовлені архівними установами – службові інструкції, правила, путівники, довідники та інші, які дають цінну інформацію щодо технології формування та використання АФ.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в узагальненні та систематизації матеріалу про стан перспективи розвитку НАФ України.

Практична цінність полягає у набутті автором дипломної роботи практичних навичок і умінь з інформаційного пошуку, аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.

Структура дипломної роботи вибудувана в тісному зв’язку з метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Послідовність розділів зумовлена логікою розкриття теми. Повний обсяг дипломної роботи становить 102 аркуші.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність; мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, джерелознавчу базу дослідження і стан наукової розробленості теми; охарактеризовано наукову новизну одержаних результатів і практичне значення дослідження.

У першому розділі - “Національний архівний фонд України як система” - проаналізовано погляди на поняття “Національний архівний фонд України” та їх сутність. Розкрито та охарактеризовано кількісний та якісний склад НАФ, окреслена його структура. Визначено системні риси НАФ (функції, елементи, підсистеми, зв’язки, ознаки, властивості НАФ)

У другому розділі - “Формування та використання Національного архівного фонду України” - досліджуються підходи до формування НАФ (комплектування, облік, збереження) та організація використання НАФ. Окремий підрозділ розкриває застосування новітніх інформаційних технологій, які дозволяють забезпечити вдосконалення цілого комплексу органічних для архівної справи функцій: забезпечення комплектування, зберігання, збереженості, використання фондів, формування архівної системи та управління нею.

У висновках узагальнюються питання функціонування Національного архівного фонду України, проблеми його формування та використання, визначаються підходи щодо їх вирішення.

Закрыть

Проблемы формирования, функционирования и использования Национального архивного фонда Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.