Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОР У МОВОЗНАВСТВІ  6

1.1. Поняття і особливості метафори як семантичної мовної одиниці  6

1.2. Вживання метафори у мовознавстві  10

РОЗДІЛ ІІ. ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО  19

2.1. Особливості метафори в поезії Ліни Костенко  19

2.2. Темпоральні та ономастичні метафори в творах Ліни Костенко  31

ВИСНОВКИ  38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Українській лінгвостилістиці відомі дві семантичні групи метафор – оживлення та опредмечування. Саме вони у поезії, є найбільш дійовими формами передачі художньої інформації у повному обсязі мистецької ідеї.

Поетична метафора у сучасній поезії – неординарне явище в контексті українського монокультурного дискурсу, що не отримало належної оцінки й поглибленого опрацювання в мовознавчій науці.

Актуальність даного курсового дослідження визначається тим, що вивчення метафори в поетичних текстах не лише як поетичного тропа, але й як одного з головних елементів мовної композиції тексту що складає можливість з’ясування загальної образності мови поетичних творів Ліни Костенко.

Вивчення метафори у функціональній ролі показника стилю письменника належить до числа дискусійних питань сучасної лінгвістики, цим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Актуальність визначається також особливою значимістю в сучасній науці міждисциплінарних досліджень на межі лінгвістики та літературознавства, коли дослідження створює єдине поле вивчення лексики, семантики, поетики, стилістики, мови художнього твору. Зазначена багатоаспектність сприяє найповнішому вивченню як оригінального поетичного тексту Ліни Костенко, так і розкриттю специфіки метафори як основи мовної образності.

Джерельна база дослідження. Літературною основою курсової роботи є праці відомих зарубіжних і вітчизняних літературознавців та мовознавців О. Потебні [16], В. Русанівського [17], С. Єрмоленко [7], В. Виноградова [5], Н. Арутюнової [2].

На проблему вивчення метафори як виразника стилю Ліни Костенко звернули увагу: Л. Андрієнко [1], С. Єрмоленко [7], О.Чекан, Ю.Чекан [32], О. Башкирова [4], В. Шелест [33].

Зокрема, Таран О. у своїй праці досліджувала поетику печалі в художньому світі Ліни Костенко світі [28]. Степанюк О. працювала над поетичною мовою Ліни Костенко [24]. Сафонова А. опрацювала особливості поетичного стилю Ліни Костенко [20]. Краснова Л. описала грані поетичної майстерності Ліни Костенко [12].

Об’єкт дослідження – поетична творчість Ліни Костенко.

Предмет дослідження – метафора як основний прийом актуалізації поетичної творчості Ліни Костенко.

Мета дослідження – полягає в дослідженні та визначенні образно-метафоричних особливостей поезії Ліни Костенко.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

з’ясувати поняття і особливості метафори як семантичної мовної одиниці;

визначити вживання метафори у мовознавстві;

дослідити особливості метафори в поезії Ліни Костенко;

проаналізувати темпоральні та ономастичні метафори в творах Ліни Костенко.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають: системний та порівняльний аналіз наукової і художньої літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних.

Наукова новизна дослідження полягає в систематизації метафоричних особливостей у поетичних творах Ліни Костенко.

Практичне значення курсової. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів, а також для розробки сучасних методик викладання.

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (35 позицій). Загальний обсяг дослідження становить 45 сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, охарактеризовано структуру роботи.

Перший розділ «Теоретичні засади дослідження використання метафор у мовознавстві» присвячений розкриттю поняття і особливостей метафори як семантичної мовної одиниці, а також в ньому аналізується вживання метафори у мовознавстві.

У другому розділі «Образно-метафоричні особливості поезії Ліни Костенко» проаналізовано загальні особливості метафори в поезії Ліни Костенко та темпоральні і ономастичні метафори в творах Ліни Костенко.

У висновках підведено підсумки курсової роботи, з’ясовано значення аналізованої у ній проблематики для розвитку суспільства.

Список літератури уміщує перелік використаних праць, що становлять 32 джерела.

Закрити

Метафора у поетичних творах Ліни Костенко

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.